NFZ/Rynek Zdrowia | 16-11-2011 16:38

NFZ o trybie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Na stronie internetowej NFZ opublikowany został komunikat o trybie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Wydziału Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ. Mogą być one wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.

Więcej: www.nfz.gov.pl