Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia | 27-11-2011 17:56

Zaburzenia psychologiczne u dzieci chorych na raka w początkowej fazie leczenia

Większa skuteczność nowych terapii przedłuża życie dzieci chorych na raka; dzisiaj często prowadzi do całkowitego wyleczenia. Rozpoznanie choroby i jej leczenie nie pozostają jednak bez wpływu na stan psychologiczny dziecka.

Dziecko musi sprostać wielu stresowym sytuacjom, takim, jak ból związany z chorobą, inwazyjne procedury i zabiegi medyczne, efekty uboczne działania leków oraz nierzadko zmiany cielesne. Terapia jest źródłem ogromnego stresu fizycznego i emocjonalnego. Zaburza też dotychczasowy tryb rodzinnego i szkolnego życia dziecka, a ból, brak energii i ciągła obawa obniżają jakość życia młodego pacjenta.

Celem naukowców z University of Athens, Grecja, była ocena rozwoju psychologicznych zaburzeń u dzieci chorych na raka podczas 6 miesięcy początkowego leczenia. Drugim celem była ocena wpływu wieku, płci i typu raka na stan psychologiczny dzieci.

Naukowcy z największego dziecięcego ośrodka onkologicznego w Atenach przeprowadzili prospektywne badanie, do którego zakwalifikowali 132 dzieci chorych na raka leczonych przez 30 miesięcy i 100 dzieci zdrowych, stanowiących grupę kontrolną.

Do oceny stanu psychologicznego dzieci posłużono się testem Ruttera obejmującym m.in. pytania o bóle głowy, problemy z mówieniem i jedzeniem oraz sposób zachowania w domu w ocenie rodziców i w szkole w ocenie nauczycieli. Rodzice dokonywali oceny dzieci w czasie 1, 3 i 6 miesięcy od dnia postawienia diagnozy oraz pod koniec początkowego okresu leczenia. Nauczyciele zaś oceniali stan dzieci w trzecim miesiącu. Wyniki porównano z grupą kontrolną dzieci zdrowych.

Wyniki ankiet przeprowadzonych zarówno przez rodziców jak i nauczycieli wykazały, ze u dzieci chorych na raka poddanych intensywnemu leczeniu doszło do rozwoju zaburzeń psychologicznych, które trwały przez cały czas terapii; dominowały nerwica i nadreaktywność.

Nie stwierdzono natomiast problemów związanych z zachowaniem dzieci. Zdaniem autorów dla dzieci chorych na raka szkoła jest miejscem, w którym mogą się źle czuć z powodu swojej choroby i odrębności od zdrowych dzieci. Natomiast lekcje prowadzone na oddziale onkologicznym powodują większe przygnębienie i depresję.

Największe nasilenie zaburzeń psychologicznych odnotowano u dzieci chorych na białaczkę. Choć młodsze dzieci na początku badania charakteryzowała wyższa punktacja w teście Ruttera, to właśnie w tej grupie odnotowano największy spadek wskaźnika w czasie leczenia.

Autorzy badania konkludują, że u dzieci leczonych z powodu raka zaburzenia psychologiczne w okresie intensywnego leczenia zależne od ich wieku i rodzaju raka mogą źle wpływać na efekty terapii i ogólny stan dzieci oraz pogarszać rokowanie. Stąd w poszczególnych grupach dzieci leczonych z powodu raka należałoby ocenić ich zdolność do adaptacji oraz wprowadzić psychologiczną interwencję.

Ponadto rozpoznanie problemów psychologicznych w zachowaniu, stanie emocjonalnym i relacjach podczas leczenia mogą być bardzo cenne dla zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego i psychologicznego, pozwalając na wdrożenie właściwego postępowania.

Oprac.: dr n. med. Maciej Chałubiński

Cancer Nurs. 2011 Jul-Aug;34(4):269-76
Psychological problems in children with cancer in the initial period of treatment
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21681145