Samorząd lekarski skarży się na Rzecznika Praw Pacjenta

Autor: RZ • • 28 kwietnia 2016 12:35

MACIEJ HAMANKIEWICZ, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wystosował do premier BEATY SZYDŁO pismo, w którym w imieniu samorządu lekarskiego zwrócił się z prośbą o dokonanie głębokiej analizy funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta i podjęcie działań zmierzających do zmiany w tym zakresie.

Zdaniem prezesa NRL Rzecznik Praw Pacjenta powinien mieć na celu ochronę praw pacjentów, natomiast jego działanie w praktyce sprowadza się do oskarżania lekarzy.

"W środkach masowego przekazu co jakiś czas pojawiają się doniesienia o zarzutach formułowanych przez RPP wobec lekarzy, bez podawania argumentów i dowodów w sprawie, podważających kompetencje i etykę zawodową lekarzy" - wskazuje szef samorządu lekarskiego.

"Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają także coraz częściej informacje od podmiotów wykonujących działalność leczniczą o kierowaniu wobec nich zaleceń, które nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa lub wydanych w oparciu o niejednoznaczne przepisy, różnie interpretowane przez podmioty stosujące prawo" - dodaje w swoim piśmie.

Maciej Hamankiewicz zwróci ł s ię do Beat y Szydło z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zmianę dotychczasowej praktyki w działalności obecnego Rzecznika oraz zmianę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu zagwarantowania wszystkim podmiotom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwości czynnego udziału i obrony swoich praw w postępowaniach prowadzonych przez RPP.

Projekt jest realizacją części zamierzeń, jakie po objęciu stanowiska szefa resortu zdrowia zapowiadał minister Konstanty Radziwiłł. W uzasadnieniu projektu wskazano, że dotychczasowe procedury przewidziane w przypadku wystąpienia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej mają małą skuteczność, konieczna jest ich modyfikacja.

Ochrona praw nabytych

W celu zapewnienia podmiotom publicznym kontroli nad podmiotami leczniczymi działającymi w formie spółek kapitałowych, utworzonych lub prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczeń w zakresie zbywania podmiotom prywatnym akcji albo udziałów takich spółek.

Proponowane regulacje przewidują zasadę niewypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu lub uczelnia medyczna posiadają ponad 51% akcji lub udziałów.

Z uwagi na ochronę praw nabytych regulacja ta nie będzie miała zastosowania do spółek kapitałowych, w których w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy podmioty publiczne nie posiadały 100% udziałów lub akcji. Regulacja ma mieć zastosowanie po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania f inansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie nowej ustawy.

Projekt zakłada nałożenie na kierownika podmiotu leczniczego obowiązku sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Miałby on być przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku.

Samorząd kupi leczenie?

W projekcie przewidziano także m.in. rezygnację z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Termin wprowadzenia tego obowiązku przesuwano już kilkakrotnie; ma zacząć obowiązywać od stycznia 2017 r.

Nowela wprowadza możliwość finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje ponadto np. możliwość, by podmiot tworzący placówkę przekazał swe uprawnienia i obowiązki innemu podmiotowi, np. jednostce samorządu lub publicznej uczelni medycznej.

Projekt zakłada ponadto zastąpienie określenia "przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego" (np. szpital, ambulatorium, sanatorium, hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy) określeniem "zakład leczniczy".

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum