U chorych z łagodną postacią hemofilii A ryzyko powstania inhibitora rośnie wraz z wiekiem

Autor: dr M. Górska-Kosicka/hematoonkologia.pl • • 20 lutego 2012 16:50

Łagodna postać hemofilii A jest rzadką chorobą spowodowana najczęściej mutacjami zmiany sensu w obrębie genu czynnika VIII, prowadzącymi do obniżenia poziomu czynnika VIII w surowicy krwi (aktywność czynnika VIII 0,05-0,4 IU mL-1). Choroba zwykle objawia się nadmiernymi krwawieniami po urazach lub zabiegach operacyjnych.

Rozpoznawana jest w znacznie późniejszym okresie życia chorego niż postać ciężka tego schorzenia. W leczeniu krwawień u pacjentów z łagodną hemofilią najczęściej stosuje się desmopresynę. Koncentraty czynnika VIII podaje się w wyjątkowych sytuacjach, kiedy chory wymaga leczenia przez dłuższy czas, a desmopresyna z powodu zjawiska tachyfilaksji przestaje działać.

Ryzyko rozwoju inhibitora u chorych na hemofilię A zależy od rodzaju mutacji w obrębie genu czynnika VIII, jest ono większe u osób u których inhibitor występował w rodzinie a także w przypadku intensywnego leczenia koncentratami czynników krzepnięcia („peaktreatment”). Dokładna częstość występowania inhibitora u chorych z łagodną postacią hemofilii nie jest znana, szacuje się że krążący antykoagulant pojawia się u około 3-13% pacjentów.

Długość życia u chorych z łagodną postacią hemofilii nie różni się znacząco w porównaniu z ogólną populacją. W starszym wieku pojawiają się schorzenia, które mogą wymagać leczenia operacyjnego oraz  intensywnejterapii koncentratami czynników krzepnięcia. Dlatego też w tej grupie ryzyko powstania inhibitora znacznie się zwiększa.

W przedstawionej pracy przeprowadzono retrospektywną analizę oceniającą wpływ wieku oraz innych czynników ryzyka wytworzenia inhibitora u chorych na łagodną hemofilię A leczonych w latach 1970-2009 w Uniwersyteckiej Klinice Hematologii w Utrecht.

Spośród 297 chorych 231 (7%) otrzymało przynajmniej raz w życiu koncentrat czynnika VIII, a 118 było poddanych intensywnemu leczeniu. U 13 (5,8%) pacjentów leczonych intensywnie doszło do wytworzenia inhibitora. Krążący antykoagulant pojawił się także u jednego chorego nie otrzymującego intensywnego leczenia czynnikami krzepnięcia.

Inhibitor pojawił się średnio po 50 dniach ekspozycji na koncentrat czynnika krzepnięcia, a średni wiek chorych wynosił 66 lat. Endogenny poziom czynnika VIII w grupie chorych z inhibitorem był porównywalny z chorymi na hemofilią nie powikłaną inhibitorem, jednak w momencie pierwszej infuzji czynnika VIII byli oni starsi (średnia wieku 43 lata w grupie chorych z inhibitorem i 6,7 bez inhibitora).

Ze zwiększonym ryzykiem wytworzenia inhibitora wiąże się wiek w czasie pierwszej infuzji czynnika krzepnięcia, wiek w czasie intensywnego leczenia koncentratami czynników krzepnięcia, a także ilość epizodów intensywnego leczenia. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają doniesienie Kemptona i wsp. którzy wykazali związek pomiędzy ryzykiem powstania inhibitora a wiekiem chorego oraz intensywnym leczeniem czynnikami krzepnięcia.

Mutacja Arg593Cys także sprzyja zwiększonemu ryzyku powstania krążącego antykoagulantu. Natomiast przeprowadzona analiza nie wykazała, aby ciągła infuzja koncentratu czynnika krzepnięcia sprzyjała pojawieniu się inhibitora. Nie odnotowano także wpływu rodzaju stosowanego koncentratu na wytworzenie krążącego antykoagulantu.

W przedstawionej pracy obecność inhibitora odnotowano u około 6% chorych. Częstość tego powikłania u chorych na łagodną hemofilię jest znacznie rzadsza niż w przypadku ciężkiej postaci. Wiąże się to najprawdopodobniej z o wiele rzadszym stosowaniem koncentratów czynnika VIII, a także gorszym monitorowaniem tej grupy pacjentów, co prowadzi do niewyrywania inhibitorów pojawiających się przejściowo lub w niskim mianie.

dr M. Górska-Kosicka

Więcej: http://hematoonkologia.pl/edukacja/hemofilia

Źródło: Mauser-Bunschoten EP, DEN Uijl IE, Schutgens RE, Roosendaal G, Fischer K. Risk of inhibitor development in mild haemophilia A increases with age. Haemophilia. 2012; 18: 263-7.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum