×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Kary za brak testu i odszkodowanie za zakażenie innych. Co zawiera nowa ustawa covidowa?

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Sejm31 stycznia 2022 13:16

Poprzedni projekt ustawy w sprawie weryfikacji covidowej przepadł. Nowy zakłada znacznie bardziej radykalne działania, w tym bardzo dotkliwe kary finansowe dla pracowników, którzy odmówią okazania testów na koronawirusa. W poniedziałek, 31 stycznia, zaplanowano jego pierwsze czytanie na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia.

Kary za brak testu i odszkodowanie za zakażenie innych. Co zawiera nowa ustawa covidowa?
Koronawirus w Polsce. Całodobowy punkt poboru wymazów do badań na obecność koronawirusa w Katowicach Fot. PAP/Zbigniew Meissner
 • Nowy projekt w sprawie weryfikacji covidowej przez pracodawców to poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19
 • Dokument 1 lutego ma być rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu. Natomiast w poniedziałek, 31 stycznia, zostanie przeprowadzone jego pierwsze czytanie na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia 
 • Zakłada darmowe testy na koronawirusa dla pracowników, a pracodawcy daje możliwość żądania okazania negatywnego wyniku testu
 • Dla niepokornych przewidziano bardzo dotkliwe kary: wysokość świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2 wynosić będzie równowartość 5‑krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

Weryfikacja covidowa w pracy. Co zakłada nowa ustawa? 

Nowy projekt w sprawie weryfikacji covidowej przez pracodawców to poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19.

Zakłada darmowe testy na koronawirusa dla pracowników, ale również kary finansowe dla niepokornych - to w największym skrócie. A konkretnie? Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia projektu. Cały dokument załączamy na końcu tekstu.

 • Ustawa wprowadza rozwiązania umożliwiające pracownikom nieodpłatne wykonywanie testów na SARS­‑CoV­‑2, a pracodawcom żądania od pracowników podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa
 • W ustawie wskazano, że w definicji pracodawcy mieści się również osoba lub jednostka, na rzecz której jest wykonywana umowa agencyjna, umowa zlecenia, inna umowa o świadczenie usług. Z kolei definicja pracownika obejmuje również osobę wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia, albo dzieło.
 • Nieodpłatny test pracownik będzie mógł wykonać zasadniczo raz w tygodniu. Jednocześnie w projekcie ustawy przewidziano możliwość zmiany ww. częstotliwości wykonania testu.
 • W razie zaistnienia takiej potrzeby minister właściwy do spraw zdrowia będzie uprawniony do określenia, w drodze rozporządzenia, liczby nieodpłatnych testów, które będą mogły zostać przeprowadzone w określonym przedziale czasowym Tym samym będzie on miał możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia częstotliwości wykonywania nieodpłatnych testów diagnostycznych.

Jakie konsekwencje dla pracownika za brak testu?

 • Testy diagnostyczne w kierunku SARS­‑CoV­‑2 będą finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID­‑19
 • Projekt ustawy zakłada, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS­‑CoV­‑2.
 • Podania tej informacji pracodawca będzie mógł wymagać w wyznaczonym terminie, nie częściej jednak niż raz w tygodniu (jeśli częstotliwość testów się zmieni, wówczas wpłynie to także na uprawnienie pracodawcy).
 • W przypadku gdy pracownik nie przekaże pracodawcy informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS­‑CoV­‑2, będzie on traktowany jak osoba, która nie poddała się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS­‑CoV­‑2 wykonanemu nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.
 • Projekt ustawy zakłada, że pracownik, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS­‑CoV­‑2, nadal będzie świadczył u pracodawcy pracę na dotychczasowych zasadach, jednak w przewidzianych w projekcie ustawy sytuacjach będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2.

Świadczenia odszkodowawcze, czyli kary dla niepokornych

 • Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS­‑CoV­‑2, będzie mógł wystąpić pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS­‑CoV­‑2, który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 • Wniosek w tej sprawie będzie on składał do pracodawcy w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia izolacji z powodu COVID­‑19.
 • Wysokość świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2 wynosić będzie równowartość 5‑krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku dwóch lub większej liczby pracowników obowiązanych do uiszczenia świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2, będą oni partycypować w zapłacie tego świadczenia w częściach równych.
 • We wniosku pracownik będzie wskazywał okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy oraz osoby, z którymi miał kontakt w tym zakładzie pracy lub miejscu w okresie poprzedzającym zakażenie, nie dłuższym niż 7 dni.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku pracownika pracodawca zobligowany będzie do zweryfikowania, czy wśród pracowników, z którymi miał kontakt pracownik zakażony wirusem SARS­‑CoV­‑2, znajdują się osoby, które nie poddały się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS­‑CoV­‑2.
 • W przypadku potwierdzenia przez pracodawcę tej okoliczności pracodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, przekaże wniosek pracownika zakażonego wirusem SARS­‑CoV­‑2 do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy wraz z listą pracowników, którzy nie poddali się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS­‑CoV­‑2, a zostali wskazani przez pracownika zakażonego wirusem SARS­‑CoV­‑2 jako osoby, z którymi miał on kontakt.
 • Na podstawie otrzymanego wniosku wojewoda będzie wszczynał postępowanie w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2. Przyznanie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2 będzie następowało w drodze decyzji, od której stronom, tj. wnioskodawcy oraz pracownikowi obowiązanemu do uiszczenia świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2, przysługiwał będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz prawo do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego.

Pracodawca też będzie mógł dochodzić roszczeń

 • Wskazana wyżej procedura uzyskiwania świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2 znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy pracodawca zdecydował się skorzystać z przewidzianej projektem możliwości żądania od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
 • W sytuacji natomiast, gdy pracodawca nie skorzystał z rozwiązania przewidzianego projektowaną ustawą, a pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS­‑CoV­‑2, ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, pracownik ten będzie mógł wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2 przysługującego od pracodawcy.
 • Ponadto projekt ustawy przewiduje możliwość dochodzenia przez pracodawcę, który skorzystał z możliwości żądania od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS­‑CoV­‑2, świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS­‑CoV­‑2. O świadczenie takie pracodawca będzie mógł się ubiegać w przypadku gdy u pracowników, którzy mieli kontakt z pracownikiem, który nie poddał się temu testowi, stwierdzono zakażenie wirusem SARS­‑CoV­‑2, na skutek którego prowadzenie działalności przez pracodawcę zostało istotnie utrudnione. W ww. sytuacji stosowane będą odpowiednio przepisy art. 4 ust. 2 i 5‑9 projektu ustawy.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum