Wycena dobokaretki. Co się w niej kryje? Ponad 80 proc. to koszty wynagrodzeń

Autor: oprac. LJ • Źródło: AOTMiT10 września 2021 10:15

79 proc. zespołów ratownictwa medycznego w 2021 r., to zespoły typu P, a zaledwie 21 proc., to zespoły typu S. Koszty wynagrodzeń stanowią 80,5 proc. ogółu kosztów przypadających na dobokaretkę.

79 proc. zespołów ratownictwa medycznego w 2021 r., to zespoły typu P, a 21 proc. to zespoły typu S (fot. PTWP)
 • 79 proc. zespołów ratownictwa medycznego w 2021 r. to zespoły typu P
 • 21 proc., to zespoły typu S
 • Koszty wynagrodzeń dla ZRM P stanowią 80,5 proc. ogółu kosztów przypadających na dobokaretkę

Wycena dobokaretki. Co się w niej kryje?

AOTMiT opublikowała raport w sprawie przygotowania wyceny świadczeń udzielanych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretki).

W wyniku przeprowadzonych analiz kosztowych zaproponowała wartości ryczałtów za dobokaretki:

 • świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretka typu P): 4 187 – średni wzrost nominalny o 1 035 zł,
 • świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretka typu S):  5 583 – średni wzrost nominalny o 1 426 zł.

Jak dodaje Agencja, na podstawie przepisów Ustawy PRM, relacja wyceny podstawowych oraz specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego jest stała. Zgodnie z powyższym wskaźnik kosztów całodobowego utrzymania zespołu podstawowego stanowi 0,75 kosztów całodobowego utrzymania zespołu specjalistycznego.

Spowodowało to konieczność oszacowania kosztów funkcjonowania jednego z typów zespołów oraz proporcjonalne przeliczenie wysokości ryczałtu dobowego na drugi z zespołów. Zdecydowano więc o oparciu wyceny dobokaretki o ZRM P oraz proporcjonalne przeliczenie wskazanych wartości dla ZRM S.

Analiza danych przekazanych przez świadczeniodawców wykazała brak istotnych różnic pomiędzy:

 • wynagrodzeniami członków zespołów ratownictwa medycznego typu P oraz S,
 • wysokością kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem zespołów ratownictwa medycznego typu P oraz S.

79% zespołów ratownictwa medycznego w 2021 r., to zespoły typu P, a 21%, to zespoły typu S. W ujęciu kwotowym nakłady NFZ na funkcjonowanie ZRM P stanowią 71% wydatków na finansowanie ryczałtów dobowych w ramach ratownictwa medycznego, a 29% przypada na ZRM S.

Sprawdź: Jest nowa wycena dobokaretki. Zacznie obowiązywać od 1 października

Wycena dobokaretki: co się na nią składa

Wyniki analizy kosztów wskazują, że koszty wynagrodzeń dla ZRM P stanowią 80,5% ogółu kosztów przypadających na dobokaretkę. Pozostałe 19,5% stanowią koszty eksploatacyjne.

Czytaj więcej: AOTMiT wylicza: kierowca karetki 21,33 zł, pielęgniarka: 27,11 zł, ratownik: 29,30 zł, lekarz: 74 zł

Koszty eksploatacyjne (100%) bezpośrednie poddane analizie obejmowały:

 • leki i sprzęt medyczny (24,69%)
 • materiały (paliwo, części zamienne) (18,12%)
 • amortyzację (27,74%)
 • pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenia, itp.) (29,46%)

Koszty eksploatacyjne zostały obliczone poprzez zsumowanie średnich kosztów leków i sprzętu medycznego, materiałów (paliwo, części zamienne), amortyzacji oraz pozostałych kosztów rodzajowych (ubezpieczenia, itp.). Przy wyliczaniu średnich kosztów nie uwzględniono wartości odstających.

Koszy zarządu, tj. pozostałe koszty ogólne i administracyjno-gospodarcze niebędące kosztami bezpośrednimi zostały skalkulowane metodą narzutu na pozostałe koszty. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem zarządu jednostki oraz komórek organizacyjnych o charakterze ogólnym i administracyjnym. Kategoria ta obejmuje również utrzymanie biur, budynków, magazynów, utrzymanie terenu, bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę mienia, szkolenia pracowników, a także koszty dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Wysokość narzutu została skalkulowana w oparciu o udział analogicznych kosztów w danych dla ratownictwa medycznego zgromadzonych przez AOTMiT we wcześniejszych postępowaniach opartych na szczegółowo sprawozdawanych i weryfikowanych danych finansowo-księgowych.

Wpływ wyceny dobokaretki na budżet NFZ

W ramach analizy wpływu na budżet porównano nakłady finansowe z perspektywy płatnika publicznego ponoszone na realizację świadczeń w ramach obowiązującej wyceny oraz zmiany wynikające z zastosowania proponowanych wartości, przy założeniu zachowania liczby realizowanych
świadczeń na niezmienionym poziomie.

Agencja ocenia, że wprowadzenie w życie proponowanych wycen będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości 250,6 mln zł netto, tj. po uwzględnieniu wszystkich obecnych strumieni finansowania świadczeń z zakresu zespołów ratownictwa medycznego, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych nakładów w obszarze o 13%.

Z uwagi na brak pełnej informacji odnośnie do liczby produktów rozliczeniowych za rok 2021, analiza wpływu na budżet została przeprowadzona z wykorzystaniem danych Narodowego Funduszu Zdrowia  o liczbie produktów jednostkowych zakontraktowanych w 2020 r. oraz cen właściwych dla roku 2021.

W analizie uwzględniono również wszystkie strumienie finansowania przez NFZ, tj. finansowanie ryczałtów dobokaretki oraz wysokości wskaźników korygujących opublikowanych przez NFZ w informatorze o zawartych umowach, według stanu na 3 września 2021 roku.

Polecamy: NFZ: ponad 730 mln dla szpitali. Pierwsza transza w październiku

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum