Ustawa i wiele rozporządzeń

Autor: AK • • 19 marca 2012 11:15

Najważniejsze zagadnienia dotyczące medycyny pracy reguluje ustawa o służbie medycyny pracy z 1997 r. z późniejszymi zmianami, z których ostatnia została wprowadzona w 2008 r.

Resort spraw wewnętrznych

Wszelkie zmiany wprowadzane są jednak na bieżąco poprzez rozporządzenia ministrów właściwych do wykonywania tejże ustawy.

5 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie służby medycyny pracy. Wskazuje m.in., kto może przeprowadzać badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy w jednostkach podległych resortowi spraw wewnętrznych.
Rozporządzenie określa również, jakie kwalifikacje powinien posiadać kierownik placówki medycyny pracy.

Również 5 stycznia 2012 r. resort spraw wewnętrznych wydał rozporządzenie dotyczące zadań medycyny pracy wobec pracowników i funkcjonariuszy podległych resortowi, uwzględniające specyfikę i ryzyko zawodowe w jednostkach podległych MSW.

Służba medycyny pracy leży nawet w kręgu zainteresowania ministra sprawiedliwości, który wydał w lipcu 2011 r. rozporządzenie z zakresu zadań służby medycyny pracy wobec pozbawionych wolności; przepisy zapewniają osobom, które pracują w okresie wykonywania kary, świadczenia w zakresie medycyny pracy.

Medycyna dla kolei

W styczniu 2011 r. minister infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie zadań medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.

W maju 2011 r. ukazało się rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu, trybu tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w Polskich Kolejach Państwowych.

Ważne dla pracodawców

Rozporządzenie ministra zdrowia z 13 września 2011 r. dotyczy zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji.

Rozporządzenie to wskazuje, że zadania obejmujące medycynę pracy będą wykonywane przez pielęgniarki, które uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.

Pielęgniarka, która chce się zajmować medycyną pracy, będzie musiała uzyskać tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących lub ukończyć odpowiedni kurs kwalifikacyjny.

Za równorzędne z posiadaniem takich kwalifikacji uznano uzyskanie przez pielęgniarkę specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego.

Zatrudnienie w placówkach medycyny pracy mogą kontynuować - wedle rozporządzenia - również pielęgniarki, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ukończyły kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych.

W 2011 r. wprowadzono zmiany dotyczące badań pracowniczych.

Wynika z nich m.in., że jeżeli między zawarciem kolejnych umów o pracę wystąpi przerwa nie dłuższa niż 30 dni, firma nie ma obowiązku kierować pracowników na wstępne badania lekarskie.

Rozporządzenie zmieniło też m.in. zasady wydawania świadectw pracy.

Pracownikowi zatrudnianemu na podstawie kolejnych umów o pracę trzeba wydać jedno świadectwo za okres dwóch lat.

Jeśli jednak firma podpisała z pracownikiem terminową umowę o pracę przed 21 marca 2011 roku, musi wydać świadectwo pracy na dotychczasowych zasadach.

Ostatnia nowelizacja

Nowelizacja wspomnianej na wstępie ustawy wprowadziła w 2008 roku m.in. zapis, że umowy na świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej zawierane między pracodawcami a ośrodkami medycyny pracy mają być sporządzane w formie pisemnej.

W zamyśle ustawodawcy obowiązek pisemnej umowy między pracodawcami a ośrodkami medycyny pracy miał się przyczynić do eliminacji fikcyjnych umów.

Nowelizacja nałożyła też na psychologów obowiązek dokumentowania przeprowadzanych badań i wydawanych orzeczeń. Wprowadziła możliwość wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do lekarzy, pielęgniarek i psychologów, wobec których stwierdzono uchybienia dotyczące trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń, w tym badań profilaktycznych.

Limit badań

Wprowadzono także upoważnienie dla ministra zdrowia określenia limitu przeprowadzanych badań profilaktycznych wykonywanych przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Miało to ograniczyć liczbę badań do takiego poziomu, jaki jest niezbędny przy szkoleniu lekarzy specjalistów.

Zgodnie z nowelizacją, koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej więźniów czy aresztowanych, którzy wykonują pracę, będzie ponosił minister sprawiedliwości, jeżeli nie uczyni tego pracodawca.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum