To jest początek debaty

Autor: MAK • • 18 stycznia 2010 11:44

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma o raporcie Komisji Europejskiej

Końcowe sprawozdanie Komisji Europejskiej z badania "Sector Inquiry into Pharmaceuticals" zawiera szereg rekomendacji dotyczących rynku farmaceutycznego, których wdrożenie może przynieść wymierne korzyści dla pacjentów - czytamy w stanowisku Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.

W opinii Infarmy, sprawozdanie Komisji potwierdza, że ochrona wła-sności intelektualnej jest kluczowa w inwestowaniu w badania i rozwój nad nowymi lek ami: "Stanowisko KE w dużym stopniu potwierdza opinię przedsta-wianą przez Infarmę, która podkreśla konieczność wspierania dynamicznego, innowacyjnego i konkurencyjnego rynku farmaceutycznego".

Ceny polskich generyków rosną

- Infarma z zadowoleniem przyjmuje zawarte w raporcie rekomendacje dotyczące sprawnego systemu patentowego, który przyczyni się do redukcji kosztów i wzrostu stabilności prawnej oraz biznesowej - mówi Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Infarmy. - Komisja Europejska słusznie zwraca uwagę na fakt, że silny system patentowy oraz wyłączność danych są fundamentalną siłą sprawczą dla rozwoju badań nad nowymi lekami. Infarma oraz EFPIA (European Federation of Pharma-ceutical Industries and Associations) w pełni popierają przyspieszenie prac nad wprowadzeniem patentu wspólnotowego.

"Infarma od dawna wskazuje na bariery administracyjne i prawne jako na główną przyczynę opóźnień w wejściu na rynek zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych i z zadowoleniem stwierdza, iż fakt ten został wskazany w sprawozdaniu. Analizując raport Komisji Europejskiej, warto jednak pamiętać, że sytuacja w różnych krajach Unii Europejskiej różni się od siebie i nie wszystkie wnioski raportu znajdują odniesienie w każdym kraju" - zwraca uwagę organizacja zrzeszająca producentów innowacyjnych.

- Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie zarówno udział ilościowy, jak i wartościo-wy leków generycznych w rynku aptecznym jest dominujący - podkre-śla Paweł Sztwiertnia. - Oznacza to między innymi, że producenci leków generycznych nie napotykają w Polsce istotnych barier, a stosowane w naszym kraju rozwiązania prawne sprzyjają lekom odtwórczym.

Świadczy o tym - zdaniem Infarmy - dynamika wzrostu rynku generycznego. Związek powołuje się przy tym na dane zawarte w Zielonej Księdze (wydanej przez resort zdrowia w listopadzie 2008 r.): w latach 2004-2007 sprzedaż refundowanych leków generycznych w Polsce wzrosła aż o 30,3%, zaś dynamika wzrostu sprzedaży refundowanych leków innowacyjnych wyniosła 10,34%.

W latach 2004-2007 średnie ceny refundowanych leków innowacyjnych spadły o 7,8%, podczas gdy średnie ceny leków generycznych wzrosły o 15,6%. - Co za tym idzie w stosunku do Polski zastosowanie niektórych z wniosków raportu KE dotyczących zwiększenia dostępności leków generycznych jest ograniczone - uważa Infarma.

Producenci innowacyjni podkreślają, że sprawozdanie KE wskazuje na możliwe oszczędności dla płatnika publicznego, płynące z wdrożenia skutecznych mechanizmów konkurencji cenowej w segmencie leków generycznych, prowadzących do znaczącego spadku cen tych leków. Infarma przypomina, że w sprawozdaniu wskazano przykłady regulacji zwiększających skuteczną konkurencję cenową mię-dzy producentami leków generycznych.

Jednym z takich przy-kładów są rozwiązania zastosowane w Holandii w 2008 roku, które spowo-dowały w tym kraju spadek cen leków generycznych o ponad 80%. Przyniosło to oszczędności w wysokości od 200 mln do 400 mln euro, tj. średnio 12-25 euro na mieszkańca Holandii. Warto porównać tę kwotę z zaledwie 0,90 euro - jaką uzyskujemy po przeliczeniu na mieszkańca UE oszczędności, które zdaniem Komisji Europejskiej mogłoby przynieść szybsze wchodzenie na rynek generycznych odpowiedników leków innowacyjnych.

Inwestujmy w badania

W ocenie Infarmy raport z badania "Sector Inquiry into Pharmaceuticals" może i powinien być dobrą podstawą do szerszej debaty o tym, w jaki sposób zbu-dować efektywny rynek farmaceutyczny - zarówno innowacyjny, jak i generyczny - z korzyścią dla pacjentów i gospodarek krajów członkowskich UE. Bardzo ważne jest, że w raporcie doceniono znaczenie innowacji w medycynie, ochrony patentowej oraz potrzebę inwestycji w badania naukowe.

- Analogiczne stanowisko zajął polski rząd, dając temu wyraz poprzez podpisanie w październiku 2008 roku rekomendacji Forum Farmaceutycznego Wysokiego Szczebla (z ang. "High Level Pharmaceutical Forum"). Sygnatariusze tego dokumentu zobowiązali się między innymi do "oczekiwania, rozpoznawania i wynagradzania wartościowych innowacji" w branży farmaceutycznej - przypomina Paweł Sztwiertnia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum