hematoonkologia.pl | 19-05-2013 09:29

CD30 - nowy czynnik rokowniczy w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B

Cząsteczka CD30, będąca markerem powierzchniowym komórek Hodgkina i Reed-Sternberga w chłoniaku Hodgkina, została opisana również w kilku rodzajach chłoniaków nieziarniczych (niehodgkinowskich), np.chłoniaku anaplastycznym z dużych komórek (ang. anaplastic large cell lymphoma, ALCL) i chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (ang. diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL).

Rokownicze i biologiczne znaczenie ekspresji CD30 w DLBCL nie zostało jeszcze poznane. W kwietniowym wydaniu czasopisma Blood ukazał się artykuł opisujący ekspresję CD30 jako korzystnego czynnika rokowniczego w chłoniaku DLBCL.

Spośród 903 chorych na DLBCL de novo, ekspresję cząsteczki CD30 odnotowano u około 14%. Chorzy CD30(+) mieli dłuższe 5-letnie całkowite przeżycie (CD30(+) – 79% vs CD30(-– 59%, p=0,001) oraz dłuższy wskaźnik przeżycia wolnego od progresji (p=0,003). Korzystne znaczenie rokownicze cząsteczki CD30 opisano zarówno w komórkach B z ośrodków rozmnażania, jak i w aktywnych komórkach B.

Badania profilu ekspresji genów u chorych na DLBCL CD30(+) wykazały podwyższony poziom ekspresji genów odpowiadających za negatywną regulację aktywacji jądrowego czynnika transkrypcyjnego κB i przeżycia limfocytów oraz obniżoną ekspresję genów biorących udział w procesie proliferacji limfocytów B i przekaźnictwa sygnałów. U chorych CD30(+) zauważono również obniżoną ekspresję genów kodujących cytokiny i komórki podścieliska.

Opublikowane wyniki ujawniają molekularne podstawy korzystnego znaczenia ekspresji CD30 u chorych na DLBCL. Biorąc pod uwagę znaczną wartość rokowniczą tej cząsteczki, charakterystyczny profil ekspresji genów oraz istotną wartość CD30 jako celu terapii przeciwciałem brentuximab vedotin w trwających badaniach klinicznych, należy rozważyć chorych z CD30(+) jako niezależną podgrupę DLBCL.

Więcej: hematoonkologia.pl