Zdrowie dla Pomorzan

Autor: Hanna Zych-Cisoń • • 16 lutego 2015 09:42

Od początku działalności samorządu województwa pomorskiego poprawa stanu zdrowia mieszkańców Pomorza pozostaje jednym z priorytetów.

Zdrowie dla Pomorzan

Województwo pomorskie wyznaczyło najistotniejsze obszary działania w zakresie polityki zdrowotnej. Są to: profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, doskonalenie jakości i standardów opieki medycznej, zinformatyzowanie wszystkich jednostek wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa pomorskiego.

Nadzór nad spółkami

W dalszym ciągu skupiać będziemy się na tematyce nadzoru nad spółkami oraz planowaniu kolejnych przekształceń podmiotów w spółki prawa handlowego.

Na ukończeniu jest opracowanie "Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami kapitałowymi z udziałem Województwa Pomorskiego, udzielającymi świadczeń zdrowotnych". Celem sformułowania tych zasad jest m.in.:

podwyższenie jakości oraz rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

skuteczne wykonywanie praw właścicielskich dla realizacji celów regionalnej polityki zdrowotnej

racjonalne wykorzystanie zasobów majątku województwa

zapewnienie transparentności działalności spółek

analiza i kontrola celowości działań z punktu widzenia interesów województwa pomorskiego - zarządzanie wartością spółki.

Informacje wynikające z powyższych zasad będą stanowiły podstawę oceny działalności oraz prawidłowości funkcjonowania tych podmiotów.

Koordynacja i jakość

W obszarze dotyczącym profilaktyki przystępujemy do realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan 2014-2020, który jest częścią Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kontynuacją Programu Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013.

W ramach celu szczegółowego dotyczącego profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia planujemy przede wszystkim skoordynować działania samorządów lokalnych w zakresie prowadzonych akcji i programów, tak by podnieść ich efektywność. Opracowany zostanie Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej (RPPZ), który dotyczyć będzie chorób cywilizacyjnych, będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. Program obejmie choroby nowotworowe, układu kostno-stawowego oraz choroby i zaburzenia psychiczne.

W ramach celu szczegółowego dotyczącego bezpieczeństwa pacjentów i efektywności regionalnego systemu zdrowia, który również jest częścią Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan 2014- 2020, powołano specjalną Grupę Roboczą w celu opracowania i wdrożenia wieloletniego "Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego".

W skład jedenastoosobowej grupy wchodzą przedstawiciele różnych środowisk - placówek medycznych, organizacji pozarządowych, korporacji wybranych zawodów medycznych i wyższych uczelni Trójmiasta. Do zadań grupy będzie należała m.in. ocena aktualnej sytuacji oraz identyfikacja tych obszarów działalności jednostek ochrony zdrowia, w których niezbędne jest doskonalenie jakości usług zdrowotnych.

W 2015 roku zaplanowano całościowe opracowanie Programu oraz poddanie go konsultacjom społecznym. Program po przeprowadzonych konsultacjach zostanie zatwierdzony, a następnie wdrożony, monitorowany oraz doskonalony.

Informatycznie, telemedycznie

Kolejnym istotnym obszarem w ramach systemu ochrony zdrowia w województwie pomorskim, na którym zamierzamy się skupić, jest informatyzacja.

W Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu 7 "Zdrowie", zaplanowaliśmy działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne. W działaniu tym przewidziane są zarówno środki dostępne w trybie konkursowym, jak i projekt strategiczny "Pomorskie e-Zdrowie". Projekt przewiduje przebudowę i modernizację systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą, koniecznymi szkoleniami oraz wprowadzeniem usług z zakresu e-zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum