Przepisy na zdrowie

Autor: AS • • 24 maja 2008 14:17

Od 1 kwietnia 2007 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Opieka profilaktyczna.
Rozporządzenie wprowadza m.in. zmiany dotyczące ustalenia zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej pr zez lekar za podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i dokumentacji medycznej ucznia.
Rozporządzenie nakłada ponadto na pielęgniarki i higienistki szkolne wymóg przekazania lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem kart uodpornienia w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ww.
rozporządzenia.
Dz.U. nr 56, poz. 379 z dnia 30 marca 2007 r.

Farmaceuci.
Z dniem 20 kwietnia 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maca 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Farmaceuci zobowiązani są do brania udziału w ciągłych szkoleniach. Mogą one przybrać formę wykładów lub internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem.
Udział w tego rodzaju szkoleniach powinien być potwierdzony certyfikatem wydanym przez jednostkę szkolącą.
Informacja o dopełnieniu obowiązku odbycia szkolenia umieszczana jest w rejestrze farmaceutów.
Dz.U. nr 59, poz. 403 z dnia 5 kwietnia 2007 r.

"Ustawa podwyżkowa"
- zmiany.
Od 26 kwietnia 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o pr zekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Zmiany wprowadzone ustawą obejmują podwyżką właścicieli niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, którzy posiadają kontrakty z NFZ oraz podwykonawców umów ze świadczeniodawcami. Ponadto ZOZ-y mogą przeznaczyć część środków finansowych uzyskanych na podstawie ar t. 3 ust. 1 i 3-5 ustawy dla osób fizycznych prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lub wspólników spółek prowadzących takie zakłady, jeśli osoby te udzielają świadczeń w tych zakładach w ramach wykonywania umów.
Dz.U. nr 64, poz. 430 z dnia 11 kwietnia 2007 r.

ORZECZNICTWO SĄDOWE

Ubezpieczenie chorobowe
- wyrok Tr ybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2006 r., sygn. akt. P 45/06.
Zróżnicowanie sytuacji prawnej osób objętych ubezpieczeniem chorobowym ze względu na dobrowolność ubezpieczenia narusza Konstytucję. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ar t. 32 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w części, w jakiej zawiera słowo "obowiązkowo", jest niezgodny z ar t. 2 i ar t.
32 ust. 1 Konstytucji. Ubezpieczeni opłacający składkę na tych samych zasadach mogą oczekiwać, że zakres świadczeń z tytułu ubezpieczenia będzie taki sam, niezależnie od tego ,czy ubezpieczenie ma charakter dobrowolny czy obowiązkowy. Kwestionowana regulacja, wprowadzając nieuzasadnione kryterium różnicowania, oderwane od zasady przyznawania zasiłków i celu ich wprowadzenia, doprowadziła do niesprawiedliwego i dyskr yminującego ograniczenia uprawnień osób ubezpieczonych dobrowolnie.

Godziny pracy lekarza wyznacza treść umowy o pracę
- wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 2000 r. sygn. akt. I PKN 742/99. Obowiązkiem lekarza jest świadczenie pracy w godzinach wyznaczonych treścią umowy o pracę, a nie czas przyjęcia ostatniego pacjenta zapisanego na wizytę określonego dnia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum