biznes.interia.pl/Rynek Zdrowia | 19-11-2015 12:05

Czy będą kary za nieterminowe dostarczenie zwolnienia?

Obecnie zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć płatnikowi składek lub ZUS w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedochowanie tego terminu skutkuje obniżeniem wysokości należnego świadczenia.

Nie będzie kar za nieterminowe dostarczenie L4?.Fot. Archiwum

Z nowym rokiem, kiedy do obiegu wejdą e-zwolnienia, które z założenia trafią do płatnika składek i ZUS drogą elektroniczną nie będzie sankcji za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego, choć w niektórych przypadkach nadal będzie ona stosowana.

Wystawione przez lekarza e-zwolnienie będzie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, który nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego udostępni je bezpłatnie płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym. Jeśli zatem płatnik składek będzie posiadał profil informacyjny, jego ubezpieczeni nie będą musieli dostarczać e-zwolnień w formie papierowej (w postaci wydruku z systemu).

Ustawodawca wprowadzając e-zwolnienia dopuścił jednocześnie możliwość wystawiania przez lekarzy i felczerów zaświadczeń lekarskich na dotychczas obowiązującym formularzu ZUS ZLA, przy czym nie dłużej niż do końca 2017 r.

Pociąga to jednak za sobą określone konsekwencje. Do zaświadczeń tych będą bowiem miały zastosowanie dotychczas obowiązujące przepisy, m.in. w zakresie:ich wystawiania, przekazywania (ubezpieczonemu i ZUS) oraz przechowywania, terminowego ich dostarczania przez ubezpieczonego do płatnika składek lub ZUS (w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania), a także sankcji za nieterminowe ich dostarczenie.

Więcej: www.biznes.interia.pl