• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Lek na raka płuca. Przedłużył czas życia bez choroby o ponad pięć lat

Autor: oprac. KM • Źródło: materiały prasowe16 września 2022 05:29

Wykazano 5,5-letnią medianę czasu przeżycia wolnego od choroby w leczeniu uzupełniającym ozymertynibem u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu zaawansowania IB/II/IIIA po radykalnej resekcji guza, z obecnością mutacji w genie EGFR.

Lek na raka płuca. Przedłużył czas życia bez choroby o ponad pięć lat
Rak płuca stanowi główną przyczynę zgonów nowotworowych u mężczyzn i kobiet. Odpowiada za około jedną piątą całej ich liczby. Fot. Adobestock
  • U 3 na 4 pacjentów leczonych ozymertynibem nie stwierdzono wznowy choroby i zgonu po 4 latach obserwacji
  • Wyniki eksploracyjne wykazały, że ozymertynib redukuje także ryzyko nawrotu choroby w ośrodkowym układzie nerwowym o 76 proc. u pacjentów z NDRP w stopniu zaawansowania II–IIIA
  • Zdarzenia niepożądane stopnia 3 lub wyższego z dowolnej przyczyny wystąpiły u 23 proc. pacjentów w grupie otrzymującej ozymertynib w porównaniu z 14 proc. w grupie placebo
  • Rak płuca stanowi główną przyczynę zgonów nowotworowych u mężczyzn i kobiet. Odpowiada za około jedną piątą całej ich liczby

Istotna poprawa czasu przeżycia wolnego od choroby

Uaktualnione wyniki kluczowego badania fazy III ADAURA wykazały, że stosowanie produktu leczniczego ozymertynib firmy AstraZeneca jest związane z istotną klinicznie i statystycznie poprawą czasu przeżycia wolnego od choroby (DFS) w porównaniu z placebo w leczeniu uzupełniającym pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFRm) we wczesnym stopniu zaawansowania (IB, II i IIIA) po doszczętnej resekcji guza.

Te wyniki zostały przedstawione 11 września 2022 r. podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) w Paryżu (abstrakt nr LBA47).

Po dodatkowych 2 latach obserwacji (w stosunku do danych przedstawionych w 2020 r.), umożliwiających ukończenie 3-letniego leczenia adjuwantowego przez wszystkich chorych, ozymertynib zmniejszył ryzyko nawrotu choroby lub zgonu o 77 proc. (współczynnik ryzyka [HR]: 0,23; 95 proc. przedział ufności [CI]: 0,18–0,30) w populacji o stopniu zaawansowania II–IIIA (pierwszorzędowy punkt końcowy) oraz o 73 proc. (HR: 0,27; 95 proc. CI: 0,21–0,34) w populacji ogólnej (w stopniu IB/II/IIIA).

Mediana DFS wynosząca prawie pięć i pół roku (65,8 miesiąca) była obserwowana zarówno w subpopulacji pacjentów z rakiem płuca w stadium II - IIIA, jak i ogólnej populacji leczonych ozymertynibem, w porównaniu z placebo odpowiednio: z 21,9 i 28,1 miesiąca.

Badanie ADAURA wykazało również redukcję o 76 proc. ryzyka nawrotu choroby w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) u pacjentów z chorobą w stopniu zaawansowania II–IIIA (HR: 0,24; 95 proc. CI: 0,14–0,42). Po 4 latach 90 proc. pacjentów w grupie przyjmującej ozymertynib pozostawało wolnych od choroby w OUN (95 proc. CI: 85–94 proc.) versus 75 proc. chorych w grupie placebo (95 proc. CI: 67–81 proc.).

Ozymertynib może być standardową opcją leczenia

Dr Masahiro Tsuboi, ordynator i dyrektor Kliniki Torakochirurgii i Onkologii w Szpitalu Wschodnim Krajowego Centrum Onkologii, w Japonii i badacz główny w badaniu ADAURA, powiedział:

— Uaktualnione wyniki badania ADAURA pokazują, że ozymertynib stosowany w leczeniu uzupełniającym nie tylko znacząco wydłuża czas przeżycia wolnego od choroby u pacjentów z rakiem płuca w stopniu zaawansowania IB/II/IIIA, z mutacją w genie EGFR, po radykalnej resekcji guza, z chemioterapią uzupełniającą lub bez jej zastosowania, lecz także zmniejsza ryzyko nawrotu choroby nowotworowej w ośrodkowym układzie nerwowym. Nawrót choroby w ośrodkowym układzie nerwowym zwłaszcza u pacjentów chorych na NDRP z mutacją w genie EGFR, wiąże się ze szczególnie niekorzystnym rokowaniem.

Wyniki te potwierdzają, że ozymertynib stosowany w leczeniu uzupełniającym można uważać za standardową opcję leczenia dla tych chorych.

Podsumowanie wyników oceny skuteczności.png
Podsumowanie wyników oceny skuteczności.png

Profil bezpieczeństwa ozymertynibu w badaniu ADAURA był zgodny z wcześniej określonym profilem dla tego leku. W trakcie przedłużonego leczenia nie odnotowano żadnych nowych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa terapii. Zdarzenia niepożądane stopnia 3 lub wyższego z dowolnej przyczyny wystąpiły u 23 proc. pacjentów w grupie otrzymującej ozymertynib w porównaniu z 14 proc. w grupie placebo.

Rak płuca - główna przyczyna zgonów nowotworowych

Rak płuca stanowi główną przyczynę zgonów nowotworowych u mężczyzn i kobiet. Odpowiada za około jedną piątą całej ich liczby.

Pierwotny rak płuca jest nowotworem pochodzącym z komórek nabłonkowych. Najczęściej (około 85 proc. wszystkich rozpoznań) wykrywane są niedrobnokomórkowe raki płuca. Większość NDRP stanowią raki gruczołowe i płaskonabłonkowe (częstość występowania raka gruczołowego wzrasta w ostatnim czasie).

U większości pacjentów z NDRP choroba w chwili rozpoznania jest już zaawansowana i tylko około 25–30 proc. kwalifikuje się do leczenia operacyjnego.

Mimo radykalnego leczenia chirurgicznego do nawrotu choroby dochodzi w ciągu 5 lat od zabiegu operacyjnego u około połowy pacjentów z chorobą rozpoznaną w stopniu zaawansowania I i II oraz 75 proc. pacjentów, u których rozpoznano ją w stopniu III niezależnie od zastosowanej chemioterapii uzupełniającej.

Ze względu na brak zorganizowanych badań przesiewowych rak płuca we wczesnym stopniu zaawansowania jest często rozpoznawany w badaniach obrazowych wykonywanych z powodu niezwiązanego z nim stanu patologicznego.

U około 10–15 proc. pacjentów z NDRP w USA i Europie oraz 30–40 proc. pacjentów z NDRP w Azji występuje postać z EGFRm. Ci pacjenci są szczególnie wrażliwi na leczenie inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora EGFR (IKT EGFR) blokującym szlaki przekazywania sygnałów komórkowych stanowiące podłoże wzrostu komórek nowotworowych.

Badanie ADAURA

Badanie ADAURA to eksperymentalne, randomizowane, wieloośrodkowe (210 ośrodków), przeprowadzone w układzie grup równoległych, dwuramienne, podwójnie zaślepione badanie fazy III, w którym uczestniczyli dorośli pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IB-IIIA z centralnie potwierdzonymi mutacjami EGFR typu Ex19Del i L858R występującymi samodzielnie lub w połączeniu z innymi mutacjami EGFR, u których przeprowadzono całkowitą resekcję guza, z lub bez pooperacyjnej chemioterapii adjuwantowej (chemioterapia adjuwantowa, jeżeli była podawana, składała się z dubletu opartego na platynie, podawanego przez maksymalnie 4 cykle). Do badania włączono 682 pacjentów, z czego jedna grupa otrzymywała doustnie ozymertynib (80 mg/ dobę, N=339), a druga grupa otrzymywała placebo (N=343). Leczenie ozymertynibem lub placebo rozpoczęto bezpośrednio po randomizacji (do 2 dni po randomizacji) i było ono kontynuowane aż do nawrotu choroby, momentu spełnienia kryterium przerwania leczenia lub zakończenia leczenia. Maksymalny czas trwania terapii wynosił 3 lata.

Pierwszorzędowym punktem końcowym w badaniu ADAURA było przeżycie wolne od choroby (DFS) definiowane jako czas od randomizacji do nawrotu choroby (określony za pomocą tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, patologii zaobserwowanej w biopsji lub połączenia wymienionych metod) lub zgonu bez względu na przyczynę, oceniane wśród pacjentów z rakiem płuca w stadium II do IIIA. Drugorzędowymi punktami końcowymi w badaniu były: przeżycie wolne od choroby w ogólnej populacji pacjentów w stadium choroby od IB do IIIA, odsetek DFS po 2, 3 i 5 latach, przeżycie całkowite, profil bezpieczeństwa oraz ocena jakości życia chorego.

Przedstawienie wyników analizy pierwotnej było planowane w lutym 2022. Datą odcięcia danych dla wspomnianej nieplanowanej analizy pośredniej był 17 stycznia 2020, po rekomendacji Niezależnego Komitetu Monitorowania Danych (IDMC) w związku ze stwierdzeniem przez niego wysokiej skuteczności badanej interwencji.

Badanie to wciąż trwa i będzie w nim kontynuowana ocena drugorzędowego punktu końcowego, którym jest przeżycie całkowite (OS).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum