Po Kongresie EULAR: produktywność pacjentów z ZZSK

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 29 lipca 2014 18:46

Aktywnych zawodowo pacjentów, którzy mają wyższy stopień aktywności choroby cechuje 2,7 razy wyższe prawdopodobieństwo absencji chorobowej. Wśród pacjentów aktywnych zawodowo występuje 7,4 razy większe prawdopodobieństwo obniżonej produktywności - wynika z badania przeprowadzonego u pacjentów chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK).

Opublikowano wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród pacjentów cierpiących na ZZSK (badanie w oparciu o ocenę pacjentów, tzw. patient-reported outcomes, PROSE AS)*.

Wyniki wskazują, iż zwiększona aktywność choroby ma znaczący wpływ na opisywaną przez samych pacjentów utratę produktywności, w tym absencję chorobową oraz bezproduktywną obecność w pracy.

Poziom aktywności choroby mierzono przy pomocy wskaźnika BASDAI. Jest to powszechnie stosowana miara aktywności choroby w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów chorych na ZZSK, w formie sześciopunktowego kwestionariusza na temat nasilenia objawów ZZSK, do których zalicza się: przemęczenie, ból stawów kręgosłupa oraz obwodowych, miejscową tkliwość, oraz sztywność poranną.

W badaniu PROSE AS wzięło udział 555 dorosłych pacjentów z Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Polegało ono na wypełnieniu przez nich ankiety zawierającej dane demograficzne, informacje o schorzeniach współwystępujących, zatrudnieniu, miarach produktywności w pracy (kwestionariusz dotyczący obniżenia produktywności: Work Productivity and Activity Impairment [WPaI], kwestionariusz nt. ograniczeń w pracy: Work Limitations Questionnaire [WLQ-25], skalę ograniczeń w pracy: Workplace Activity Limitation Scale [WALS]), oraz o wskaźniku aktywności choroby (BASDAI).

Uczestnicy badania chorują na ZZSK przeciętnie od 11 do 14 lat, a średni poziom wskaźnika BASDAI wyniósł u nich  4.15, co według autorów oznacza niski poziom kontroli nad chorobą. 67.7% (n=376) pacjentów biorących udział w badaniu obecnie pracuje.

By ocenić związek pomiędzy wskaźnikiem BASDAI, a wynikami produktywności mierzonymi przez pacjentów w momencie wyjściowym, przeprowadzono analizy mające na celu uwzględnienie ewentualnych czynników, które mogłyby zakłócać wyniki badania.

Badanie PROSE AS to prospektywne, wieloośrodkowe badanie wśród pacjentów cierpiących na ZZSK, którego celem było określenie związku pomiędzy stopniem aktywności choroby, a określanym przez samych pacjentów poziomem produktywności w pracy.

Zastosowano metodę regresji logistycznej wielu zmiennych, korygując wyniki o występowanie ewentualnych czynników zakłócających, w celu zbadania związku pomiędzy wartością BASDAI (niska (<4) vs. średnia (>=4 to <6) oraz wysoka (>=6) a pochodzącymi od pacjentów danymi na temat produktywności mierzonej w momencie wyjściowym.

Średnia wieku pacjentów biorących udział w badaniu wyniosła 46.71 lat; 71% stanowili mężczyźni, zaś 93% stanowili pacjenci rasy kaukaskiej. Większość pacjentów (n=376, 67.7%) biorących udział w badaniu pracuje zawodowo. Wśród pacjentów aktywnych zawodowo 54.8% (n=206) miało niską wartość BASDAI, 25.0% (n=94) średnią, a 20.2% (n=76) wysoką. Wśród pacjentów niepracujących (n=177), 34.5% (n=61) miało niską wartość BASDAI, 29.4% (n=52) średnią, a 36.2% (n=64) wysoką.

Wyniki wskazują, że pacjenci o wysokiej wartości wskaźnika BASDAI narażeni są na większe ryzyko braku zatrudnienia (2,64 razy), jednak ten związek staje się nieistotny wraz z upływem czasu. Wyniki badania sugerują także, że pacjentów o wysokim  BASDAI cechuje większe prawdopodobieństwo absencji (2.7 razy) oraz bezproduktywnej obecności w pracy (7.44 razy) w porównaniu z pacjentami o niskim BASDAI. Wnioski te były spójne z innymi pomiarami produktywności (WLQ-25 i WALS).

*Wyniki badania przedstawiła firma AbbVi; pełne wyniki badania zostały zaprezentowane podczas Kongresu EULAR (Paryż, 11-14 czerwca 2014 r.).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum