Farmaceuta zaszczepi na grypę. Publikacja ustawy o świadczeniach LISTA ZMIAN

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia25 listopada 2021 08:51

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zawiera przepisy, które rozszerzają krąg osób uprawnionych do kwalifikacji i szczepienia przeciwko grypie. Są też zawarte przepisy o dodatku wyjazdowym dla ratowników.

Farmaceuta zaszczepi przeciwko grypie. Jest zmiana przepisów (fot. ShutterStock)
 • Opublikowano nowelizację ustawy o świadczeniach. Zawiera m.in. zmiany w ustawie prawo farmaceutyczne i o działalności leczniczej
 • Zmiany w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi rozszerzają krąg osób uprawnionych do kwalifikowania do szczepień przeciwko grypie i szczepień
 • Od 1 października członkom wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego przysługuje 30 procentowy dodatek

24 listopada br. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Dzień wcześniej ustawę podpisał Prezydent.

Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zachowane zostaną uprawnienia do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w sytuacjach transgranicznych na zasadach analogicznych do obowiązujących w ramach unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W nowelizacji ujęto zmiany:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Farmaceuta zaszczepi przeciwko grypie

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ustawa wprowadziła zmiany na podstawie, których rozszerzony został krąg osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych o ratowników medycznych.

Ponadto w przypadku zalecanych szczepień ochronnych, ustawa dodaje regulację, zgodnie z którą wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.

W przypadku szczepienia przeciw grypie osoby dorosłej ustawa umożliwi jego wykonanie przez lekarza dentystę, farmaceutę, fizjoterapeutę oraz diagnostę laboratoryjnego posiadającego określone w ustawie kwalifikacje.

Farmaceuta zakwalifikuje i zaszczepi na grypę. Sejm właśnie zdecydował

W zmianie do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne rozszerzono katalog produktów leczniczych o niektóre szczepionki (z wyłączeniem jednak szczepionek stosowanych do szczepień obowiązkowych oraz zalecanych), w stosunku do których Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może, w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia publicznego, gdy występują poważne trudności w zakresie dostępności produktu leczniczego, wyrazić czasową zgodę na odstąpienie od umieszczania na opakowaniu i ulotce niektórych danych szczególnych lub sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim w całości lub części.

Dodatki dla zespołów wyjazdowych

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wprowadzono zmianę na podstawie której, członkom zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę za każdą godzinę pracy będzie przysługiwał dodatek w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, natomiast zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa, dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie której świadczą pracę.

Posłowie za dodatkiem wylotowym dla LPR. Co z ratownikami z SOR i izb przyjęć?

W zamianie do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawa doprecyzowuje termin na złożenie wniosku przez podmiot odpowiedzialny do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu objęcia finansowaniem leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanego w ramach programu lekowego lub chemioterapii, dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją, który jest dostępny na terytorium RP, a jednocześnie nie ma alternatywnej opcji terapeutycznej w ramach tego programu lekowego lub chemioterapii.

Koło ratunkowe dla uzdrowisk

W zmianach do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano regulacje, na podstawie których wprowadzone zostały szczególne zasady rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązań powstałych w określonych w ustawie terminach w roku 2020 i 2021, wynikających z kwot wypłaconych w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

 1. leczenie uzdrowiskowe,
 2. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,
 3. rehabilitacja lecznicza w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,
 4. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach stacjonarnych,
 5. opieka paliatywna i hospicyjna w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach stacjonarnych,
 6. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie związane z zapewnieniem całodobowej możliwości wykonania świadczenia.

Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących uporządkowania systemu w związku z wystąpieniem z UE Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz przepisami dotyczącymi dodatku dla ratowników medycznych, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2021 r.

Od dziś bezpłatne szczepienia na grypę dla dorosłych. Eksperci: decyzja mocno spóźniona

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum