Żeby nie było gorzej

Autor: MAK • • 18 stycznia 2010 11:13

Samorządowcy chcą wierzyć zdrowotnym decydentom

Związek Powiatów Polskich zde-cydował 16 grudnia 2009 r., że odracza zapowiadane protesty samorządowców w stolicy. Pikiety miały się odbyć pod siedzibami resortu zdrowia i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Decyzję samorządowcy podjęli po rozmowach z minister zdrowia Ewą Kopacz, wiceministrem Jakubem Szulcem i prezesem NFZ Jackiem Paszkiewiczem. Zgodnie z deklaracją prezesa Funduszu, dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Funduszu otrzymali informacje o wysokości planu finansowego, aby uruchomić procedurę aneksowania lub przedłużania umów z narodowym płatnikiem na rok 2010.

W e d ług podpisanego 16 grudnia przez ministra finansów planu finansowego NFZ na 2010 r., łączne uzupełnienie nakładów na lecznictwo szpitalne ma wynieść prawie 2,9 mld zł w porównaniu z wcześniejszymi zapowiedziami.

Poziom 2009

Przypomnijmy, że Związek Powiatów Polskich ogłosił w połowie grudnia 2009 r. ogólnopolską akcję protestacyjną, której powodem były plany dotyczące zmniejszonego finansowania świad-czeń szpitalnych w przyszłym roku oraz niepłacenie szpitalom za tzw. nadwykonania.

- Minister zdrowia i prezes NFZ deklarują, że w 2010 roku na lecznictwo szpitalne przeznaczone zostaną środki na poziomie nie niższym od planowanych w roku 2009 - według stanu na grudzień. Również w poszczególnych województwach dyrektorzy oddziałów NFZ przeznaczą na lecznictwo szpitalne środki na poziomie roku 2009 - poin-formował w komunikacie prasowym Kazimierz Kotowski, prezes Związku Powiatów Polskich.

Zgodnie z podpisanym już przez ministra finansów planem NFZ na 2010 rok, łączne uzupełnienie nakładów na lecznictwo szpitalne w 2010 roku ma wynieść ok. 2,9 mld zł w porównaniu z wcześniejszymi zapowiedziami.

We d ług zapewnień resortu zdrowia podczas grudniowego spotkania z przedstawicielami powiatów, na to dodatkowe finansowanie lecznictwa szpitalnego w 2010 r. składać się mają:

  • 530 mln zł - w wyniku decyzji o uwolnieniu 1% rezerwy ogólnej NFZ
  • 450 mln zł - wskutek wprowadzenia regulacji powodujących obniżenie nakładów na refundację leków
  • 2 514 mln zł - środki z rezerwy migracyjnej (jak wykazuje doświadczenie ostatnich lat, rozliczenia migracyjne w blisko 80% dotyczą świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego).

W 2010 roku rezerwa migracyjna będzie mogła być uruchamiana przez dyrektorów oddziałów wyłącznie za zgodą prezesa NFZ. Gwarantować to ma płynność przekazywania środków oraz pewność, że będą one w pierwszej kolejności przekazywane na lecznictwo szpitalne.

- Istotne jest to, że środki nie niższe niż w roku 2010 zapewnione będą tym szpitalom, które w ubiegłym roku wykonały kontrakty, a sytuacja taka dotyczy niemal wszystkich szpitali powiatowych, bowiem wykonywały one nie tylko zapisy umowy, ale także świadczenia ponadlimitowe - podkreśla prezes Kotowski.

Trzymają za słowo

22 grudnia przedstawiciele ZPP ponownie spotkali się z ministrem zdrowia i prezesem NFZ.

Po spotkaniu Związek wydał komunikat, w którym m.in. czytamy:

  • Po d ługiej i burzliwej dyskusji minister zdrowia zaproponowała, by Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował na rok 2010 świadczenia z zakresu lecznictwa szpitalnego za kwotę nie niższą niż planowana na rok 2009, według stanu na 30 czerwca. Obecni na spotkaniu dyrektorzy wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ zobowiązali się do respektowania tego ustalenia.
  • Minister zdrowia wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich będzie prowadziła monitoring trybu aneksowania przez oddziały wojewódzkie NFZ umów ze szpitalami, podejmując niezbędną interwencję w sytuacjach odstępstw od przywołanego wyżej warunku.
  • Ze względu na szczególnie trudną sytuację szpitali z województw Polski wschodniej, ustalono, że w najszybszym możliwym terminie odbędzie się kolejna tura rozmów poświęcona poszukiwaniu możliwości wsparcia dla tych właśnie szpitali.
  • Związek Powiatów Polskich oczekuje, że deklarowane przez ministra zdrowia zwiększenie przychodów NFZ w 2010 roku (m.in. w wyniku wprowadzanych zmian legislacyjnych) zostanie w pierwszej kolejności przeznaczone na wsparcie dla szpitali z województw Polski wschodniej.
  • Aktualny pozostaje apel do dyrektorów szpitali o występowanie na drogę sądową przeciwko NFZ w sprawie niewypłacania świadczeń ponadli-mitowych za lata 2008 i 2009. Wzór pozwu w tej sprawie, przygotowany przez Związek Powiatów Polskich, zamieszczony jest na stronie internetowej www.zpp.pl.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum