NFZ wydał zarządzenie ws. powołania Rady Architektury

Autor: oprac. PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia22 września 2021 15:00

NFZ opublikował zarządzenie zmieniające ws. powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podpowiadamy, chodzi o architekturę korporacyjną Funduszu oraz architekturę rozwiązań IT.

NFZ wydało zarządzenie dotyczące Rady Architektury Fot. PTWp
  • Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował 21 września zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Rady Architektury w NFZ
  • Chodzi o architekturę korporacyjną Funduszu oraz architekturę rozwiązań IT
  • Co zmieniło zarządzenie?  Chodziło o dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej NFZ
  • - Ponadto, konieczność wprowadzenia zmian w nowelizowanej regulacji wynikła z potrzeby racjonalizacji składu Rady Architektury – zbyt rozbudowany skład powodował problemy logistyczne oraz uniemożliwiał skuteczne działanie Rady.

NFZ wydał zarządzenie ws. powołania Rady Architektury

Zarządzenie Nr 154/2021/DI z 21-09-2021 zmienia zarządzenie w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W zarządzeniu Nr 179/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia, wprowadzone zostały się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady – dyrektor Departamentu Informatyki w Centrali Funduszu;
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady:
a) zastępca dyrektora Departamentu Informatyki ds. Aplikacji w Centrali Funduszu,
b) zastępca dyrektora Departamentu Informatyki ds. Integracji i Transformacji,
c) zastępca dyrektora Departamentu Informatyki ds. Projektów i Architektury w Centrali Funduszu;
3) członkowie Rady:
a) Główny Architekt IT – przedstawiciel Sekcji Architektury Departamentu Informatyki w Centrali Funduszu,
b) przedstawiciel Gabinetu Prezesa Funduszu w Centrali Funduszu odpowiedzialny za nadzór nad spójnością architektury korporacyjnej na poziomie biznesowym w Funduszu,
c) dwóch przedstawicieli oddziałów wojewódzkich Funduszu z wydziałów
informatyki (użytkownicy systemu IT wybrani z głównych dostawców),
d) przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania
w Centrali Funduszu.

3. Przewodniczący Rady może wnioskować do Prezesa Funduszu o zgodę na utworzenie zespołów roboczych w celu realizacji określonych zadań. Członkami zespołów roboczych mogą być:
1) pracownicy komórek organizacyjnych Centrali nadzorowanych
bezpośrednio przez Prezesa Funduszu lub Zastępców Prezesa Funduszu
- za zgodą odpowiednio Prezesa Funduszu albo właściwego Zastępcy
Prezesa Funduszu;
2) pracownicy oddziałów wojewódzkich Funduszu, po uzyskaniu zgody
właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
4. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w pracach Rady lub zespołu
roboczego mogą również uczestniczyć inne osoby nie będące członkami Rady.

§ 3. 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) uruchomienie procesu zarządzania Architekturą Korporacyjną Funduszu oraz
Architekturą Rozwiązań IT, zwanych dalej „Architekturą”;
2) opracowanie, zapewnienie spójności i aktualności zasad zarządzania Architekturą, w domenach:
a) aplikacyjnej i danych, w tym relacji pomiędzy komponentami, przepływach
danych, modelu danych,
b) technologicznej, w tym infrastrukturze teleinformatycznej oraz fizycznych lokalizacjach elementów infrastruktury;
3) zapewnienie i monitorowanie zgodności Architektury z obowiązującą strategią
Funduszu;
4) opracowanie struktury subdomen architektonicznych i monitorowanie spójności między nimi z uwzględnieniem interoperacyjności;
5) opiniowanie projektów informatycznych oraz, na wniosek koordynatora umowy, planowanych zmian w istniejących systemach teleinformatycznych pod kątem ich zgodności z Architekturą;
6) przedstawianie Radzie Portfela Projektów, na wniosek dyrektora Departamentu Informatyki w Centrali Funduszu, opinii dotyczącej projektów mających wpływ na systemy informatyczne;
7) monitorowanie i egzekwowanie zgodności proponowanych zmian z
Architekturą;
8) rozwiązywanie i rozstrzyganie konfliktów metodycznych i technologicznych dotyczących komponentów Architektury i jej poszczególnych elementów architektonicznych;
9) przeprowadzanie analiz i wydawanie rekomendacji dla Prezesa Funduszu niezbędnych do sprawnej i efektywnej realizacji zadań Funduszu przy pomocy mechanizmów i procesów zarządzania Architekturą;
10) zdefiniowanie zasad ponownego wykorzystania komponentów Architektury służących zwiększeniu efektywności i zmniejszeniu kosztochłonności rozwiązań procesowo-technologicznych;
11) nadzór nad spójnością i aktualnością:
a) pryncypiów Architektury i wymagań architektonicznych,
b) metodyki modelowania Architektury, metamodelu,
c) struktury repozytorium Architektury,
d) obecnego stanu Architektury (architektura AS-IS),
e) docelowego stanu Architektury (architektura TO-BE),
f) architektur przejściowych,
g) planów wdrożenia architektur i migracji.
2. Rada realizuje swoje zadania w oparciu o:
1) regulamin Rady;
2) pryncypia Architektury;
3) metodykę modelowania oraz metamodel Architektury;
4) strukturę subdomen architektonicznych.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, wymagają zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu.”;
2) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedstawiania Prezesowi Funduszu analiz i rekomendacji każdorazowo na polecenie Prezesa Funduszu.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem zmiany zarządzenia Nr 179/2019/ DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Architektury w  Narodowym Funduszu Zdrowia jest dostosowanie przepisów zarządzenia do zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej Funduszu (powołanie Rady Portfela Projektów, która przejęła zarządzanie architekturą biznesową Funduszu).
Ponadto, konieczność wprowadzenia zmian w nowelizowanej regulacji wynikła z potrzeby racjonalizacji składu Rady Architektury – zbyt rozbudowany skład powodował problemy logistyczne oraz uniemożliwiał skuteczne działanie Rady.

Czytaj również: Centrala NFZ ma nowy regulamin i schemat organizacyjny. Jest zarządzenie prezesa

Nowe zarządzenie NFZ o POZ i teleporadach. To wycena dla pielęgniarek i lekarzy

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum