Trzy dni na odwołanie

Autor: Anna Stychlerz • • 15 maja 2008 17:29

Czy lekarze, którzy nie zdali egzaminu państwowego, będą mieli...

Zgodnie z zapisami Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943) lekarze, którzy odbyli staż podyplomowy, muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Do tej pory lekarz, który nie zdał LEP-u lub LDEP-u, nie mógł odwołać się do wyższej instancji. Na brak trybu odwoławczego w przeszłości wskazywał także Rzecznik Praw Obywatelskich. Teraz będzie to możliwe.
Takie gwarancje przyszłym młodym lekarzom ma zapewnić skierowany 30 stycznia br. do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Przepisy znowelizowanego rozporządzenia mają wejść w życie z dniem ogłoszenia, a będą miały zastosowanie również do staży podyplomowych lekarza, lekarza dentysty - rozpoczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia. Oznacza to, że obejmą osoby obecnie odbywające staże podyplomowe.

Opinia RPO

Obecnie praktycznie nie istnieje system odwoławczy od błędnie sformułowanych pytań w egzaminie. Unieważnia się co prawda pytania np. z powodu niejednoznacznych odpowiedzi, ale nie unieważnia się pytań ze względów merytorycznych. Okazją do złożenia zastrzeżenia - i to jedyną - jest sam egzamin i czas tuż po nim. A czasem dopiero po konsultacjach z kolegami okazuje się, że pytanie jest np. niejednoznaczne.
Nie istnieje też możliwość wglądu do własnej pracy, można zobaczyć jedynie swoją kartę odpowiedzi bez możliwości zobaczenia książeczki z pytaniami. Tę sytuację ma zmienić nowelizacja rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.
Zgodnie z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich, przepis par. 20 ust. 5 rozporządzenia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. nr 57, poz. 553 z późn. zm.), który stanowi, że wynik LEP-u nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, narusza "konstytucyjne prawo do sądu, prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji oraz prawo do swobodnego wyboru i wykonywania zawodu".
Negatywny wynik LEP-u oznacza, że lekarz nie może ubiegać się o prawo wykonywania zawodu. Z tego względu prawo powinno przyznawać lekarzowi uprawnienie do odwołania się od wyniku egzaminu do organu, który będzie władny w sposób obiektywny dokonać oceny prawidłowości przeprowadzonego egzaminu. Rzecznik zwrócił też uwagę, że niekonstytucyjne jest samo umieszczenie takiego przepisu w rozporządzeniu, a nie w ustawie. W zasadzie więc sądy administracyjne nie muszą go przestrzegać, jednak dla lekarzy istnienie takiego przepisu może być utrudnieniem w staraniach o weryfikację wyniku egzaminu. Rzecznik wnioskował o usunięcie tego przepisu z rozporządzenia.

LEP i LDEP

LEP, jak i LDEP, jest składany w formie pisemnego testu jednolitego w całym kraju ustalanego na każdy termin odrębnie dla lekarzy i lekarzy dentystów. Test wypełniany podczas egzaminu zawiera 200 zadań z zakresu problematyki objętej ramowym programem z uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych, których umiejętności wykonywania lekarz i lekarz dentysta powinien nabyć w trakcie odbywania stażu. Zadania do testu przygotowywane są przez zespół ekspertów, których powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), zaproponowanych przez konsultantów krajowych, przewodniczących towarzystw naukowych, Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz Naczelną Radę Lekarską.
Za pozytywny wynik egzaminu uważa się uzyskanie przez lekarza lub lekarza dentystę co najmniej 56% maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu lub złoży go z wynikiem, który go nie satysfakcjonuje, może przystąpić ponownie do egzaminu w kolejnym terminie.
Zgodnie z projektem rozporządzenia, po zakończeniu egzaminu CEM będzie zobowiązane opublikować na swojej stronie internetowej treść zadań wykorzystanych podczas danego LEP-u albo LDEP-u wraz z poprawnymi odpowiedziami.
W przypadku uwag merytorycznych do zadań testowych, zdający egzamin będzie miał prawo złożyć do CEM zastrzeżenie w ciągu 3 dni od dnia publikacji. Zastrzeżenie będzie można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej CEM. W terminie 10 dni od dnia publikacji specjalnie powołana komisja odwoławcza będzie mogła zmienić wynik egzaminu.

Komisja odwoławcza

Zgodnie z projektem rozporządzenia, zgłoszone zastrzeżenia będą weryfikowane przez komisję odwoławczą powoływaną odrębnie na każdy termin egzaminu przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek dyrektora CEM. W skład komisji odwoławczej wejdą:

  • przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

  • członkowie:
    • konsultanci krajowi w dziedzinach medycznych objętych zakresem LEP-u albo LDEP-u lub ich przedstawiciele,

    • przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej,

    • przedstawiciel CEM.

W skład komisji odwoławczej nie będzie mogła wejść osoba, która: jest małżonkiem lub krewnym, albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie - lekarza, lekarza dentysty, który składał egzamin, lub brała udział w komisji egzaminacyjnej w danym terminie. Po złożeniu zastrzeżeń przez zdającego egzamin i powołaniu komisji przewodniczący oraz pozostali członkowie komisji odwoławczej składają oświadczenie dotyczące zastrzeżeń co do uwag merytorycznych odnośnie zadań testowych.
W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia przez komisję odwoławczą, zadanie testowe objęte zastrzeżeniem jest pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów. Komisja odwoławcza informuje na piśmie CEM o dokonanych rozstrzygnięciach wraz z uzasadnieniem w terminie 10 dni od dnia publikacji. CEM niezwłocznie po uzyskaniu informacji zamieszcza je na swojej stronie internetowej.
Podstawa opracowania: projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Źródło: www.mp.pl/kurier - "Czy można się odwołać od wyników LDEP-u?".

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum