To jest obowiązek lekarza

Autor: WR • • 19 maja 2010 12:46

Suplement do debaty - opinie resortu zdrowia i NFZ w sprawie terapii bólu

22 lutego br. redakcja Rynku Zdrowia zorganizowała debatę z udziałem specjalistów zajmujących się leczeniem bólu pooperacyjnego. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB) oraz lekarze i pielęgniarki ze szpitali posiadających lub starających się o certyfikat "Szpital bez bólu".

Relację z dyskusji zamieściliśmy w marcowym wydaniu Rynku Zdrowia nr 3/2010. W imieniu uczestników debaty przesłaliśmy jej zapis do resortu zdrowia oraz NFZ i zapytaliśmy:

  • Czy rozważane jest ujednolicenie dokumentacji medycznej w taki sposób, aby szpitalna karta obserwacyjna zawierała także zapisy dotyczące monitorowania bólu?
  • Czy zasadne byłoby uzależnienie kontraktowania od posiadania przez szpital formalnie zapisanych procedur leczenia bólu?
  • Czy celowe byłoby wprowadzenie zasady, że realizowanie terapii bólu wg zaleceń PTBB powinno być warunkiem otrzymania przez szpital akredytacji?

Poniżej publikujemy opinie w tej sprawie, jakie nadeszły do redakcji Rynku Zdrowia z MZ i Funduszu. W czerwcowym wydaniu RZ swoją opinię na temat organizacji i finansowania procedury leczenia bólu pooperacyjnego przedstawi konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof Krzysztof Kusza.

* * *

PIOTR OLECHNO, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia:

Chcemy monitorować ból

Postępowanie w przypadku bólu pooperacyjnego jest rutynowe i należy do podstawowych obowiązków profesjonalistów - lekarzy oddziałowych i pielęgniarek. Sformalizowanie postępowania może być pomocne w przestrzeganiu procedur, które powinny być stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Podobnie opracowane zostały przykładowo zasady postępowania w przypadkach odleżyn.

Wydaje się, że nie byłoby korzystne, by standardowe procedury w określonych sytuacjach klinicznych były odrębnie finansowane - bowiem wówczas gratyfikowane byłyby działania zgodne z elementarnymi zasadami, których przestrzeganie określone jest przez de-ontologię lekarską i zasady sumiennego wykonywania obowiązków.

Trwają konsultacje

Zagadnienia związane z ustalaniem poziomu finansowania świadczeń gwarantowanych należą do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, a koszty świadczeń związanych z leczeniem bólu pooperacyjnego są zawarte w wycenie poszczególnych grup w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP).

W Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad przygotowaniem projektu nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania, na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2010 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417, z późn. zm.). Jedną ze zmian, proponowanych w projekcie rozporządzenia, jest uwzględnienie w dokumentacji medycznej karty monitorowania bólu, zawierającej dane na temat stopnia natężenia bólu, działań podjętych w zakresie leczenia bólu oraz skuteczności tego leczenia.

Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych i opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych przez podmioty uczestniczące w tych konsultacjach.

Standardy, czyli jakość

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz Ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 76, poz. 641), rozporządzenie, o którym mowa, powinno wejść w życie najpóźniej 1 stycznia 2011 r. Do tego czasu zachowują moc dotychczas obowiązujące regulacje.

Posiadanie przez szpital sformalizowanych procedur czy standardów postępowania jest elementem zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 418, z późn. zm.), standardy akredytacyjne opracowuje ośrodek akredytacyjny, którym jest Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Następnie standardy przedstawiane są do akceptacji Radzie Akredytacyjnej. Zaakceptowane przez siebie standardy akredytacyjne Rada przedstawia ministrowi zdrowia w celu ich zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia standardy akredytacyjne publikowane są (w drodze obwieszczenia) w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

W związku z tym proponuję, by pytanie o stanowisko w zakresie włączenia terapii bólu do standardów akredytacyjnych redakcja skierowała do ośrodka akredytacyjnego oraz Rady Akredytacyjnej, powołanej przez ministra zdrowia na podstawie wymienionej wyżej ustawy.

***

ANDRZEJ TROSZYŃSKI, Biuro Prasowe Centrali NFZ:

Obowiązuje metodologia DRG

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz koszykowymi rozporządzeniami znieczulenia wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych. Oznacza to, że wykonywanie ich należy do obowiązku świadczeniodawców, zgodnie z wiedzą medyczną. Podanie pacjentowi leku w celu zlikwidowania bądź złagodzenia bólu wynika również z etycznego obowiązku personelu medycznego, a niesienie ulgi w cierpieniu jest wpisane w zawód lekarza.

Kontrolowanie bólu i podanie odpowiedniego leku przeciwbólowego jest zatem standardem ogólnie przyjętego postępowania medycznego.

Środki są uwzględnione

Pieniądze na prowadzenie analgezji pooperacyjnej są uwzględnione w wycenach procedur chirurgicznych, co jest zgodne z założeniami kompleksowego finansowania świadczeń zdrowotnych w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Zresztą leczenie bólu pooperacyjnego uwzględniano w wycenach procedur chirurgicznych także w poprzednim katalogu świadczeń szpitalnych, który obowiązywał do końca czerwca 2008 r.

Zgodnie z metodologią światowych systemów DRG (diagnosis related group) - które z założenia są systemami kosztowo-rozliczeniowymi i jest nim także polskie JGP - odrębne finansowanie pojedynczych procedur i innych elementów wchodzących w ich zakres, będących niezbędnymi i standardowymi składowymi całego procesu leczniczego przeprowadzonego wobec pacjenta, nie ma uzasadnienia.

Podobnie uwzględnienie innego postulatu - stosowania różnych wartości punktu w zależności od posiadania przez szpital certyfikatu "Szpital bez bólu" - kłóciłoby się nie tylko z założeniami obowiązującego w Polsce systemu rozliczeń, ale i zdawałoby się wskazywać na traktowanie możliwości nieleczenia bólu jako dopuszczalnej praktyki.

Najpierw empatia

Leczenie bólu jest więc i powinno być immanentną częścią procedur leczniczych. Warto dodać, że koszty związane z leczeniem bólu nie są a ż tak znaczące, jak znacząca jest wiedza lekarza, empatia i gotowość niesienia pacjentowi pomocy. W opinii Polskiego Towarzystwa Badania Bólu poziom leczenia bólu pooperacyjnego w Polsce wymaga poprawy.

Patrząc zatem przychylnie na podjęte działania zmierzające do poprawy takiego stanu rzeczy, trudno jednak zgodzić się z tezą o konieczności osobnego finansowania czynności związanych z uśmierzaniem bólu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum