• PARTNER SERWISUpartner serwisu

OZZPiP publikuje odpowiedź ministerstwa zdrowia ws. weryfikacji szczepień

Autor: oprac. PG • Źródło: OZZPiP/ Rynek Zdrowia19 lutego 2022 10:13

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych opublikowało odpowiedź ministerstwa zdrowia na pytania ws. obowiązku szczepień dla pracowników medycznych.

OZZPiP publikuje odpowiedź ministerstwa zdrowia ws. weryfikacji szczepień
OZZPiP publikuje odpowiedź ministerstwa zdrowia ws. weryfikacji szczepień. Fot. Adobe Stock
  • W zapytaniu przesłanym do ministerstwa zdrowia OZZPiP zadał 11 pytań m.in. o sankcje związane z niezaszczepieniem się personelu medycznego
  • Na pytania odpowiedź wiceminister Piotr Bromber
  • Pielęgniarki opublikowały pismo, jakie otrzymały z resortu zdrowia 

Pielęgniarki zapytały ministra zdrowia o obowiązek szczepień 

1. Pielęgniarki zapytały ministra zdrowia o to, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej pracodawcy prowadzący podmioty lecznicze w Polsce (...) mają prawo żądać okazania dowodu zaszczepienia lub dowodu na zaistnienie jednego z dwóch wyjątków zwalniających od szczepienia?

2. Czy uzyskiwanie przeciwskazań do szczepień ma być uzyskiwane poprzez służbę medycyny pracy, z pełnymi konsekwencjami kosztów dla pracodawców?

3. W jaki sposób dokument o przeciwskazaniach do szczepień mają uzyskiwać zleceniobiorcy?

4. Jak mają postępować pracodawcy po 01-03-2022r. wobec osób wykonujących zawód medyczny lub innych osób niż wykonujące zawód medyczny wykonujących czynności zawodowe w podmiocie leczniczych jeżeli te :

–  odmówią okazania dokumentu potwierdzającego zaszczepienie lub zwolnienie ze szczepienia lub

–  odmówią poddaniu się szczepieniu?

5. Czy przy umowach cywilnoprawnych pracodawcy mają w trybie natychmiastowym zerwać wiążące strony umowy?

6. Kto będzie ponosił odpowiedzialność finansową w przypadku, gdy stanowisko przedstawione przez Pana Ministra do którego zastosują się Pracodawcy będzie błędne, a pracownicy, zleceniobiorcy, przedsiębiorcy i podwykonawcy w postępowaniach sądowych będą uzyskiwać odszkodowania, zadośćuczynienia lub przywrócenia do pracy?

7. Czy zatrudnianie po 01.03.2022r. pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców na kontraktach czy podwykonawców pomimo nie wykonania przez nich obowiązków nałożonych rozporządzeniem przez Pana Ministra nie będzie podstawą do ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów leczniczych wobec pacjentów, którzy na terenie podmiotu leczniczego zakażą się wirusem SARS-CoV-2?

8. Czy Pan Minister rozważył wydając ten akt prawny ewentualne skutki po 01.03. 2022r. w przypadku utraty np. 5 lub 10 proc. kadry pracowników medycznych tj. osób, które z różnych względów odmówią realizacji rozporządzenia Pana Ministra? Czy system opieki zdrowotnej utrzyma się przy utracie w okresie epidemii kilku procent pracowników medycznych?

9. Czy zwolnienie tej części pracowników medycznych nie spowoduje następczo rozwiązania kontraktów przez NFZ, gdyż i tak zatrudnienie medyków jest obecnie na granicy minimalnych norm warunkujących utrzymanie kontraktów.

10. Czy i jakie sankcje administracyjne (kary grzywny?) grożą pracownikom podmiotów leczniczych, którzy nie wykonają obowiązku szczepienia nałożonego przez Pana Ministra? Jakie podmioty będą uprawnione do przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych w zakresie spełnienia wymogu zaszczepienia oraz niedopuszczania przez podmiot leczniczy do świadczenia pracy osób niezaszczepionych?

11. Czy należy po 01.03.2022r. przerwać praktyki medyczne studentów odbywane w podmiotach leczniczych do czasu przekazania przez uczelnie dowodów na wykonanie przez studentów obowiązkowych szczepień opisanych w rozporządzeniu?

Resort zdrowia odpowiada pielęgniarkom

W przesłanej przez resort zdrowia odpowiedzi, podpisanej przez wiceministra zdrowia Piotra Brombera, którą opublikował na swojej stronie OZZPiP, wskazano, powołując się na odpowiednie punkty ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, że kto nie stosuje się do nakazów wymienionych w rozporządzeniu do wspomnianej ustawy, "podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 tys. zł do 10 tys. zł". 

"Stosownie do normy zawartej w art. 48a ust. 1 pkt 5 ustawy wskazać należy, że wynika z niej, iż kto w stanie epidemii nie stosuje się do obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy, tj. ustanowionego w ww. rozporządzeniu obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł"

- Ponadto przepisy ww. rozdziału precyzują także, że kary pieniężne w powyższym zakresie wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny - czytamy w piśmie. 

- Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia nie jest właściwy do oceny zasadności stosowania przez pracodawcę wobec pracownika sankcji określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dodano. 

W piśmie z Ministerstwa Zdrowia podkreślono, że jak wynika z kodeksu pracy, "pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy", co przekłada się na "nadrzędny obowiązek pracodawcy" w postaci "ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki".

Wymieniono tu m.in. ochronę zdrowia grup, które mogą być szczególnie narażone na zagrożenia, w tym kobiety w ciąży i niepełnosprawnych.

Po stronie pracodawcy leży również - jak czytamy - m.in. "ocena ryzyka związanego z wykonywaną pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, ograniczanie występowania w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zapobieganie chorobom zawodowym, a także ponoszenie kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej".

Równocześnie w dokumencie zwrócono uwagę, że "weryfikacja szczepień pracowników przeciwko COVID-19 lub wymaganie od pracownika wykonania testu diagnostycznego nie jest jedynym sposobem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu realizacji przez pracodawcę obowiązku chronienia zdrowia i życia pracowników".

W piśmie do OZZPiP potwierdzono, że "w obecnym stanie prawnym pracodawca nie ma upoważnienia do samodzielnej weryfikacji stanu zdrowia pracowników". Dodano jednak, że "może kierować pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne) przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami".

Jest też przypomnienie, że kompetencje w zakresie oceny zdrowia pracowników i pracy w danym miejscu na określonym stanowisku ma służba medycyny pracy. Z kolei po stronie pracodawcy leży dopilnowanie - w miarę możliwości - by koronawirus nie rozprzestrzeniał się w miejscu pracy, w tym, jak zaznacza minister, poprzez "właściwą organizację pracy".

Na końcu jeszcze raz jest odniesienie do pytań dotyczących konsekwencji wobec niezaszczepionych pracowników. 

- Sprawy te pozostają poza zakresem działalności Ministra Zdrowia, a również obowiązujące przepisy szczególne nie upoważniają Ministra Zdrowia do wprowadzenia takich regulacji z uwagi na ogłoszony stan epidemii. A zatem aktualne w tym zakresie jak również wskazano też powyżej, pozostają regulacje zawarte w Kodeksie pracy, w szczególności wskazujące na prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, oraz regulacje właściwe w zakresie umów i form pracy osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę - czytamy.

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum