WOK | 20-10-2015 13:31

Więcej wiedzieć, aby sprawnie zarządzać

W listopadzie 2013 roku zarząd firmy Simple SA oraz przedstawiciele samorządu województwa łódzkiego podpisali umowę, której przedmiotem było wdrożenie Regionalnej Platformy Danych (RPD) w ramach projektu Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Usługi). Wdrożenie zakończono w październiku ubiegłego roku.

Celem inwestycji jest m.in. optymalizowanie kosztów leczenia oraz usprawnienie procesu zarządzania budżetem kilkunastu jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi woj. łódzkiego. Lokalne Platformy Danych (LPD) implementowane w jednostkach przez firmę Simple to gromadzenie i przetwarzanie w jednym miejscu informacji pochodzących z różnych systemów informatycznych i aplikacji działających w ramach jednego zakładu opieki zdrowotnej. Dzięki połączeniu danych z różnych obszarów możliwe jest stworzenie spójnego obrazu sytuacji i oceny działalności operacyjnej zakładu.

Natomiast zadaniem Regionalnej Platformy Danych jest gromadzenie i przetwarzanie w jednym miejscu informacji pochodzących z różnych zakładów opieki zdrowotnej. RPD zawiera wszystkie dane, które dostępne są na poziomie Lokalnych Platform Danych w poszczególnych zakładach, z wyjątkiem danych osobowych umożliwiających identyfikację pacjentów.

Realizacja umowy z firmą Simple podzielona była na kilka etapów:

wykonanie dokumentacji technicznej

wdrożenie Lokalnej Platformy Danych

wdrożenie Regionalnej Platformy Danych

przeszkolenie użytkowników i administratorów.

Spółka Simple przez okres 5 lat będzie świadczyła usługi gwarancyjne.

Wartość zamówienia to 5,7 mln zł brutto. Środki na realizację inwestycji pochodziły z Działania IV.2 E-Usługi Publiczne IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. MAK

✺ ✺ ✺

Jak przebiegało wdrożenie Regionalnej Platformy Danych w woj. łódzkim? Czy zostały osiągnięte najważniejsze cele tej inwestycji? Na te pytania odpowiada Krzysztof Pijanowski, p.o. dyrektora Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wdrożenie przebiegało bardzo sprawnie i zakończyło się 15 października 2014 r. podpisaniem z firmą Simple protokołu odbioru końcowego. Teraz sposób wykorzystania systemu, czyli platform danych, zależy już wyłącznie od samych użytkowników - szpitali wojewódzkich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Aby wdrożyć Regionalną Platformę Danych, wykonawca systemu najpierw musiał przygotować Lokalne Platformy Danych w placówkach medycznych. Pobierane są z nich dane gromadzone w różnych systemach informatycznych, jakie funkcjonują w poszczególnych oddziałach. Następnie trafiają do Regionalnej Platformy Danych, z której zasobów korzysta Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego.

Integracja systemów

Warto zauważyć, że wykonawca systemu musiał zmierzyć się m.in. z rozwiązaniem dość istotnego problemu, jakim przy tego rodzaju przedsięwzięciach jest konieczność zintegrowania szpitalnych systemów informatycznych, które wcześniej w poszczególnych jednostkach wdrażali różni dostawcy.

Ponieważ jest to pierwszy okres funkcjonowania systemu, zarówno podmioty lecznicze, jak i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego nadal uczą się tego, jakie dane powinny pojawiać się w systemie, by ich wykorzystanie oraz analizowanie było jak najbardziej przydatne w procesie podejmowania decyzji zarządczych - zarówno przez dyrektorów poszczególnych placówek, jak i na poziomie marszałka, jako organu nadzorującego podległe mu podmioty lecznicze.

Dane cały czas spływają do bazy, nie ma żadnych problemów technicznych. Zalety platform dostrzegają już poszczególne placówki, gdyż system pozwala na niejako wsteczną analizę danych. To ważne, gdyż niektóre szpitale zaczynały przekazywanie danych od etapu bieżącego. Wdrożony system pozwala natomiast na ich "historyczną" analizę. Elementami platformy są bowiem dane: bieżące, historyczne, zsumowane, wreszcie metadane.

Analiza

wiarygodnych danych

Oczywiście szpitale w pewnym sensie czują się trochę "inwigilowane" przez system. Trzeba jednak pamiętać, że za prawidłowe funkcjonowanie podległych placówek, na poziomie samorządu wojewódzkiego, odpowiada marszałek, a nie dyrektorzy poszczególnych szpitali.

Dlatego tak bardzo ważne jest, aby Urząd Marszałkowski dysponował możliwie jak najbardziej wiarygodnymi danymi zarządczymi, w tym między innymi dotyczącymi: kosztów funkcjonowania placówek, stanu zatrudnienia, płac, rozliczeń poszczególnych procedur medycznych itp. Regionalna Platforma Danych nie tylko pozwala takie właśnie dane gromadzić, ale przede wszystkim umożliwia ich rzetelną analizę.