To ma być "miękkie" narzędzie

Autor: Jacek Wykowski • • 27 stycznia 2017 09:58

Do 31 grudnia 2016 r. Ministerstwo Zdrowia miało opublikować mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób. Z założenia mają służyć monitorowaniu systemu ochrony zdrowia i być "miękkim" narzędziem w jego kształtowaniu.

To ma być "miękkie" narzędzie

Kiedy w grudniu 2016 r. zamykaliśmy to wydanie miesięcznika, mapy nie był y jeszcze opublikowane. O projekcie map potrzeb zdrowotnych i jego wpływie na pacjentów, świadczeniodawców, płatnika oraz cały system ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia referowało 20 grudnia podczas spotkania zorganizowanego w Warszawie w związku ze zbliżającym się terminem publikacji map.

Barbara Więckowska, dyrektor Depar tamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, poinformowała, że resort jest już w fazie finalnej opracowywania map do publikacji, a "całość ma liczyć ok. 300 stron dla każdego województwa x 30 grup chorób x 16 województw, choć same wnioski dla każdego województwa mają mieć nie więcej jak 16-20 stron".

Resort zdrowia sprecyzował, że 30 grup chorób w obszarze map zostało podzielonych na dwa moduły po 15 chorób (Moduł A i Moduł B). Jak tłumaczyła Barbara Więckowska, grupy te powstały w celu analizy ścieżek leczenia pacjenta. Wszystkich grup będzie 32, z czego dwie już zostały opublikowane w grudniu 2015 r. - onkologiczne (guzy lite) i kardiologiczne (choroby serca).

Będą mapy pełne i niepełne

MZ poinformowało też, że do końca 2016 r. dla każdego województwa powstaną mapy w zakresie:

lecznictwa zamkniętego (lecznictwo szpitalne, rehabilitacja, opieka hospicyjno-paliatywna) - dla 30 wyróżnionych grup chorób (Moduł A i Moduł B)

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) - dla 15 grup chorób (Moduł A)

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - dla 15 grup chorób (Moduł A).

Moduł A obejmie: choroby układu kostno-mięśniowego, nerwowego (neurologiczne, wieku starczego i pozostałe), choroby układu krążenia, układu oddechowego (przewlekłe i ostre), choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, choroby dziecięce, choroby psychiczne, ciążę/poród/połóg, cukrzycę, hematologię (nowotwory i pozostałe), nowotwory niezłośliwe i wady wrodzone. Dla tego modułu mają powstać mapy "pełne".

Moduł B obejmie: choroby metaboliczne, choroby oka i okolic, choroby skóry, choroby układu moczowo-płciowego (w podziale na trzy grupy), choroby układu trawiennego (również trzy grupy), choroby uszu i wyrostka sutkowatego, choroby zakaźne (WZW, HIV i inne), stomatologię oraz urazy (złamania, zatrucia etc.).

Szefowa Departamentu Analiz i Strategii MZ podała, że w ramach modułu B powstaną mapy "niepełne" - na razie w zakresie lecznictwa zamkniętego.

- Do końca 2017 r. uzupełnimy mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ o kolejnych 15 grup chorób (Moduł B) - zapowiedziało MZ i sprecyzowało szczegółowy harmonogram prac. W I kwartale 2017 r. ma nastąpić "archiwizacja modeli i rozwój plat formy", w II kwar tale - "rozmowy ze środowiskiem i proces wdrażania".

Na przełomie III i IV kwar tału MZ planuje konsultacje kolejnej wersji map, zaś do 31 grudnia 2017 - ich publikację (AOS i POZ - Moduł B). W maju 2018 r. i w roku 2021 powstaną kolejne edycje map.

Wracając do najbliższych planów - docelowo ma powstać 16 map potrzeb zdrowotnych - po jednej dla każdego województwa. Mapy mają być kontynuacją i uzupełnieniem map onkologicznych (z zakresu guzów litych) i map kardiologicznych (z zakresu chorób serca) opublikowanych w grudniu 2015 r. oraz map szpitalnych opublikowanych w kwietniu 2016 r.

MZ wyjaśniło, że mapy potrzeb zdrowotnych to jednocześnie narzędzie, które umożliwia stworzenie wspólnej i możliwie najbardziej obiektywnej bazy informacji o systemie ochrony zdrowia, jak też i proces: stałego doskonalenia i monitoringu oraz zaangażowania różnych interesariuszy na kolejnych etapach tworzenia map.

Wnioski na bazie wiarygodnych danych

- Pewne dane podstawowe są bardzo cenne, np. liczba hospitalizowanych pacjentów. Dane NFZ są najbardziej wiarygodne, jeśli chodzi o publiczną ochronę zdrowia. Z kolei Naczelna Izba Lekarska ma najlepsze dane dotyczące potencjału kadry medycznej. System zbierania danych jest skomplikowany, a ich jakość pozostawia czasem wiele do życzenia - mówiła Barbara Więckowska.

Dodała, że "jakaś część danych jest niskiej jakości", i choć ministerstwo publikuje je wszystkie, to "wnioski wyciąga tylko z tych danych, które są wiarygodne".

Więckowska zwracała uwagę na rozproszenie baz danych - nawet tych z NFZ jest kilkanaście. Podkreśliła, że jakość danych jest bardzo niska szczególnie w przypadku tych chorób, które nie są leczone zabiegowo. Dlaczego? Między innymi dlatego, że jednostki nie składają sprawozdań z wykonywanych badań, które są procedurami niżej wycenionymi (wykazuje się te wycenione wyżej). Jeżeli coś nie służy rozliczeniu, nie ma obowiązku sprawozdawczości.

Zauważyła ponadto, że świadczeniodawcy nieco inną miarę przykładają do danych dla GUS, a inną dla NFZ, gdyż te dostarczane Funduszowi wiążą się ściśle z płatnościami. Z drugiej strony - według dyrektor Więckowskiej - GUS bardzo się otworzył na współpracę dotyczącą tworzenia map potrzeb zdrowotnych, chociażby udostępniając informacje na poziomie powiatów.

Rynek Zdrowia zapytał, co zatem zrobić, aby w skali ogólnej jakość danych wzrosła. Barbara Więckowska stwierdziła, że już samo ich publikowanie i dyskusja spowodują, że sytuacja ulegnie poprawie, a anomalie będzie można wyłapać poprzez porównanie danych poszczególnych placówek (np. w zakresie liczby wykonywania badań w danej jednostce chorobowej).

Spytaliśmy więc, co się stanie, jeśli zjawisko zafałszowywania danych (np. przez ich niepodanie) będzie szersze. Więckowska przyznała, że wówczas należałoby pomyśleć o jakimś rozwiązaniu systemowym.

Podsumowując - mapy potrzeb mają mieć trzy poziomy: krajowy, wojewódzki i powiatowy. Każdy dokument będzie miał trzy rozdziały - analizę demograficzną i epidemiologiczną, analizę stanu i wykorzystania zasobów oraz prognozę potrzeb zdrowotnych.

Dla Unii, płatnika i polityków

Wnioski z map mają się przełożyć na decyzje płatnika i decydenta, czyli na powstawanie lokalnych polityk zdrowotnych. - Ten cykl będzie stale powtarzany - precyzuje resort.

- Rekomendacje z map mają się przełożyć na konkretne działania. Generalnie będą to trzy główne bloki. Z jednej strony całe mapowanie zostało wsparte przez Komisję Europejską. Opublikowanie map potrzeb zdrowotnych jest warunkiem otrzymania unijnych środków dla systemu ochrony zdrowia w wys. 12 mld zł. Wnioski z tych map powinny być wzięte pod uwagę przy kryteriach dla konkursów unijnych - wyjaśniała dyrektor Więckowska.

Wskazała też, że zgodnie z ustawą wnioski z map powinien wziąć pod uwagę płatnik przy kontraktowaniu świadczeń. Trzeci element to lokalna polityka zdrowotna. - Liczymy, że mapy będą narzędziem "miękkim". W końcowej fazie chcielibyśmy, by pacjent mógł wybrać szpital najlepszej jakości - zapewniała.

Barbara Więckowska tłumaczyła również, że płatnik powinien wykorzystać w tym procesie dane z map, ale nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądało to technicznie, m.in. dlatego, że jeśli pojawi się tzw. sieć szpitali, to trzeba będzie inaczej przełożyć wnioski z map na kryteria budowania sieci. Zwróciła jednak uwagę, że mapa ma być narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji, ale nie projektującym na "sztywno" system ochrony zdrowia.

Źródło danych porównawczych

Czemu będą jeszcze służyć mapy? Według resortu zdrowia dzięki danym świadczeniodawcy będą mogli porównać swoją działalność z innymi uczestnikami systemu. Będzie to dobra motywacja do poprawy jakości - twierdzi MZ.

- Analizy zawarte w mapach będą także obiektywnym i porównywalnym źródłem informacji dla konsultantów wojewódzkich i krajowych. Do tej pory musieli sami zbierać dane - podsumowuje resort.

Mapy mają umożliwić m.in. weryf ikację, czy trend zaobserwowany przez konsultanta w jednym województwie jest zjawiskiem szerszym, czy też występuje lokalnie. - Mapy to narzędzie wypracowane razem ze środowiskiem medycznym. To zaangażowanie jest imponujące. Bardzo ważna była dla nas współpraca z lekarzami - podkreślała Więckowska.

Podsumowując, stwierdziła, że dane do tworzenia map są wyciągane z systemu nie po to, by świadczeniodawców rozliczać, ale po to, by monitorować.

W kolejnych latach ciężar wpływu map potrzeb zdrowotnych na system ochrony zdrowia będzie się przesuwał z obszaru informowania i obserwowania w rejony o konkretnym znaczeniu decyzyjnym dla wszystkich uczestników systemu. W jakiej natomiast skali mapy realnie wpłyną na ochronę zdrowia - obecnie samo ministerstwo chyba nie jest w stanie do końca przewidzieć.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum