Centra powiadamiania ratunkowego: mają być awanse, podwyżki i specjalna ochrona dla operatorów

Autor: Jacek Wykowski/Rynek Zdrowia • • 10 kwietnia 2019 15:35

We wtorek (9 kwietnia) na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowano o opracowanym przez MSWiA projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Nowa regulacja chce stworzyć w CPR-ach możliwości awansu zawodowego, by zapobiec niedoborom kadrowym. Planowane jest też utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, wprowadzenie zmian w szkoleniach operatorów, zwiększenie etatu psychologa w każdym CPR oraz objęcie operatorów taką samą ochroną, jaką mają ratownicy medyczni.

Centra powiadamiania ratunkowego: mają być awanse, podwyżki i specjalna ochrona dla operatorów
Fot. archiwum

Zmiany wynikają m.in. z konieczności stworzenia w centrach powiadamiania ratunkowego możliwości awansu zawodowego, poprzez stopniowanie stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera.

Dodatkowe stanowiska utworzone zostaną z obecnie przyznanych maksymalnych limitów na stanowisku operatora numerów alarmowych. Podział na poszczególne centra powiadamiania ratunkowego dokonany zostanie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

"Otwarcie przed operatorami numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego, poprzez gradację stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR nowych stanowisk jest niezwykle istotne ze względu na konieczność podniesienia motywacji pracowników do pozostania w strukturach CPR. Obecnie funkcjonująca płaska struktura CPR oraz zatrudnienie operatorów poza korpusem służby cywilnej powoduje „zamknięcie” ścieżki rozwoju, co jest demotywujące dla pracowników" - czytamy na stronie KRPR.

Poza zadaniami wykonywanymi na stanowisku operatora numerów alarmowych, poszczególne grupy pracowników będą miały dodatkowe zadania związane m. in. z koordynacją i nadzorem nad pracą operatorów numerów alarmowych, sporządzaniem kart ocen pracy operatorów numerów alarmowych, przeprowadzaniem szkoleń wewnętrznych, przygotowywaniem do pracy kandydatów na operatorów numerów alarmowych.

Zgodnie z projektem zmiana stanowiska pracy będzie wiązała się ze zmianą wynagrodzenia.

Projekt ustawy przewiduje, że szkolenie i egzaminowanie operatorów numerów alarmowych będzie zadaniem ministra ds. administracji publicznej. W związku z tym przewidziano upoważnienie do wydania rozporządzenia, które określi organizację i sposób przeprowadzania szkolenia podstawowego i szkoleń doskonalących dla operatorów numerów alarmowych.

Planuje się również utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCM SPR) dla pracowników CPR, w ramach istniejącej komórki organizacyjnej MSWiA. Celem jest zachowanie jednolitych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, które są istotne m.in. przy przyjętym modelu zastępowalności CPR.

Projekt ustawy wprowadza także definicję aplikacji mobilnej, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom głuchym i niedosłyszącym, przekazywanie zgłoszeń w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego na numer alarmowy 112.

"W zakresie szkoleń podstawowych operatorów numerów alarmowych proponuje się zwiększenie liczby godzin szkolenia, z jednoczesnym podziałem zajęć na przeprowadzane w CPR oraz w KCM SPR. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego, operator numerów alarmowych uzyska bezterminowy certyfikat operatora numerów alarmowych, uprawniający do obsługi zgłoszeń alarmowych. Dalsze szkolenia, w szczególności z zakresu obsługi sprzętu, procedur, zmian w systemie powiadamiania ratunkowego, zmian w regulacjach dotyczących służb, z którymi na co dzień współpracują operatorzy numerów alarmowych itp. będą prowadzone w ramach szkoleń doskonalących" - czytamy.

Ponadto w ramach doskonalenia zawodowego planuje się podział szkoleń na obowiązkowe i dodatkowe.

W związku z występowaniem czynników szkodliwych u operatorów, proponuje się także zwiększenie etatu psychologa w każdym CPR z 0,25 etatu do 1 pełnego etatu, a w CPR, gdzie liczba operatorów jest wyższa niż 100 - do 2 etatów. 

Ponadto, w celu zapobiegania sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń alarmowych bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych podczas obsługi zgłoszeń, proponuje się rozszerzenie katalogu osób, którym będzie przysługiwała ochrona dla funkcjonariuszy publicznych, o pracowników obsługujących zgłoszenia alarmowe.

W projekcie założono wzrost maksymalnych limitów wydatków z budżetu państwa w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2019 r.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum