• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Prof. Piotr Wiland wybrany prezesem ZG PTR

Autor: PTR, PWX/Rynek Zdrowia • • 21 czerwca 2011 13:57

Podczas niedawnego XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (11-14 czerwca) wybrano nowy skład Zarządu Głównego PTR. Wolą delegatów nowym prezesem ZG PTR został prof. Piotr Wiland.

Prof. Piotr Wiland wybrany prezesem ZG PTR

Skład Zarządu Głównego PTR w kadencji w latach 2011-2014:

Prezes Zarządu Głównego PTR – dr hab. Piotr Wiland, prof. nadzw.
Prezes-Elekt w następnej kadencji – prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz
Prezes poprzedniej kadencji – prof. dr hab. Witold Tłustochowicz
Skarbnik – dr n. med. Marcin Stajszczyk
Sekretarz – lek. med. Beata Maciążek-Chyra 


 


Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Marek Brzosko
Prof. dr hab. Anna Filipowicz-Sosnowska
Dr hab. Otylia Kowal-Bielecka
Prof. dr hab. Maria Majdan
Prof. dr hab. Mariusz Puszczewicz
Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
 

Skład Prezydium Zarządu Głównego PTR w kadencji w latach 2011-2014:

Dr hab. Piotr Wiland, prof. nadzw. – prezes  
Prof. dr hab. Marek Brzosko – wiceprezes  
Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – członek prezydium
Dr n. med. Marcin Stajszczyk – skarbnik
Lek. med. Beata Maciążek-Chyra - sekretarz 


 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2014:

Dr n. med. Bogdan Batko
Dr hab. Piotr Głuszko, prof. nadzw.
Dr hab. Piotr Leszczyński
Dr n. med. Lidia Ostanek
Dr n. med. Wojciech Romanowski

 

Prof. Piotr Wiland, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przedstawił program swego działania podczas kadencji:

1. Powołanie do życia Grup Roboczych, których celem będzie współpraca wielu ośrodków z różnych miast (centrów akademickich i oddziałów reumatologicznych) na zasadach partnerstwa w celu:
a. powołania rejestru zagadnienia klinicznego np. przebiegu ciąży w chorobach tkanki łącznej, rejestru rzadkich chorób reumatycznych 
b. ustalenia zasad postępowania w szczególnych sytuacjach klinicznych (np. zasady podawania MTX w chorobach reumatycznych czy postępowanie u chorych na MIZS w wieku dorosłym)
c. współpraca ze specjalistami innych dziedzin (np. zasady postępowania w chorobach reumatycznych ze współistnieniem przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby).

Taka forma współpracy istnieje już  w środowisku reumatologów wieku rozwojowego w związku z rejestrem leczenia biologicznego w Młodzieńczym Idiopatycznym Zapaleniu Stawów.

 2. Wypracowanie regulaminu wewnętrznego dla poszczególnych komisji i sekcji w sprawach, które nie są uregulowane przez Statut.

 3. Powołanie do życia Sekcji Młodych Klinicystów i Badaczy w Reumatologii, aby wyrażała aspiracje młodych kolegów w zakresie edukacji jak i badań naukowych i mogła występować z inicjatywą dotyczącą reumatologów „młodego pokolenia”, w podobnym zakresie jak to jest obecne w EULAR (The Emerging Eular Network).

 4. Powołanie do życia Sekcji Nauk Podstawowych, której zadaniem będzie pomoc w  nawiązaniu współpracy z poszczególnymi strukturami Standing Committee on Investigative Rheumatology (EULAR), inicjowaniu współdziałania klinicznych ośrodków  z placówkami teoretycznymi itp.

5. Powołanie Sekcji Obrazowania, która ma m.in. ułatwić dostęp do kształcenia szerszego grona reumatologów w diagnostyce ultrasonograficznej chorób układu ruchu w Polsce , ustalenie kalendarium szkoleń w Polsce, opracowanie zasad przyznawania certyfikatów oraz współdziałanie ze strukturami europejskimi (Standing Committee on Muscoloskeletal Imaging).

6. Wypracowanie czytelnych zasad i reguł organizacji corocznych zjazdów naukowych pod patronatem PTR, w których duża rola we współdecydowaniu przypadałaby miejscowemu komitetowi organizacyjnemu. Powinny one przybrać formę konferencji, w której corocznie z dużym wyprzedzeniem  byłoby ustalone wiodące zagadnienie, aby miało to  większą wartość poznawczą niż obecnie.

7. Zorganizowanie w Krakowie we współdziałaniu z Oddziałem Małopolskim CECR (Konferencji Krajów Europy Centralnej) jesienią 2012   roku jednocześnie z corocznym, krajowym zjazdem naukowym. Może to stanowić również okazję dla spotkania z reumatologami polskiego pochodzenia pracujących w innych krajach.

8. Rozszerzenie kontaktów na różnych płaszczyznach z innymi Towarzystwami o wspólnych zainteresowaniach z PTR.

9. Opiniowanie projektów rozporządzeń przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ  i dotyczących reumatologii, szczególnie w aspekcie programów terapeutycznych, pod względem zgodności z aktualnymi rekomendacjami i dowodami naukowymi oraz w celu ułatwienia dostępu do leczenia chorych jak i uproszczenia struktur biurokratycznych.

10. Wsparcie inicjatyw i działalności reumatologów wieku rozwojowego na płaszczyźnie PTR.

11. Rozwinięcie działalności zapowiedzianej w Statucie PTR Komisji do spraw Kształcenia  Specjalistycznego i Ustawicznego. Jednym z najważniejszych zadań dla Komisji jest ustalenie zakresu wiadomości i umiejętności dla osób specjalizujących się w zakresie reumatologii. Dla osiągnięcia tego celu istnieje potrzeba zorganizowania kursów uzupełniających zakończonych certyfikatem (w koordynacji z nadzorem specjalistycznym). Komisja powinna też podjąć działania na rzecz opracowania i wdrożenia  programu nauczania  reumatologii na uczelniach medycznych.

12. Współdziałanie na rzecz dalszego rozwoju czasopisma „Reumatologia”.  

 

 

W trakcie pierwszego zebrania nowo wybranego ZG PTR, zorganizowanego w dzień po Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 12.06.2011 roku, zostały poruszone następujące zagadnienia:

1. Ustalano warunki konieczne do zorganizowania konferencji CECR (Central European Congress of Rheumatology) jesienią w 2012r. w Krakowie. 

2. Podjęto ustalenia mające na celu podniesienie rangi pisma  „Reumatologia”.

3. Powołano Sekcję Młodych Klinicystów i Badaczy w Reumatologii oraz  moderatora , którym została dr hab. Otylia Kowal-Bielecka.

4. Powołano Sekcję Nauk Podstawowych, której moderatorem został wybrany prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński.

5. Powołano  Sekcję Badań Obrazowych, której moderatorem został wybrany dr med. Sławomir Jeka.

6. Dokonano wyboru wiceprezesa ZGPTR – prof. dr hab. Marek Brzosko oraz członka prezydium ZG PTR – prof. dr hab. Włodzimierz Samborski.

7. Poruszono sprawy związane z prowadzeniem działalności PTR, w tym obsługą rachunkową oraz sprawy finansowe PTR. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum