RR | 05-08-2017 14:56

Raport: obrót wierzytelnościami szpitali

Zasady gospodarowania mieniem SPZOZ-ów reguluje ustawa o działalności leczniczej, która wprowadza daleko idące ograniczenia w obrocie wierzytelnościami. Uniemożliwiają one swobodne dysponowanie nimi przez dostawców zadłużonych podmiotów leczniczych i negatywnie wpływają na pewność obrotu - uważają eksperci z zespołu doradztwa regulacyjnego DZP.

Eksperci z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) opracowali raport poświęcony barierom w obrocie wierzytelnościami SPZOZ. Na wstępie przypominają, że zadłużenie polskich szpitali przekroczyło 11 mld zł. O skali problemu świadczą konkretne liczby - w III kwartale 2016 r. na 2 mld wymagalnych wierzytelności SPZOZ aż 91% zobowiązań stanowiły długi szpitali wobec dostawców usług i towarów.

Problemy z płynnością

Art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej uzależnia możliwość zmiany wierzyciela SPZOZ od zgody jego podmiotu tworzącego. Czynności dokonane bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego są z mocy prawa nieważne. Dla dostawców SPZOZ, którymi często są małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, oznacza to poważne konsekwencje. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim daleko idące ograniczenia w dysponowaniu wierzytelnościami wobec zakładów. Poza tym dostawcy zmuszeni są czekać na zapłatę ze strony szpitala nawet do 230 dni.

- Można zatem zaobserwować trend, że szpitale, mające problemy z płynnością finansową, odsuwają na później płatności właśnie wobec swoich kontrahentów. Obecna regulacja art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej uniemożliwia im restrukturyzację zadłużenia poprzez sięgnięcie po środki sektora prywatnego - komentują eksperci.

- Wynikające stąd ograniczenia konstytucyjnej swobody działalności gospodarczej i związanej z nią swobody kontraktowania należy uznać za nieproporcjonalne i nieuzasadnione. Regulacja ta rodzi również wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej, a na tle regulacji obowiązujących w innych krajach UE wydaje się nadmiernie restrykcyjna - podkreśla dr Marcin Romanowicz, radca prawny, associate w zespole doradztwa regulacyjnego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Propozycje zmiany przepisów

W ocenie autorów raportu konieczna jest zmiana problematycznych przepisów ustawy o działalności leczniczej.

"Nowelizacja może iść w dwóch kierunkach - albo w kierunku zobiektywizowania przesłanek wyrażania zgody na zmianę wierzyciela przez podmiot tworzący (poprzez objęcie procesu jej wyrażania reżimem procedury administracyjnej), albo poprzez przyznanie podmiotowi tworzącemu prawa pierwokupu wierzytelności i wprowadzenie zasady, że zbycie wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy podmiot tworzący nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu" - konkludują autorzy raportu.