Rozliczanie leków i świadczeń w programach lekowych - czy będzie trudniej?

Autor: Marcin Stajszczyk*/Rynek Zdrowia • • 25 października 2013 16:41

Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadzając ważną zmianę do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej może skomplikować rozliczanie leków i świadczeń w ramach programów lekowych. Może ona nakładać na świadczeniodawców kolejne obowiązki biurokratyczne dublujące obecnie stosowane procedury.

Rozliczanie leków i świadczeń w programach lekowych - czy będzie trudniej?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 19 września 2013 roku wprowadza do Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zapisy dotyczące elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (obecnie system ten funkcjonuje pod nazwą SMPT czyli System Monitorowania Programów Terapeutycznych).

Dla każdego programu odrębny system?

W art. 188, po art. 188a, dodaje się art. 188b, który szczegółowo określa obowiązki Funduszu w tym zakresie. W pkt. 1. Ustawa nakłada na Fundusz obowiązek utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych dla każdego programu lekowego odrębnie. Pytanie co oznacza określenie „odrębnie’?

Czy ustawodawca posiada dostateczną wiedzę na temat tego jak obecnie funkcjonuje elektroniczny system, chociażby w przypadku programów w chorobach reumatycznych?

„System” jest jeden dla wszystkich programów lekowych w reumatologii i dopiero niejako wewnątrz niego następuje podział na poszczególne jednostki chorobowe. Co więcej dwa różne programy lekowe w RZS zostały scalone w jeden funkcjonujący moduł systemu, ponieważ inaczej leczenie sekwencyjne lekami, które refundowane są w oddzielnych programach byłoby de facto niemożliwe. Pozostawienie w/w zapisu w proponowanym kształcie może bardzo utrudnić praktyczne funkcjonowanie systemu.

Ponadto w pkt. 2 podpunkt 3) zapisano, że elektroniczny system monitorowania programów lekowych powinien umożliwiać gromadzenie i przetwarzanie danych w zakresie „sposobu podawania i dawkowania leku” w ramach programu lekowego.

Należy podkreślić, że obecnie do SMPT po stronie świadczeniodawców nie są wpisywane dane dot. w/w kwestii. Sposób podawania i dawkowania leku określa program lekowy. Można się jednak zastanowić czy intencją ustawodawcy nie jest nałożenie na świadczeniodawców obowiązku wpisywania do systemu szczegółowych danych dot. dawkowania leku u każdego pacjenta, czyli np. dat podawania leku w ramach programu lekowego. Zapis ten jest nie jasny i może podlegać różnym interpretacjom.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum