• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Krajowa Sieć Onkologiczna. Polskie Towarzystwo Onkologiczne ocenia projekt ustawy

Autor: oprac. IB • Źródło: PTO, Rynek Zdrowia02 grudnia 2021 13:42

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) powinna być okazją do poprawy karty DiLO, która utrudnia dziś realizację kompleksowej i skoordynowanej opieki - ocenia Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO).

Zmiany w onkologii są uzasadnione i potrzebne - ocenia PTO Fot. Shutterstock
  • Polskie Towarzystwo Onkologiczne przedstawiło swoje uwagi do projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
  • Część kluczowych elementów została powierzona do uregulowania na poziomie aktów wykonawczych do projektu ustawy, np. kryteria kwalifikacji do sieci onkologicznej. Dlatego skuteczność KSO będzie w dużym stopniu zależała od rozporządzeń MZ i zarządzeń prezesa NFZ - ocenia PTO
  • W składzie nowej Krajowej Rady Onkologicznej brakuje przedstawiciela organizacji pacjentów - zauważa Towarzystwo
  • Brakuje informacji o dostosowaniu karty DiLO do organizacji opieki w ramach KSO - zaznacza
  • Brakuje ponadto określenia minimalnych wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy - dodaje

Polskie Towarzystwo Onkologiczne przedstawiło swoje uwagi do projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jak przypomina, ustawa o KSO ma uporządkować strukturę organizacyjną i wprowadzić nowy model zarządzania opieką onkologiczną.

"Potrzebne są zmiany systemowe"

PTO wskazuje, że szybkie przyjęcie rozwiązań służących poprawie ochrony zdrowia w obszarze onkologii jest jak najbardziej uzasadnione i potrzebne. W ocenie NIK, skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej, a według dostępnych prognoz istnieje ryzyko, że stan ten będzie się pogarszał. Tym samym potrzebne są istotne zmiany o charakterze systemowym, które przekładać się będą na poprawę wyników osiąganych w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów.

PTO zaznacza, że projekt ustawy wprowadza szereg nowych instytucji, których sprawne i umiejętne wdrożenie może umożliwić realizację tych celów. Proponowane zmiany prawne ustanawiają ramy funkcjonowania sieci onkologicznej, a więc pewnego trwałego mechanizmu działania świadczeniodawców.

Czytaj też: Rak piersi. "Mamy przełom w leczeniu". Pacjentki pytają, kiedy do nich dotrze

Czytaj też: Rak jajnika. Organizacje pacjenckie do MZ: model opieki wymaga zmian. Jak najszybciej

Dostęp do świadczeń wyższej jakości

Planowana struktura sieci, w szczególności wyodrębnienie trzech poziomów ośrodków specjalistycznych, a także ustrukturyzowane zasady współpracy pomiędzy nimi mogą przełożyć się na powstanie systemu, który zapewniać będzie dostęp do wyższej jakości ustandaryzowanych świadczeń zdrowotnych oraz niwelować występujące obecnie różnice związane z jakością postępowania z pacjentem w różnych ośrodkach w różnych częściach kraju.

Ustawodawca przewidział także powołanie nowej Krajowej Rady Onkologicznej, która będzie m.in. na bieżąco czuwała nad poprawnym działaniem sieci, co należy uznać za słuszny kierunek.

PTO ocenia, że z uwagi na to, koncepcję uregulowania sieci onkologicznej na poziomie ustawowym należy ocenić pozytywnie jako bardzo potrzebne oraz nakładające ramy dla poprawy diagnostyki i leczenia onkologicznego w Polsce.

Skuteczność sieci. "Wiele będzie zależało od rozporządzeń"

Jednocześnie, podkreśla PTO, trzeba wskazać, że część kluczowych elementów została powierzona do uregulowania na poziomie aktów wykonawczych do projektu ustawy. Przykładem mogą być kryteria kwalifikacji do sieci onkologicznej. Dlatego też w praktyce równie istotnym, jeśli nawet nie istotniejszym elementem warunkującym skuteczność Krajowej Sieci Onkologicznej, będą regulacje zawarte w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, a także zarządzeniach prezesa NFZ, czy innych, dalszych aktów prawnych.

PTO wskazuje ponadto, że nowa organizacja opieki onkologicznej będzie implikowała zmiany w pakiecie onkologicznym - tak, aby był on dostosowany do standardów kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej.

"Krajowa Rada Onkologiczna. Jej kompetencje powinny być wzmocnione"

W uwagach szczegółowych PTO zauważa m.in., że w składzie nowej Krajowej Rady Onkologicznej brakuje przedstawiciela organizacji pacjentów. Postuluje wprowadzenie rozwiązania, w którym zostają wybrani przedstawiciele organizacji pacjenckich na podstawie decyzji Rady Organizacji Pacjenckich przy Rzeczniku Praw Pacjenta podjętej w drodze głosowania.

PTO opowiada się także za wzmocnieniem kompetencji Rady poprzez przyznanie jej uprawnień umożliwiających sprawniejszą  realizację przypisanych jej zadań, np. zapewnienie dostępu do dokumentacji medycznej, do danych gromadzonych na poziomie rejestrów medycznych itp.

Czytaj też: Krajowa Sieć Onkologiczna pomija radiologię diagnostykę obrazową. "Jesteśmy zaskoczeni"

Karta DiLO. "Należy ją poprawić"

Polskie Towarzystwo Onkologiczne zwraca też m.in. uwagę na brak informacji o dostosowaniu karty DiLO do organizacji opieki w ramach KSO. W ocenie PTO Minister właściwy do spraw zdrowia powinien określić w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres danych dla poszczególnych typów nowotworów zawartych w karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego. Celem jest tu zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

PTO wskazuje, że ustawa o KSO powinna być okazją do poprawy karty DiLO, która dziś utrudnia realizację kompleksowej i skoordynowanej opieki. Karta powinna być podzielona narządowo (specyficzna dla danego rozpoznania). Diagnostyka nie powinna być podzielona na wstępną i pogłębioną, ale traktowana jako całość. Z uwagi na specyfikę niektórych nowotworów (np.rak płuca, rak jajnika, HCC, itd.) taki podział się nie sprawdza, a diagnostyka wstępna jest czasem równoważna z pogłębioną.

Towarzystwo wskazuje też na dodanie check-list na konsylia (weryfikacja kompletności diagnostyki onkologicznej) z informacją o zaleconej terapii oraz w którym ośrodku w ramach KSO będzie ona realizowana oraz z informacją o dokładnej dacie rozpoczęcia leczenia. Dane te mogą trafiać od razu automatycznie do systemu analitycznego, który będzie obliczać wskaźniki i mierniki jakości.

Minimalne wydatki budżetu państwa. "To wymaga określenia"

PTO zauważa również brak określenia minimalnych wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy i postuluje jego wprowadzenie.

W przeciwnym razie nie będzie pozostawało jasne, jakich rzędów kwot można się spodziewać w poszczególnych latach. W celu uniknięcia wątpliwości, z projektu ustawy lub jego uzasadnienia powinno także wynikać, że ustanowienie górnego limitu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy nie stanowi limitu dla finansowania świadczeń onkologicznych, w szczególności ustanowienia limitów finansowania dotychczas bezlimitowych świadczeń onkologicznych - wskazuje PTO.

Czytaj też: Krajowa Sieć Onkologiczna w ogniu krytyki. "Ogromne ryzyko, że zaburzy cały system"

Czytaj też: Krajowa Sieć Onkologiczna. Naczelna Rada Lekarska zgłosiła uwagi do projektu

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum