Nowe rozporządzenie MZ opublikowano w Dzienniku Ustaw. Dotyczy farmaceutów

Autor: oprac. LJ • Źródło: Dziennik Ustaw26 października 2021 10:59

Minister Zdrowia przygotował rozporządzenie, w którym określono skład i sposób działania komisji orzekającej oraz tryb orzekania o stanie zdrowia farmaceuty.

25 października br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty (fot. LJ)
  • Określone zostały zasady powoływania składu komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty
  • W skład komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania przez farmaceutę ściśle określonych czynności, wchodzi trzech lekarzy specjalistów
  • Okręgowa rada aptekarska wyznacza jednego członka komisji na przewodniczącego

25 października br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty (załącznik).

Rozporządzenie stanowi realizację upoważniania ustawowego zawartego w art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97).

Regulacje zawarte w rozporządzeniu określają zasady powoływania składu komisji, sposób jej działania, tryb kierowania farmaceutów na badania, sposób postępowania przed komisją oraz tryb wydawania orzeczeń o stanie zdrowia.

Wydanie rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie ustawy, która w miejsce ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1419, z późn. zm.), reguluje obecnie kwestie związane z orzekaniem o niezdolności farmaceutów do wykonywania zawodu.

Rozporządzenie zawiera przepis stanowiący, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Trzech lekarzy specjalistów do orzekania niezdolności

Z treści rozporządzenia wynika, że w skład komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania przez farmaceutę ściśle określonych czynności, wchodzi trzech lekarzy specjalistów, wykonujących zawód lekarza co najmniej od 5 lat oraz posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

Okręgowa rada aptekarska wyznacza jednego członka komisji na przewodniczącego.

Jeżeli postępowanie dotyczy farmaceuty pełniącego zawodową lub okresową służbę wojskową, w skład komisji wchodzi dwóch lekarzy wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Powołanie komisji i informacja dla farmaceuty

O powołaniu komisji okręgowa rada aptekarska niezwłocznie powiadamia listownie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej farmaceutę, którego postępowanie dotyczy, podając również skład osobowy komisji.

Farmaceuta może w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia złożyć wniosek o wyłączenie członka komisji.

Komisja na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej wydaje orzeczenie.

Kiedy powinno być wydane orzeczenie

Komisja wydaje orzeczenie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jej powołania.

W uzasadnionych przypadkach, gdy wydanie orzeczenia w ww. terminie nie jest możliwe z uwagi na niezakończone badania lekarskie lub obserwację, okręgowa rada aptekarska może przedłużyć termin wydania orzeczenia, nie dłużej jednak niż 5 miesięcy od dnia powołania komisji.

Komisja może skierować farmaceutę na dodatkowe badania lekarskie lub
obserwację w podmiocie leczniczym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w marżach aptecznych. Wiceminister zdrowia potwierdza

Farmaceuci: mamy wreszcie ustawę o swoim zawodzie, ten dzień przejdzie do historii

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum