MZ/Rynek Zdrowia | 29-08-2015 10:19

MZ: obwieszczenie ws. oddziałów pierwszego wyboru dla potrzeb ratownictwa

Na stronach resortu zdrowia ukazało się nowe obwieszczenie w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

"W związku z uwagami zgłoszonymi ministrowi zdrowia przez przedstawicieli wojewodów oraz środowisko medyczne do treści obwieszczenia z dnia 7 sierpnia 2015 r. ws. ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie PRM, dokonana została korekta brzmienia pkt 7 ppkt 3) obwieszczenia w zakresie przesłanek, w razie zaistnienia których zespół ratownictwa medycznego może podjąć decyzję o wyborze innego oddziału szpitalnego, niż oddział szpitalny pierwszego wyboru" - informuje MZ.

Przesłanką tą jest całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności leczniczej, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905).

Jednocześnie resort zwraca uwagę wszystkim podmiotom leczniczym na konieczność przestrzegania zapisów art. 15 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, odnoszących się do udzielenia osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej: www.mz.gov.pl