Po Kongresie EULAR: wyniki badań klinicznych leku sarilumab

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 09 lipca 2014 15:06

Sanofi oraz Regeneron Pharmaceuticals podczas Kongresu EULAR (Paryż, 11-14 czerwca 2014 r.) ogłosiły pozytywne wyniki badania fazy III oceniającego eksperymentalny lek sarilumab u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie metotreksatem (MTX).

Nowe, przedstawione podczas Kongresu EULAR dane wykazały, że sarilumab zwiększał odsetek istotnych odpowiedzi klinicznych, zdefiniowanych jako osiągnięcie odpowiedzi ACR70 utrzymującej się przez co najmniej 24 kolejne tygodnie oraz wykazanie trwałej poprawy w zakresie oznak i objawów RZS po 52 tygodniach - były to drugorzędowe punkty końcowe w badaniu.

Jak ogłaszano wcześniej, w badaniu SARIL-RA-MOBILITY, sarilumab osiągnął wszystkie trzy równorzędne pierwszorzędowe punkty końcowe, powodując poprawę w zakresie oznak i objawów choroby po 24 tygodniach, poprawę funkcjonowania fizycznego po 16 tygodniach, jak też zahamowanie progresji uszkodzenia stawów po 52 tygodniach.

- Pomimo wyraźnych postępów, wielu chorych na RZS nadal walczy z wyniszczającymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi tej choroby. Podkreśla to wyraźne zapotrzebowanie na dodatkowe opcje leczenia - powiedział dr Mark Genovese, profesor Stanford University Medical Center oraz główny badacz SARIL-RA-MOBILITY.

Wykazana skuteczność

Dodał: - W badaniu wykazano skuteczność sarilumabu w dwóch różnych dawkach, w obu przypadkach podawanych podskórnie co drugi tydzień.  Czekamy na wyniki badań prowadzonych w ramach tego kompleksowego programu rejestracyjnego.

Do badania fazy III SARIL-RA-MOBILITY zakwalifikowano 1197 dorosłych pacjentów 
z aktywnym, umiarkowanym do ciężkiego reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie MTX. Pacjentów randomizowano do jednej z trzech grup leczenia, w których co drugi tydzień podawano podskórnie sarilumab w dawce 150 miligramów (mg), sarilumab w dawce 200 mg lub placebo, w każdym przypadku w skojarzeniu z MTX.

W obu grupach leczenia sarilumabem wykazano statystycznie istotną poprawę w porównaniu z grupą placebo pod względem wszystkich trzech równorzędnych pierwszorzędowych punktów końcowych (p < 0,0001).

Poprawę w zakresie oznak i objawów RZS po 24 tygodniach mierzono na podstawie poprawy o 20 procent wyniku oceny według Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (ACR20). W grupach sarilumabu 150 mg, sarilumabu 200 mg i placebo uzyskano odpowiednio wyniki 58% 66% i 33%, w każdym przypadku podczas jednoczesnego stosowania MTX.

Poprawę funkcjonowania fizycznego w tygodniu 16 oceniano na podstawie kwestionariusza oceny stanu zdrowia – indeksu niepełnosprawności (HAQ-DI). Nowe przedstawione wyniki oceny HAQ-DI wynosiły odpowiednio −0,53, −0,55 i −0,29 w grupie sarilumabu 150 mg, sarilumabu 200 mg i placebo, w każdym przypadku podczas jednoczesnego stosowania MTX.

Hamowanie progresji uszkodzeń strukturalnych w tygodniu 52 mierzono na podstawie zmiany łącznego wyniku w skali Sharpa w modyfikacji van der Heijdego (mTSS). Wyniki te wyniosły odpowiednio 0,90, 0,25 i 2,78 w grupie sarilumabu 150 mg, sarilumabu 200 mg 
i placebo, w każdym przypadku podczas jednoczesnego stosowania MTX. W grupie otrzymującej dawkę 200 mg sarilumabu + MTX wystąpiła redukcja o około 90 procent progresji radiologicznej ocenianej na podstawie wyniku mTSS w porównaniu z progresją radiologiczną w grupie placebo + MTX w 52. tygodniu.

W połączeniu z metotreksatem

Wśród nowych danych znalazła się również informacja, że w obu grupach sarilumabu wystąpiła poprawa pod względem drugorzędowego punktu końcowego, którym była istotna odpowiedź kliniczna.

Dla sarilumabu w połączeniu z MTX wykazano statystycznie istotnie większy efekt niż dla samego MTX pod względem osiągania istotnej odpowiedzi klinicznej, zdefiniowanej jako redukowanie objawów przedmiotowych i podmiotowych RZS o 70% lub więcej, co mierzono na podstawie poprawy wyniku oceny według Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (odpowiedź ACR70), przez co najmniej 24 kolejne tygodnie. Wyniki te były następujące: 13%, 15% oraz 3% odpowiednio w grupach sarilumabu 150 mg, sarilumabu 200 mg oraz placebo (p<0,0001).

Dla obu dawek wykazano również trwałą odpowiedź pod względem redukcji oznak i objawów RZS w porównaniu z placebo po 52 tygodniach, mierzoną na podstawie odpowiedzi ACR20. Wyniki te były następujące: 54%, 59% oraz 32% odpowiednio w grupach sarilumabu 150 mg, sarilumabu 200 mg oraz placebo.

Działania niepożądane

W badaniu SARIL-RA-MOBILITY odnotowano większą częstość występujących po zastosowaniu leczenia zdarzeń niepożądanych prowadzących do przerwania udziału w grupach leczenia sarilumabem w porównaniu z grupą placebo (12,5% w grupie dawki 150 mg, 13,9% w grupie dawki 200 mg oraz 4,7% w grupie placebo).

Zakażenia były najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi i występowały częściej w grupach sarilumabu niż w grupie placebo, w każdym przypadku w połączeniu z MTX (40,1 procent w grupie dawki 150 mg, 39,6% w grupie dawki 200 mg oraz 31,1% w grupie placebo). Częstość występowania poważnych zakażeń wynosiła 2,6% w grupie dawki 150 mg + MTX, 4,0% w grupie dawki 200 mg + MTX oraz 2,3% w grupie placebo 
+ MTX.

Wśród pacjentów leczonych sarilumabem zaobserwowano zależne od dawki zmniejszenie średniej liczby neutrofilów.  W tym badaniu poważne zakażenia nie były związane 
z neutropenią stopnia 3 i 4.  Zaobserwowano wzrost średniego stężenia cholesterolu LDL 
i transaminaz.  Te obserwacje dotyczące bezpieczeństwa były zgodne z wynikami wcześniejszych badań sarilumabu.

W ramach programu badań fazy III sarilumabu, określanego skrótem SARIL-RA, prowadzonych jest sześć badań klinicznych, a docelowa liczba zakwalifikowanych pacjentów z RZS wyniesie około 2800.
 
*Sarilumab (REGN88/SAR153191) jest pierwszym w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi IL-6 (IL-6R).  Sarilumab jest podawanym podskórnie inhibitorem sygnalizacji IL-6, który wiąże się z wysokim powinowactwem z receptorem IL-6.  Blokuje on przyłączanie się IL-6 do jej receptora i w konsekwencji przerywa następową sygnalizację zapalną za pośrednictwem cytokin.  Sarilumab opracowano z wykorzystaniem technologii opracowywania przeciwciał VelocImmune firmy Regeneron.

Opisany powyżej badany lek jest obecnie poddawany klinicznym badaniom rozwojowym, 
a jego bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały jeszcze ocenione przez jakikolwiek urząd rejestracyjny.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum