PW/Rynek Zdrowia | 27-05-2015 16:22

Mapy potrzeb zdrowotnych - co przyniosą w reumatologii?

Powstanie regionalnych map potrzeb zdrowotnych może mieć istotne znaczenie także w reumatologii, głównie w zakresie decydowania o liczbie szpitalnych oddziałów tej specjalności w województwie i ich finansowaniu - zwraca uwagę dr Jerzy Gryglewicz, ekspert rynku medycznego z Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Fot. Fotolia

Pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych na szczeblu regionalnym mają istnieć w 2016 roku. Zapewne nie będzie to możliwe we wszystkich województwach, gdyż wojewodowie mieli stworzyć projekty takich map do 1 lutego. Czekali jednak na rozporządzenia wykonawcze ministra zdrowia. Rozporządzenie ukazało się w marcu br.

W myśl nowelizacji ustawy o świadczeniach ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych (wprowadzonej 22 lipca 2014) Ministerstwo Zdrowia do 1 czerwca miało przedstawić mapy regionalne do zatwierdzenia i debaty publicznej. Jak się wydaje tego terminu MZ dotrzyma, ale w kontekście dwóch specjalności: kardiologii i onkologii.

- Już jednak teraz, z punktu widzenia reumatologów jest dosyć istotnym elementem, aby brać pod uwagę udział specjalistów z tej dziedziny medycyny w ciałach kolegialnych decydujących o kształcie map. Od ich merytorycznej argumentacji może zależeć m.in. liczba umów na udzielanie świadczeń przewidziana w danym województwie - uważa dr Jerzy Gryglewicz.

Przy wojewodach zostaną lub są już powołane Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych, które - m.in. z udziałem konsultantów wojewódzkich - będą tworzyły mapy potrzeb zdrowotnych na poziomie regionu. W składzie rady zasiądą też przedstawicie: wojewody (pełni funkcję przewodniczącego), marszałka, dyrektora oddziału Funduszu, Państwowego Zakładu Higieny, GUS, szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych, konwentu powiatów oraz organizacji pracodawców (sektora niepubliczny).

Wojewoda w porozumieniu z radą ma ustalać priorytety zdrowotne. - To zapis dość ogólny, ale daje możliwość zabiegania o wpisanie do nich być może i reumatologii. Pamiętanie o tym w tym momencie jest to o tyle istotne, że mapy wskażą priorytety zdrowotne na 5 lat - mówi Jerzy Gryglewicz.

Jak zwraca uwagę, to w oparciu o mapę regionalną potrzeb zdrowotnych dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie sporządzał plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na następny rok, mając m.in. na uwadze konieczność zapewnienia ich dostępności: - Zatem mapa regionalna stanie się podstawą do kontraktowania świadczeń i od zwartych w niej priorytetów będzie prawdopodobnie zależało finansowanie świadczeń na danym terenie.

Plan zakupów świadczeń przez NFZ będzie podawany do publicznej wiadomości. Mapy mają wskazywać m.in. obszary terytorialne, dla których przeprowadza się postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zostanie też w nich podana maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń, która zostanie zawarta na danym obszarze, w danym zakresie lub rodzaju świadczeń.

- Informacja o zamiarach wojewody co do liczby zawieranych umów na danym obszarze jest bardzo istotna dla postępowania konkursowego. W przypadku zachowania ich dotychczasowej liczby świadczeniodawcy mogą zakładać, że kontrakt otrzymają, natomiast spadek liczby zakładanych umów może oznaczać, że nie wszyscy uzyskają finansowanie - dodaje Jerzy Gryglewicz.

Mapy, przy aktualnych założeniach, będą głównie dotyczyć potrzeb w zakresie leczenia szpitalnego.

Z rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że mapa ma zawierać 3 analizy: demograficzną i epidemiologiczną, analizę stanu wykorzystania zasobów oraz analizę prognoz zdrowotnych.

Jak można sądzić, w przypadku reumatologii najistotniejsza okaże się analiza stanu i wykorzystania zasobów, w tym m.in.: dane dotyczące zakresów udzielanych świadczeń z uwzględnieniem dla danego świadczenia grup wieku, liczba oddziałów szpitalnych, liczba łóżek reumatologicznych na poszczególnych oddziałach, wskaźnik wykorzystania łóżek, średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz liczba lekarzy reumatologów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców województwa.