Taka recepta jest nieważna. Nie będzie ani leku, ani zniżki.

Autor: oprac. JPP • Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia14 września 2022 19:44

NFZ przypomina najważniejsze zasady dotyczące recept. M.in. co powinna zawierać e-recepta, aby była ważna oraz na ile leków może zostać wystawiona. To kluczowe zasady przy receptach refundowanych. Jeśli ważnych informacji brakuje, chory może nie otrzymać ani leku, ani zniżki.

Taka recepta jest nieważna. Nie będzie ani leku, ani zniżki.
Bez tych informacji recepta jest nieważna. NFZ wyjaśnia zasady Fot AdobeStock
 • Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina zasady dotyczące recept refundowanych. Co powinna zawierać, aby była ważna, a także na ile leków może zostać wystawiona
 • Prawidłowo wystawiona recepta musi zawierać m.in. imię i nazwisko,
  adres, wiek, kod uprawnień dodatkowych pacjenta czy  numer poświadczenia. Ponadto ważne jest również data wystawienia oraz data realizacji "od"
 • NFZ przypomina, że lekarz może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni
 • Z kolei pielęgniarka może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni

Bez tego recepta jest nieważna. NFZ przypomina ważne zasady

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina na swojej stronie internetowej zasady dotyczące refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, materiałów opatrunkowych.

- Podstawą ich wydania jest recepta wystawiona przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, pielęgniarkę i położną, które to osoby posiadają uprawnienia do wystawiania recept - podkreśla NFZ.

Receptę na leki refundowane można zrealizować w każdej aptece (lub punkcie aptecznym), która ma umowę z NFZ. Taka apteka - jak tłumaczą w Funduszu - oznaczona jest specjalną tablicą lub nalepką z informację o zawarciu umowy oraz widoczne z zewnątrz logo NFZ.

- Aby zapisany na recepcie lek refundowany mógł być wydany z właściwą odpłatnością, recepta powinna być opatrzona unikalnym numerem nadanym przez NFZ i zawierać odpowiednie informacje dotyczące świadczeniodawcy, osoby przepisującej leki, dane pacjenta oraz niezbędne informacje dotyczące przepisywanych leków - wskazuje płatnik.

Recepta. Te dane musi zawierać

Te dane pacjenta powinny być umieszczone na recepcie:

 • imię i nazwisko,
 • adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano): miejsca zamieszkania albo miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, albo siedziby   świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej,
 • wiek – w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL znajdującego się na recepcie,
 • kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy,
 • numer poświadczenia, w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną,
 • numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i podpisem osoby uprawnionej, w przypadku pacjenta, który skończył 75 rok życia, nieposiadającego numeru pesel – datę jego urodzenia,
 • numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer Karty Polaka;
 • numer oddziału wojewódzkiego NFZ; w przypadku gdy adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu, osoba wydająca może zrealizować receptę,
 • jeżeli przysługują Ci uprawnienia dodatkowe, osoba wystawiająca receptę powinna umieścić na niej właściwy kod.

- Prawidłowo wystawiona recepta musi także posiadać datę wystawienia, datę realizacji od (jeżeli jej nie określono - znak X) oraz zostać opatrzona odręcznym podpisem i danymi osoby wystawiającej receptę - w formie nadruku, pieczątki lub naklejki. Odręcznym podpisem i odciskiem pieczątki osoby wypisującej powinna być opatrzona także każda poprawka - dodaje NFZ.

Ile leków można przepisać na jednej recepcie? To zależy

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia na jednej recepcie w postaci papierowej może zostać przepisanych do 5 różnych leków gotowych, środków spożywczych, wyrobów medycznych.

Z kolei na jednej recepcie w postaci elektronicznej  może zostać przepisany 1 lek gotowy, środek spożywczy, wyrób medyczny. Tu jednak pacjent może otrzymać pakiet recept elektronicznych.

- Osoba przepisująca leki na recepcie lekarskiej może wystawić do 12 (dwanaście) recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 (trzysta sześćdziesiąt) dni, z zastrzeżeniem , że na jednej recepcie nie można przypisać leku na więcej niż 120 (sto dwadzieścia) dni stosowania - wskazuje NFZ.

Z kolei osoba przepisująca leki na recepcie pielęgniarskiej może wystawić do 4 (czterech) recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 (sto dwadzieścia) dni, z zastrzeżeniem, że dla jednego pacjenta może jednorazowo maksymalnie:

 • ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;
 • ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.


Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum