parlamentarny.pl/Rynek Zdrowia | 09-01-2019 13:10

RPO krytycznie o klauzuli sumienia dla diagnostów laboratoryjnych

''Nie podano żadnych argumentów przemawiających za tezą, że diagnosta laboratoryjny jest zawodem eksponowanym na konflikt sumienia i w związku z tym (…) potrzebne jest wprowadzenie na poziomie ustawowym regulacji dotyczących klauzuli sumienia'' - RPO skrytykował projekt przygotowany przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Z ustaw nie wynika, w jaki sposób wykonywanie zleconych badań przez diagnostę miałoby stanowić naruszenie konstytucyjnych wolności sumienia i wyznania. Fot. Archiwum

Rzecznik Praw Obywatelskich w opinii dla Senatu (VII.5600.13.2018.AMB) wskazał, że z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nie wynika, w jaki sposób wykonywanie zleconych badań przez diagnostę miałoby stanowić naruszenie konstytucyjnych wolności sumienia i wyznania.

Nawet bowiem przy przyjęciu, że klauzula sumienia ma charakter pierwotny, konieczne jest wskazanie, jaka norma moralna, w tym przypadku norma moralna diagnosty, miałaby zostać naruszona poprzez wykonanie badania.

Rzecznik podkreślił, że związek między wykonaniem badania przez diagnostę a naruszeniem jego integralności moralnej musiałby być bezpośredni. Klauzula sumienia obejmuje bowiem wykonywanie tylko takich działań, które bezpośrednio godzą bądź stanowią bezpośrednie i realne zagrożenie dla określonego dobra.

W ocenie rzecznika tak jak przyjmowanie od dostawców wyrobów medycznych i ich sprzedaż klientom aptek nie kojarzy się powszechnie z wartościami, które mogłyby być objęte klauzulą sumienia, tak też w przypadku diagnostów wykonujących zlecone przez lekarza badania trudno wskazać wartości mogące być naruszone w wyniku wykonywania zawodu.

Ponadto rzecznik zwrócił uwagę, że uzasadnienie projektu nie spełnia wymagań przewidzianych prawem, w szczególności nie zawiera wyjaśnienia potrzeby i celu wydania ustawy oraz przedstawienia rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana.

Natomiast RPO pozytywnie odniósł się do regulacji mówiących o tym, że w przypadku skorzystania z klauzuli sumienia przez lekarza, pielęgniarkę czy położną, to podmiot zatrudniający te osoby wskazywałby placówkę, w której świadczenie może być zrealizowane. Według rzecznika przyjęcie tych rozwiązań nie tylko będzie stanowić wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r. (sygn. akt K 12/14), ale przede wszystkim przyczyni się do pełniejszego poszanowania praw pacjentów.

Więcej: wnp.pl/parlamentarny

Czytaj również: MZ: w projekcie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej nie uwzględniano klauzuli sumienia