• PATRON HONOROWYpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Krajowa Sieć Onkologiczna. Projekt ustawy w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów

Autor: oprac. IB • Źródło: KPRM, Rynek Zdrowia26 października 2021 15:40

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał br.

Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie Fot. Shutterstock
 • Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
 • Oczekiwanym efektem wprowadzenia KSO jest poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, poprawa satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej
 • Do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej finansowanych ze środków publicznych będą uprawnione tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO
 • Weryfikacja wskaźników jakości opieki onkologicznej może zadecydować o wyłączeniu z KSO lub zmianie poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej w ramach sieci na wyższy lub niższy
 • Za prowadzenie infolinii onkologicznej odpowiedzialny będzie NFZ

Ustanowienie KSO ma na celu wzrost efektywności jakości leczenia nowotworów, a także rehabilitacji pacjentów z chorobami nowotworowymi, zarówno w skali całego kraju, jak i w odniesieniu do społeczności lokalnych, dzięki standaryzacji i koordynacji procedur wysokospecjalistycznych oraz monitorowaniu jakości.

Krajowa Sieć Onkologiczna. Oczekiwane efekty

 

W konsekwencji umożliwi to odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych oraz pozwoli na obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi.

KSO ma zapewnić, aby nie pominięto żadnego z etapów opieki onkologicznej, a ich realizacja przebiegała według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Priorytetem w tym zakresie jest, aby każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, otrzymywał opiekę onkologiczną opartą o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne, czyli jednolicie zdefiniowane ścieżki pacjenta, a system elastycznie odpowiadał na ich potrzeby.

Oczekiwanym efektem wprowadzenia KSO jest poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, poprawa satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej.

Jakie placówki utworzą sieć?

Projektowana regulacja wprowadza nową strukturę organizacyjną i nowy model zarządzania opieką onkologiczną, które usprawnią organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie, utworzą Krajową Sieć Onkologiczną (KSO).

KSO będą tworzyć podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), oraz diagnostykę w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego, spełniające wymagania określone w ustawie.

Finansowanie z NFZ tylko dla podmiotów w KSO

Strukturę KSO będą tworzyły Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi, jak również Ośrodki Kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej finansowanych ze środków publicznych.

KSO zapewni wystandaryzowaną strukturę wyspecjalizowanych, referencyjnych Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego, w ramach której najbardziej skomplikowane świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym (SOLO III poziomu), złożone świadczenia opieki zdrowotnej na poziomie specjalistycznym (SOLO II poziomu), a najprostsze świadczenia opieki zdrowotnej na poziomie podstawowym (SOLO I poziomu).

Monitorowanie KSO będą prowadzić Krajowy Ośrodek Monitorujący (KOM) i Wojewódzkie Ośrodki Monitorujące (WOM).

Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia. Kryteria

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Krajowej Rady Onkologicznej, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej będzie procesem wystandaryzowanym, opartym na obiektywnych kryteriach odnoszących się do:

 • liczby i kwalifikacji personelu medycznego,
 • wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną,
 • możliwości diagnostyczno-terapeutycznych, w określonej dziedzinie medycyny, zapewniających odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych,
 • liczby leczonych pacjentów
 • oraz wykonywanych procedur medycznych w ustalonych zakresach.

Kwalifikacji SOLO na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej i okresowej weryfikacji spełniania, przez podmioty lecznicze zakwalifikowane do KSO, minimalnych kryteriów warunkujących przynależność do danego poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej, będzie dokonywała Krajowa Rada Onkologiczna w porozumieniu z NFZ na podstawie danych wygenerowanych przez NFZ ze zintegrowanego systemu informatyczno-analitycznego KSO.

Wskaźniki jakości opieki onkologicznej

Weryfikacji spełniania przez podmiot leczniczy zakwalifikowany do KSO odpowiedniego poziomu wskaźników jakości opieki onkologicznej, decydującego o zakresach świadczeń opieki onkologicznej kwalifikujących się do finansowania w ramach KSO, będzie dokonywała, co 12 miesięcy, Krajowa Rada Onkologiczna na podstawie raportów opracowywanych przez NFZ.

Weryfikacja spełniania przez podmiot leczniczy zakwalifikowany do KSO na określony poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej minimalnych kryteriów warunkujących przynależność do danego poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej będzie dokonywana co 24 miesiące. Wyniki weryfikacji będą decydować o pozostaniu SOLO na danym poziomie zabezpieczenia opieki onkologicznej, zmianie poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej na wyższy, zmianie poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej na niższy, jak również wyłączeniu z KSO.

Ogólnopolska infolinia onkologiczna

Podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO zobowiązane będą do przekazywania danych do zintegrowanego systemu informatyczno-analitycznego KSO, stanowiącego moduł systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. zm.). System ten będzie m.in. umożliwiał generowanie raportów o poziomie jakości opieki onkologicznej w ramach KSO.

Podmiotem obowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach KSO będzie NFZ. Fundusz, na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim, będzie odpowiedzialny za prowadzenie infolinii onkologicznej, dzięki której pacjent będzie mógł się dowiedzieć jaki jest czas oczekiwania na poszczególne świadczenia w poszczególnych podmiotach KSO, który podmiot jakie świadczenia realizuje oraz otrzymać wskazówki gdzie się powinien zgłosić.

Czytaj też: Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej jeszcze w tym tygodniu trafi do konsultacji? Gadomski: mam nadzieję

Czytaj też: Narodowa Strategia Onkologiczna. Prezydent mówi, dlaczego musi zostać wdrożona jak najszybciej

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum