Roszczenie z przyszłością

Autor: Jan Hasik, radca prawny w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto • • 18 czerwca 2014 08:55

Pacjenci coraz częściej występują na drogę sądową w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia spowodowanym błędem lekarskim. Co w sytuacji, gdy po kilku latach od przyznania poszkodowanemu rekompensaty finansowej, ujawniają się u niego nowe dolegliwości zdrowotne związane z owym błędem?

Opis przypadku
Poszkodowany w wypadku drogowym trafił do szpitala, gdzie rozpoznano u niego złamanie podudzia oraz inne urazy nogi. Szpital rozpoczął proces leczenia, pacjent m.in. został poddany zabiegowi operacyjnemu. Po zdjęciu opatrunku stwierdzono u niego przednie podwichnięcie stawu. Dalsze leczenie pacjenta nie przynosiło spodziewanych rezultatów.

Do chwili obecnej poszkodowany nie odzyskał pełnej sprawności w nodze, ma problemy z poruszaniem się. Większy wysiłek fizyczny powoduje u niego dolegliwości bólowe, co utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Poszkodowany przez pół roku przebywał na zwolnieniu lekarskim, pobierał również rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W tej sytuacji poszkodowany wystąpił na drogę postępowania sądowego. Twierdzi, że w omawianej sprawie mamy do czynienia z błędem diagnostycznym polegającym na tym, że szpital nie rozpoznał na wstępnym etapie jego leczenia zwichnięcia przedniego w stawie skokowym, co skutkowało nieprawidłowym leczeniem, a w konsekwencji pogorszeniem stanu zdrowia.

Poszkodowany zarzucił też, że nie został prawidłowo poinformowany o swoim schorzeniu, sposobach jego leczenia oraz następstwach zastosowania określonych metod leczniczych. Wniósł o zasądzenie na swoją rzecz świadczeń pieniężnych w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz renty miesięcznej. Domaga się także ustalenia odpowiedzialności strony pozwanej na przyszłość za dalsze szkody, które mogą ujawnić się u niego jako następstwa przebiegu leczenia w szpitalu. Sprawa jest obecnie rozpoznawana przez sąd.


Ustalenie odpowiedzialności
Przyznanie poszkodowanemu świadczenia pieniężnego w sprawie o naprawienie szkody doznanej wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, za którą winę ponosi szpital, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez poszkodowanego w przyszłości dalszych roszczeń pieniężnych od szpitala, ubezpieczyciela lub obu tych podmiotów solidarnie (do poszkodowanego należy wybór, kogo wskaże jako pozwanego w treści pozwu).

Poszkodowany może zwrócić się do sądu o zasądzenie na jego rzecz konkretnych świadczeń pieniężnych oraz ustalenie odpowiedzialności pozwanego za ewentualną szkodę, jaka może wyniknąć w przyszłości z tytułu tego samego zdarzenia (błędu lekarskiego). O istnieniu takiego uprawnienia przesądził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 17 kwietnia 1970 roku (sygn. akt: III PZP 34/69).

Żądanie ustalenia odpowiedzialności za szkody przyszłe jest uzasadnione w sytuacji, gdy w chwili wyrokowania nie można definitywnie przesądzić o rozmiarach szkody spowodowanej określonym działaniem bądź zaniechaniem. Innymi słowy, nie można określić wszystkich skutków danego zdarzenia, gdyż te jeszcze nie wystąpiły, natomiast ich ujawnienie w przyszłości jest wysoce prawdopodobne.

Gdy dochodzi do kolejnych procesów
Należy podkreślić, że wydanie przez sąd wyroku ustalającego odpowiedzialność sprawcy zdarzenia na przyszłość skutkuje tym, że w kolejnych procesach poszkodowany nie musi już udowadniać odpowiedzialności szpitala za błąd lekarski. Wystarczy jedynie wykazanie, że nowo powstała szkoda ma swoje źródło w poprzednim zdarzeniu, z tym zastrzeżeniem, że szkody tej nie można było dotychczas przewidzieć. Poszkodowany nie może zatem powoływać się na dolegliwości zdrowotne, które zgłaszał w poprzednich postępowaniach sądowych.

Ujawnianiu po długim czasie od zdarzenia (błędu lekarskiego) dolegliwości zdrowotnych będących jego skutkiem sprzyjają intensywny rozwój nauk medycznych, długotrwałe procesy leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych. Ustalenie przez sąd odpowiedzialności szpitala (ubezpieczyciela) na przyszłość niewątpliwie ułatwia poszkodowanym dochodzenie dalszych świadczeń pieniężnych w związku z pogorszeniem ich stanu zdrowia.

Takie rozstrzygnięcie będzie także z pewnością brane pod uwagę przy wycenie ryzyka przez ubezpieczyciela i wpływało na wysokość składek opłacanych przez szpital.  

Jan Hasik, radca prawny w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum