• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Zmiany w umowach o udzielanie świadczeń onkologicznych. NFZ zbiera uwagi

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia03 stycznia 2023 07:50

Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych. Termin na przesłanie opinii i uwag mija 9 stycznia.

Zmiany w umowach o udzielanie świadczeń onkologicznych. NFZ zbiera uwagi
NFZ proponuje zmiany w umowach o udzielanie świadczeń onkologicznych. Fot. Shutterstock
  • NFZ pokazał projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych 
  • Termin na przesyłanie uwag i opinii mija 9 stycznia 
  • Zmiana ujęta w rozporządzeniu wynika bezpośrednio z zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • Przepisy stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2023 roku

Zmiany w umowach o świadczenia onkologiczne

Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych. Celem jest zaopiniowanie przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do dnia 9 stycznia 2023 roku do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel – podkreśla Centrala.

Wzór uwag i opinii dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W zarządzeniu prezesa NFZ z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych, wprowadza się następujące zmiany:

  • w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:                               

"Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, którzy w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, zrealizowali świadczenia rozliczone grupą J01G, J01H lub J02 w rozpoznaniu C50 w liczbie co najmniej 250 zabiegów, wartość produktów rozliczeniowych J01G, J01H i J02 w rozpoznaniu C50, określonych w załączniku nr 1on do zarządzenia, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:                              

"Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego, którzy w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, zrealizowali świadczenia rozliczone grupą F31 w rozpoznaniach C18 – C20 w liczbie co najmniej 75 zabiegów, wartość produktu rozliczeniowego F31 w rozpoznaniach C18 – C20, określona w załączniku nr 1on do zarządzenia, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25";

c) uchyla się ust. 4;                        

  • § 16 otrzymuje brzmienie:                       

"§ 16. Do rozliczania świadczeń finansowanych w ramach grup JGP:

1) J03O Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 rok życia w rozpoznaniach nowotworów złośliwych,

2) F32O Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego w rozpoznaniach nowotworów złośliwych,

3) F42O Duże zabiegi jamy brzusznej w rozpoznaniach nowotworów złośliwych

– uprawnieni są świadczeniodawcy spełniający kryterium kompleksowości udzielanych świadczeń onkologicznych, realizujący w danym okresie rozliczeniowym świadczenia w zakresie diagnostycznych pakietów onkologicznych, chirurgicznego leczenia onkologicznego, radioterapii onkologicznej oraz chemioterapii lub spełniający warunek minimalnej liczby świadczeń zabiegowych, określony w załączniku nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne dla grup J03F lub J03O, F32 lub F32O, F42 lub F42O, zrealizowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym stosuje się rozliczenie świadczeń zabiegowych, wymienionych w pkt 1, 2 i 3".

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, w załączniku do zarządzenia skorygowano wycenę punktową następujących produktów rozliczeniowych:

  • 5.06.00.0000902 kolonoskopia diagnostyczna,
  • 5.06.00.0000903 kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.).

Przedmiotowa zmiana w zakresie merytorycznym wynika bezpośrednio (symetryzacja przepisów) z zarządzenia Nr 61/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – czytamy w uzasadnieniu.

Z kolei pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Wszystkie działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy ujęte w zarządzeniu stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2023 roku.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum