Przepisy na zdrowie

Autor: AS • • 16 maja 2008 21:05

Prawo farmaceutyczne.

Zmianę wysokości opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego przewiduje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego wynosi 1800 zł, a za zmianę zezwolenia - 900 zł. Nowe opłaty obowiązują od 3 września 2007 r.
Dz.U. nr 150, poz.1072 z dnia 20 sierpnia 2007 r.

Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej.
Od 1 września 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie ze zmianami samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego (który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji spłaci 30% należności głównej z tytułu pożyczki i z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami za ten okres), umarza się pozostałą część pożyczki i środków uzyskanych z tytułu jej zwiększenia.
Umowa z ZOZ-em zawierana jest nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r. Skarb Państwa udziela pożyczki zakładowi, który w terminie do 1 października 2007 r. złoży wniosek o zwiększenie kwoty pożyczki, jeżeli zakład ten, w dniu złożenia wniosku, spełnia łącznie następujące warunki: udzielono mu pożyczki w trybie określonym w art. 35 ustawy, uzyskał ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji, złożył pisemne oświadczenie o wysokości przeciętnego rocznego zatrudnienia w zakładzie w roku 2004, ustanowił - odpowiadające kwocie zwiększenia pożyczki - zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa. Przepisy dot. terminu zawierania umów obowiązują od 31 sierpnia 2007 r.
Dz.U. nr 158, poz. 1104 z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Dokumentacja medyczna.
Od 20 września 2007 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.
Wprowadzone zmiany obejmują wpisy dotyczące hospitalizacji, wypisy pacjenta oraz przekazywanie dokumentacji. Lekarz wypisujący pacjenta wystawia na podstawie historii choroby kartę informacyjną z leczenia szpitalnego w jednym egzemplarzu z dwiema kopiami. Kartę informacyjną podpisuje lekarz wypisujący i ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem.
Dz.U. nr 160, poz. 1135 z dnia 5 września 2007 r.

Odpady medyczne.
Od 23 września 2007 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Przepisy rozporządzenia określają m.in.: sposób klasyfikowania, zbierania i magazynowania odpadów medycznych oraz warunki transpor tu odpadów medycznych wewnątrz jednostki ochrony zdrowia.
Dz.U. nr 162, poz. 1153 z dnia 8 września 2007 r.

ORZECZNICTWO SĄDOWE

Wynagrodzenie pracowników ZOZ-ów - Uchwała SN z 3 lipca 2007 r., sygn. akt.
I PZP 6/07. SN uznał, że na podstawie ar t. 5 ustawy o ZOZ-ach w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu pracy. W ten sposób do lekarzy należy stosować art. 129 Kodeksu pracy, który mówi o pięciodniowym przeciętnym tygodniu pracy obowiązującym wszystkich pracowników. Po wykreśleniu art. 129 k.p.
tygodniowy wymiar pracy lekarzy wynosi więc pięciokrotność lekarskiej dniówki, czyli 37 godzin i 55 minut. W takiej sytuacji za pracę, która przekracza te normy, należy się wynagrodzenie za nadgodziny.

Limit świadczeń
- Wyrok SN z 13 października 2006 r. sygn. akt. III CSK 141/2006.
Przekroczenie przez publiczny zakład opieki zdrowotnej liczby świadczeń jednej kategorii - w rozumieniu art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy o p.u.z., a wykonanie innych świadczeń zdrowotnych w mniejszym rozmiarze niż określony w umowie nie staje się dostateczną podstawą do odmowy przez NFZ zapłaty za świadczenia wykonane w większym rozmiarze niż pierwotnie prognozowano w umowie. Łączna wartość wszystkich wykonanych świadczeń nie może jednak przekraczać kwoty maksymalnej wskazanej w umowie (art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy o p.u.z.).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum