Dziennik Urzędowy MZ/Rynek Zdrowia | 11-10-2019 11:54

MZ: zarządzenie ws. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

11 października na stronie Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia opublikowane zostało zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Nowe zarządzenie wprowadza zmiany do zarządzenia z dnia 1 lipca 2010 r i między innymi załącznik nr 1 w par. 2 otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem działalności Centrum jest: realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz i raportów, w szczególności:

a) budowę, wdrażanie i utrzymywanie systemów teleinformatycznych w celu poprawy jakości usług medycznych i optymalizacji procesów funkcjonujących w ochronie zdrowia,

b) monitorowanie planowanych, budowanych oraz funkcjonujących systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich komplementarności i kompatybilności z systemami teleinformatycznymi Centrum, w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa,

c) współpracę i wymianę informacji dotyczących tworzonych i wykorzystywanych rozwiązań z zakresu e-administracji z innymi podmiotami publicznymi,

d) opracowywanie ekspertyz i opinii oraz wkładów do dokumentów, w tym projektów aktów prawnych lub założeń aktów prawnych, przygotowywanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia,

e) prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zakresem działalności Centrum, w tym w zakresie e-zdrowia,

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl