Przepisy na zdrowie

Autor: Anna Stychlerz • • 02 lipca 2008 10:57

Od 18marca 2006r. obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia z 21 lutego 2006r., zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień.

SZCZEPIENIA OCHRONNE. Rozporządzenie wprowadza zmianę w zakresie obowiązkowego szczepienia przeciwko różyczce, którym obejmuje się dzieci imłodzież od 13. miesiąca do 19. roku życia. Poprzednio szczepieniem objęte były dziewczęta od 13. do ukończenia 19. roku życia.
Dziennik Ustaw Nr 36 z 3marca 2006r., poz. 254.

ODPADY. Dopuszczenie odpadu na składowisku danego typu jest możliwe po potwierdzeniu badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości oraz uprawnienia, m.in. do badania właściwości fizyko-chemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji nadane wtrybie ustawy z 11 stycznia 2001r. osubstancjach ipreparatach chemicznych.
Zmiany te przewiduje rozporządzenie ministra gospodarki z 24 lutego 2006r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Rozporządzenie weszło w życie 24marca 2006r.
Dziennik Ustaw Nr 38 z 7marca, poz. 264.

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE. Od 31marca 2006r. obowiązują przepisy dotyczące wystawiania zaświadczeń lekarskich, stwierdzających przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę wciąży lub karmiącą dziecko piersią. Zaświadczenia takie wydaje lekarz na wniosek pracownicy, pracodawcy albo zwłasnej inicjatywy. Zaświadczenie powinno zawierać: imię inazwisko pracownicy, numer PESEL, oraz miejsce zamieszkania.
Ponadto musi zawierać stwierdzenie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania dotychczasowej pracy uzasadniających:
przeniesienie do innej pracy, ajeżeli jest to niemożliwe, zwolnienie na czas niezbędny zobowiązku świadczenia pracy
zmianę warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy czy też przeniesienie.
Regulacje zawiera rozporządzenie ministra zdrowia z 3 marca 2006r. wsprawie sposobu itrybu wystawiania zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią.
Dziennik Ustaw Nr 42 z 14marca 2006r., poz. 292.

ZOZ UTWORZONY PRZEZ SPÓŁKĘ SAMORZĄDOWĄ JEST NIEPUbLICZNY. Zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę akcyjną, wktórej większość akcji mają jednostki samorządu terytorialnego, nie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wrozumieniu art. 4a ustawy z 16 grudnia 1994r. onegocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń uprzedsiębiorców oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. z1995r. Nr 1, poz. 2 ze zm.). Konsekwencją tego jest, że podwyżki zustawy "203" wnim nie obowiązują.
Uchwała Sądu Najwyższego z 22 lutego 2006r. (sygn.akt. II PZP 10/05)

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum