• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Rozszerzenie wskazań dla rytuksymabu w leczeniu chłoniaków grudkowych

Autor: Ewa Biernacka/hematoonkologia.pl • • 07 lipca 2014 18:55

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem chorych na chłoniaka grudkowego, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne pierwszej linii, jest obecnie rekomendowane zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe towarzystwa naukowe [1.2]. Od 1 lipca jest ono również refundowane w Polsce dzięki rozszerzeniu wskazań do programu lekowego "Leczenie chłoniaków złośliwych".

Dotychczas refundacja obejmowała zastosowanie rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym po uzyskaniu drugiej lub kolejnych remisji w przypadkach choroby nawrotowej, ale nie dotyczyła chorych leczonych w pierwszej linii. Jest to istotne uzupełnienie zakresu wskazań refundowanych, które umożliwia stosowanie leczenia optymalnego według aktualnej wiedzy.

Podstawę do tego wskazania stanowią wyniki międzynarodowego, randomizowanego badania klinicznego PRIMA, w którym wykazano znamienne statystycznie i istotne kliniczne wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby (zmniejszenie wskaźnika ryzyka progresji o ponad 40%) u chorych otrzymujących leczenie podtrzymujące rytuksymabem w rytmie co 2 miesiące przez 2 lata, stosowane po uzyskaniu remisji w wyniku immunochemioterapii pierwszej linii, w porównaniu do chorych poddanych obserwacji bez leczenia.3

- Leczenie podtrzymujące nie miało istotnego wpływu na czas przeżycia całkowitego, jednak dzięki znaczącemu wydłużeniu czasu trwania remisji powodowało opóźnienie wystąpienia nawrotu choroby i opóźnienie konieczności wdrożenia drugiej linii leczenia, poprawiało zatem komfort życia - uważa prof. prof. Jan Walewski z Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii w Warszawie.

W badaniu tym stwierdzono większą częstość zakażeń u chorych otrzymujących leczenie podtrzymujące rytuksymabem, głównie zakażenia górnych dróg oddechowych i dróg moczowych w stopniu nasilenia 2-4.

Częstość zakażeń wirusowych (wirus opryszczki) była podobna, ale u jednego z chorych otrzymujących leczenie podtrzymujące rytuksymabem doszło do burzliwej reaktywacji wirusa zapalenia wątroby typu B, zakończonej zgonem. Chory ten nie otrzymywał w trakcie stosowania rytuksymabu leczenia przeciwwirusowego, które jest obecnie zalecane u nosicieli wirusa HBV.

Rytuksymab to jeden z większych sukcesów medycyny ostatnich lat. Dołączenie tego przeciwciała monoklonalnego anty-CD20 do chemioterapii stosowanej w leczeniu chorych na chłoniaki wywodzące się z limfocytów B spowodowało znaczący wzrost skuteczności leczenia bez istotnego zwiększenia toksyczności, w wielu jednostkach chorobowych, w tym u chorych na chłoniaka grudkowego - wyjaśnia prof. Walewski.

Skuteczność leczenia podtrzymującego remisję została najpierw wykazana u chorych na chłoniaki grudkowe nawrotowe. Badanie EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) wykazało istotne statystycznie i znamienne klinicznie wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby u chorych na chłoniaka grudkowego, którzy uzyskali obiektywną odpowiedź na leczenie wg programu CHOP lub R-CHOP (pierwsza randomizacja) z powodu pierwszego lub drugiego nawrotu choroby, a następnie otrzymali leczenie podtrzymujące rytuksymabem w rytmie co 3 miesiące przez 2 lata w porównaniu do chorych poddanych obserwacji (druga randomizacja).4

Korzystny efekt leczenia podtrzymującego wystąpił w obu grupach leczenia indukcyjnego – otrzymujących i nieotrzymujących rytuksymabu (CHOP i R-CHOP). Przeżycie całkowite uległo również wydłużeniu, ale w stopniu nieosiągającym istotności statystycznej. Tolerancja leczenia podtrzymującego była dobra, ale zaobserwowano istotnie statystycznie większą częstość zakażeń o 3. i 4. stopniu nasilenia u chorych otrzymujących leczenie podtrzymujące (9.7%) w porównaniu do chorych obserwowanych (2.4%). W większości były to zakażenia górnych dróg oddechowych, nie było zakażeń oportunistycznych ani wirusowych.

- Leczenie podtrzymujące rytuksymabem - zauważa prof. Walewski - wymaga zachowania szczególnej ostrożności i czujności ze strony lekarza prowadzącego ze względu na możliwość wystąpienia nietypowych, groźnych infekcji, w szczególności reaktywacji wirusa zapalenia wątroby B. Ryzyko nie jest duże, ale infekcje mogą być groźne. To jest ważny aspekt prowadzenia chorych.

Jest to lek, który oddziałuje na limfocyty uczestniczące w odpowiedzi immunologicznej, co dotyczy rytuksymabu w ogóle, a nie tylko w tym wskazaniu - wyjaśnia prof. Wołowiec. Może powodować aktywację wirusów zapalenia wątroby typu B. Istnieje wymóg, by przed rozpoczęciem leczenia rytuksymabem oznaczyć pacjentowi jego status, jeżeli chodzi o nosicielstwo tego wirusa.5 W przypadku jego stwierdzenia, trzeba się skontaktować z oddziałem chorób zakaźnych i ustalić optymalną strategię postępowania - wyjaśnia profesor.

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem jest mało obciążające, ponieważ polega na podawaniu raz na 2 miesiące infuzji dożylnej, która w niedługiej przyszłości będzie prawdopodobnie zastąpiona podaniem podskórnym przeciwciała trwającym kilka minut zamiast kilku godzin, a pacjent wraca do domu, jednak leczenie wymaga uważnego monitorowania infekcji - mówią obaj specjaliści.

Źródło: hematoonkologia.pl


Literatura:
1. Jurczak W, Walewski J. Rola rytuksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe, Onkol. Klin. Prakt. 2008; 2: 117-126
2. Rekomendacja nr 107/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produkt u leczniczego MabThera (rytuksymab), w ramach programu lekowego „Leczenie chłoniaków złośliwych (ICD 10: C82, C83)”
3. Salles G, Seymour JF, Offner F i wsp. Rituximab maintenance for 2 years in patients with high tumour burden follicular lymphoma responding to rituximab plus chemotherapy (PRIMA): a phase 3, randomised controlled trial. Lancet. 2011; 377: 42-51.
4. van Oers MH1, Van Glabbeke M, Giurgea L i wsp. Rituximab maintenance treatment of relapsed/resistant follicular non-Hodgkin's lymphoma: long-term outcome of the EORTC 20981 phase III randomized intergroup study. J Clin Oncol. 2010; 28: 2853-8.
5. MabThera® - Charakterystyka Produktu Leczniczego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum