KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032. Ministerstwo Zdrowia odniosło się do uwag

OPRAC. KM • Źródło: RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032. Ministerstwo Zdrowia odniosło się do uwag
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia. Realizacja planowana jest na lata 2022–2032. Fot. PTWP

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zestawienie zgłoszonych w trakcie uzgodnień uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 wraz z odpowiedziami Ministerstwa Zdrowia.

Dodano: 10 października 2022, 15:31 Aktualizacja: 10 października 2022, 15:58
  • Narodowy Program Chorób Układu Krążenia ma być prowadzony w latach 2022–2032
  • Nadzór nad realizacją programu sprawuje minister zdrowia za pośrednictwem Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032
  • Udział w monitorowaniu programu minister właściwy do spraw zdrowia powierzył także Radzie do spraw Kardiologii
  • Resort przewiduje, że dzięki programowi nastąpi poprawa świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat chorób kardiologicznych i ich profilaktyki, wydłużenie i poprawa stanu zdrowia oraz jakości życia pacjentów kardiologicznych
  • Ma również zostać zapewniony dostęp do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zestawienie zgłoszonych w trakcie uzgodnień uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 wraz z odpowiedziami Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia odniosło się m.in. do uwagi, że "wskazane byłoby określenie wartości bazowych oraz docelowych przynajmniej dla wybranych, kluczowych wskaźników realizacji Programu".

- Planuje się prowadzenie monitoringu efektów realizacji Programu, w tym przeglądu śródokresowego. Za monitorowanie wskaźników oprócz Pełnomocnika MZ ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 będzie odpowiedzialny także Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz Krajowa Rada do spraw Kardiologii - odpowiedział resort.

W odniesieniu do uwag Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że "do końca 2026 r. zostaną opracowane i wdrożone rozwiązania legislacyjne o biobankowaniu, a także dotyczące prowadzenia badań genetycznych".

- Wdrożenie przepisów regulujących kompleksowo obszar genetyki, w tym wykonywanie badań genetycznych, jest istotne z uwagi na dynamiczny rozwój genetyki i zagrożeń wynikających z ewentualnego, niekontrolowanego dostępu do badań i informacji genetycznej. Mając na uwadze konieczność zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem badań genetycznych, pozostawiono działanie dotyczące konieczności opracowania i wdrożenia rozwiązań legislacyjnych regulujących prowadzenie badań genetycznych. Zaproponowano także przeformułowanie katalogu realizatorów ww. działania. Jako wykonawców wskazano ministra właściwego do spraw zdrowia działającego we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - podał resort zdrowia.

Finansowanie programu

MZ zwróciło również uwagę na aspekt finansowania programu.

- W zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia podziale wydatków ujętych w ustawie budżetowej na 2022 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 24 mln zł na realizację Programu. Pierwotnie zaplanowany katalog zadań na 2022 r. został zredukowany - poinformował resort.

- W 2022 r. zaplanowano wyłącznie zadania, których realizacja jest realna i ma szanse pełnego powodzenia. Pozostałe, uprzednio planowane do realizacji w br. zadania uwzględniono w kolejnych latach wdrażania Programu - dodało ministerstwo.

- Wstępne oszacowanie wydatków spoza katalogu budżetu Programu obejmujących kolejne lata, będzie możliwe po przygotowaniu sprawozdania rocznego z realizacji Programu w 2022 r. Należy zaznaczyć, że wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu w każdym roku w ramach zadań własnych jednostek podległych i nadzorowanych, a także zadań wynikających z przepisów i przyjętych do realizacji dokumentów strategicznych, w tym Narodowego Programu Zdrowia i Narodowej Strategii Onkologicznej wynika z alokacji środków przyznanych na ich realizację - pisał resort.

- Pełna kwota przeznaczona na realizację zadań określonych w Programie, będących jednocześnie zadaniami określonymi w innych przepisach i dokumentach strategicznych, będzie znana po zakończeniu roku budżetowego - zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    POLECAMY W PORTALU