Zespoły Koordynacyjne w programach lekowych - nowe regulacje w ustawie refundacyjnej

Autor: Marcin Stajszczyk*/Rynek Zdrowia • • 08 października 2013 10:24

Projekt założeń zmian w ustawie refundacyjnej zawiera propozycję powoływania Zespołów Koordynacyjnych, decydujących o kwalifikacji oraz wyłączaniu pacjentów w każdym programie lekowym. Kształt kompetencji Zespołów zaproponowany w projekcie zmian w ustawie refundacyjnej (art. 31a 2.) może budzić pewne wątpliwości.

Zespoły Koordynacyjne w programach lekowych - nowe regulacje w ustawie refundacyjnej

Istnienie Zespołów Koordynacyjnych, dotychczas w części programów lekowych, budziło wiele kontrowersji. Przede wszystkim w części środowiska medycznego i środowiska pacjentów panuje przekonanie, że Zespoły Koordynacyjne stanowią przeszkodę w dostępie pacjentów do leczenia. Jest to oczywiście nieprawda, ponieważ działalność Zespołów w większości przypadków ogranicza się do potwierdzania prawidłowości złożonego wniosku tzn. potwierdzania czy wniosek jest zgodny z zapisami programów.

Ponadto obecnie Zespoły mogą w wyjątkowych przypadkach kwalifikować  pacjentów, którzy z jakiegoś powodu nie spełniają kryteriów zapisanych w programach i dotyczą ich tzw. wnioski niestandardowe. Zatem działalność Zespołów za zgodą regulatora nie tylko nie ogranicza dostępu, ale wręcz ten dostęp poszerza. To jednak może się zmienić wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Prawne umocowanie funkcjonowania Zespołów
Problemem podnoszonym w trakcie rozważań nad zapisami obowiązującej ustawy było także spostrzeżenie, że działalność Zespołów nie jest uregulowana prawnie, czyli w opinii części osób nie ma podstaw prawnych do ich funkcjonowania. Sytuacja zmieni się po wejściu w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej. Jeśli jednak nowelizacja wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to działalność Zespołów może zostać utrudniona, a ich kompetencje ograniczone.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 19 września 2013 roku, a termin zgłaszania uwag dla konsultacji społecznych upływa w dniu 19 października 2013 roku.

W ustawie część dot. Zespołów została opisana w art. 31a i 31b, które zostały dodane do projektu. Projekt zakłada, że Prezes Funduszu jest zobowiązany powołać Zespół Koordynacyjny dla danego programu lekowego, gdy opis programu to przewiduje bądź na wniosek ministra do spraw zdrowia. Oznacza to, że po wejściu w życie tego zapisu do każdego programu lekowego zostanie powołany Zespół, a nie tak jak jest obecnie tylko w wybranych przypadkach.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum