Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. Dziś mija termin konsultacji

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia08 sierpnia 2022 07:08

Dziś (8 sierpnia) mija termin konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie zmian w refundacji wyrobów medycznych na zlecenie.  Resort zdrowia zakłada zwiększenie refundacji m.in. aparatów słuchowych, niektórych soczewek czy czujników do monitorowania glikemii. Jednak nie wszyscy chorzy są zadowoleni. Protestują pacjenci stomijni i diabetycy.

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. Dziś mija termin konsultacji
Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. 8 sierpnia mija termin konsultacji Fot. Shutterstock
 • 8 sierpnia mija termin konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
 • Ministerstwo Zdrowia wydłużyło czas na składanie uwag w odpowiedzi na postulaty środowiska
 • - Projektowana nowelizacja wprowadza zmiany będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych – argumentuje resort zdrowia
 • Zmiany zakładają zwiększenie refundacji m.in. aparatów słuchowych, niektórych soczewek czy czujników do monitorowania glikemii, to również zmiany dotyczące refundacji wózków inwalidzkich czy worków stomijnych
 • Jednak nie wszyscy chorzy są zadowoleni. Protestują m.in. pacjenci stomijni i diabetycy. - Projekt godzi we wszystkie aspekty życia osób ze stomią. Będziemy wykluczeni, będziemy zamknięci w czterech ścianach - alarmowała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego "POL-ILKO" Dorota Kaniewska
 • Z kolei dla diabetyków część proponowanych zmian w rozporządzeniu jest korzystna, jednak inne budzą zastrzeżenia. Zastrzeżenia budzi zmiana dotycząca refundacji pasków do glukometrów

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. 8 sierpnia mija termin konsultacji

- W związku z kierowanymi do ministra zdrowia postulatami dotyczącymi wydłużenia terminu konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, opublikowanego 8 lipca 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, informuję, iż termin uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych zostaje wydłużony do 8 sierpnia 2022 roku – poinformował jeszcze w lipcu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie opublikowano 8 lipca. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 90 dni od dnia głoszenia.

- Projektowana nowelizacja wprowadza zmiany będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych oraz uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych –  informowało Ministerstwo Zdrowia.

Generalnie eksperci i chorzy chwalą większość z projektowanych zmian, ale mają też znaczące zastrzeżenia. Diabetycy w dużej mierze skorzystają, jednak ogromne wątpliwości budzi zapis, aby u dorosłych pacjentów, którzy będą mieli refundowany FGM, ograniczyć refundację pasków testowych do glukometrów do jednego opakowania na 6 miesięcy. To zdaniem środowiska zdecydowanie za mało. 

Z kolei pacjenci stomijni alarmują, że "rozporządzenie w takim kształcie oznacza zamknięcie 65 tys. ludzi w domu".

- Projekt nie dość, że przewiduje wysokie dopłaty po stronie pacjenta, to jeszcze wyłącza część wyrobów stomijnych z refundacji - tłumaczyła w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego "POL- ILKO" Dorota Kaniewska.

Pacjenci dopłacą mniej do niektórych wyrobów medycznych

Jakie zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie planuje Ministerstwo Zdrowia? W sumie resort wylicza 16 najważniejszych modyfikacji. 

 1. Wprowadzono zmiany w zakresie refundacji wyrobów płaskodzianych określonych w lp. 69 i 70 załącznika do rozporządzenia. Zmiany te były podyktowane potrzebą bardziej precyzyjnego scharakteryzowania wyrobów podlegających refundacji, wprowadzeniem odrębnych limitów zależnie od wyrobu, a także umożliwieniem refundacji wyrobów dostępnych w rozmiarach standardowych – produkowanych seryjnie (nowe pozycje lp. 143 i 144), które odpowiadają wymiarom indywidualnym pacjentów.
 2. Zwiększono limit w zakresie soczewek okularowych korekcyjnych do bliży i dali (lp. 73 i 74) powyżej 6,25 dioptrii, a także zmniejszono udział własny pacjentów w limicie do 10%, co ma na celu zwiększenie wsparcia pacjentów z dużą wadą wzroku, ponoszących wysokie koszty zakupu soczewek okularowych. Ta sama motywacja wiąże się z podniesieniem limitu w przypadku soczewek kontaktowych twardych (lp. 75) i zmniejszeniem udziału do 10% w ich zakupie.
 3. Podniesiono limit w przypadku pozycji lp. 79–83, w związku z postulatami pacjentów niewidomych i słabowidzących, związanymi z trudnościami w zakupie wyrobów mieszczących się w limicie.
 4. Podniesiono limit aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, zarówno dla dzieci jak i dorosłych (w lp. 84 wzrost limitu dla dzieci z 2000 zł do 3000 zł, dla dorosłych z 1000 zł do 1500 zł), w związku z dużymi dopłatami pacjentów do tej grupy wyrobów. W przypadku aparatów na przewodnictwo kostne (lp. 85), limit także został podniesiony z 1800 zł do 3000 zł, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dodatkowo zmniejszono współpłacenie w przypadku systemów wspomagających słyszenie (lp. 87) z 50% do 30% ze względu na rolę wyrobu w przebiegu procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, dodatkowo był to jedyny wyrób z tak wysokim poziomem współpłacenia na wykazie wyrobów.
 5.  Wprowadzono zmiany w lp. 89, które pozwalają na refundację zarówno rurek tracheostomijnych z zapasowym wkładem jak i silikonowych, jak również zwiększono liczbę sztuk przysługujących pacjentom zależnie od typu rurki. W przypadku pacjentów dorosłych wprowadzono minimalny udział w limicie 10%.
 6. Rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej (lp. 91) o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych, co w związku z dotychczas obowiązującą konstrukcją zapisów nie było możliwe.
 7. W lp. 97 i 98 ujednolicono zasady refundacji worków do zbiórki moczu, a także wprowadzono osobną kategorię pasków do mocowania worków do zbiórki moczu w limicie 25 zł za 1 szt., raz na 6 miesięcy, we wskazaniu: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia.
 8.  Wprowadzono szerokie zmiany w zakresie refundacji worków stomijnych (lp.99), których to refundacja do tej pory nie zawierała limitów na sztuki, ale ogólne limity, możliwe do wykorzystania dowolnie przez pacjentów. Rozwiązanie to zostało zakwestionowane w raporcie Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania Najwyższej Izby Kontroli z 2019 r. Dodatkowo dotychczasowa konstrukcja nie pozwalała na ordynację konkretnych wyrobów przez lekarzy, a jedynie ogólny limit dla pacjenta, bez możliwości weryfikacji jakie wyroby zostały w ramach niego zakupione. Dodatkowo wprowadzono lp. 140 –142, a więc osobną refundację na płytki do worków stomijnych w systemie dwuczęściowym, a także wyroby służące do usuwania worków stomijnych oraz do ich uszczelniania. Zaproponowane limity powinny pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb pacjentów stomijnych a także zakup worków w wystarczającej liczbie, zgodnie ze wskazaniami lekarzy. W związku z obserwowanym trendem wzrostu refundacji akcesoriów stomijnych, nie tylko w Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w innych państwach, wzrostem oferty adresowanej do stomików, należy wyodrębnić te kategorie wyrobów, które są autentycznie niezbędne dla pacjentów stomijnych, od bogatej oferty akcesoriów mających charakter wspomagający. Dodatkowo skrócono możliwość kontynuacji zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej, co wiąże się z potrzebą weryfikacji typu wyrobów i ich dostosowania do potrzeb pacjenta.
 9. W lp. 100 i 101 uszczegółowiono kategorię wyrobów chłonnych podlegających refundacji, a także wprowadzono dodatkowy limit 2,3 zł, z 30% udziałem własnym na wyroby chłonne pow. 930 g. W przypadku limitu 1 zł podniesiono minimalną chłonność do 450 g. Powyższe zmiany mają na celu skoncentrowanie refundacji na wyrobach chłonnych z wyższą absorbcją, co wiąże się z potrzebami pacjentów, a także obserwowanymi wzrostem cen wyrobów z niską chłonnością, spowodowane ich kwalifikacją do wyrobów z limitem 1 zł.
 10.  Limit refundacyjny na CPAP (lp. 102) został podzielony na maskę i aparat, co wiąże się z szybszym zużyciem masek w stosunku do aparatów (limit wymiany co 6 miesięcy w przypadku maski i co 5 lat w przypadku aparatu).
 11. W przypadku wyrobów dedykowanych pacjentom z mukowiscydozą i pierwotną dyskineza rzęsek częstotliwość wymiany została zwiększona, co wiąże się z ponadprzeciętnym zużyciem wyrobów w tej grupie pacjentów, w stosunku do typowego użytkowania (lp. 102 i 103). Dodatkowo limit na nebulizatory (lp.102) został zmniejszony do 70 zł, co wynika co obserwacji cen tych wyrobów w innych państwach, a utrzymującymi się wysokimi cenami w Polsce, a limit na inhalatory pneumatyczne (lp. 103) do 250 zł, w związku z niższymi cenami tych urządzeń niż przysługującym limicie. Limit na Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe (lp. 105), został zwiększony w związku z potrzebą zapewnienia pacjentom dostępu do wyrobów nie mieszczących się w limicie.
 12. Kompleksowo została uregulowana refundacja wózków inwalidzkich. Kategorie zostały szczegółowo opisane, jak również wskazania, podział został dokonany zgodnie z typami wózków (standardowe, aktywne i specjalne, do której to kategorii został przyporządkowany także wózek elektryczny). Limity na wózki standardowe zostały utrzymane, tak samo w przypadku prawie wszystkich wózków specjalnych dotychczas skategoryzowanych (wyjątkiem wózki stabilizujące, których limit został obniżony do 2000 tys. zł, w związku z analizą cen rynkowych wskazującą na ceny niższe niż limit). Znacznie zostały podwyższone limity na wózki aktywne (ta kategoria została też precyzyjnie opisana wagowo), a także na wózki elektryczne.
 13. Wprowadzono refundację wymienników ciepła i wilgoci HME (lp. 138), zarówno zakładanych na rurki tracheostomijne z zapasowym wkładem, rurki silikonowe oraz bezpośrednio na otwór tracheostomijny za pomocą plastra mocującego (lp. 139 z osobnym limitem). Zaproponowane limity odzwierciedlają ceny filtrów uniwersalnych w każdym z przypadków. 10% udział pacjentów w limicie HME i w limicie plastrów mocujących wynika z niepewności co do populacji docelowej oraz wpływu na budżet, na którą zwrócił uwagę AOTMiT w opinii Prezesa.
 14. Rozszerzono dostęp do refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3 (lp. 134).
 15. Zmiany wprowadzone w lp. 135 i 136 miały na celu dostosowanie refundacji do wyrobów dostępnych na rynku. Stosowanie CGM-RT jest powiązane z typem pompy insulinowej, na której wybór pacjent nie ma wpływu w ramach świadczenia realizowanego w opiece ambulatoryjnej. W związku z tym limity dostały dostosowane do typów CGM-RT obecnie zlecanych, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany. Populacja nie została poszerzona. Wprowadzono ograniczenie refundacji pasków, w związku z typem stosowanego CGM-RT (zależnie od potrzeb kalibracji lub nie).
 16. Rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM) o:
 •  kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające intensywnej insulinoterapii;
 •  osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
 •  osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

W przypadku ostatniej grupy zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia:

 • ocena kontroli glikemii minimum co 6 miesięcy;
 • TIR (time in range) w zakresie 70–180 mg/dL > 70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5% lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 •  noszenie czujnika przez co najmniej 75% czasu.

W związku z brakiem konieczności kalibracji FGM, wprowadzono ograniczenie, że liczba pasków do oznaczania glukozy we krwi, przepisywanych pacjentom, nie może być wyższa niż 50 szt. na 6 miesięcy. W przypadku dzieci udział w limicie został zmniejszony z 30% do 20%. Elementem warunkującym otrzymanie zlecenia jest zgoda pacjenta na przekazanie danych dotyczących monitorowania poziomu glikemii do Internetowego Konta Pacjenta. Częstotliwość zlecania czujników została zmieniona na 6 miesięcy, a liczba sztuk podwyższona do 13, w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia w sensory dla wszystkich pacjentów. Wprowadzone zostały zmiany w kategorii personelu uprawnionego do zlecania lp. 135–137, co wiązało się ze zmianami populacji docelowej, a w przypadku lp. 137 potrzebą monitorowania wyników, w celu kontynuacji zlecenia.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum