Przepisy na zdrowie

Autor: AS • • 15 maja 2008 12:49

Centra powiadamiania ratunkowego.

Szczegółową organizację centrów powiadamiania ratunkowego, ich liczbę oraz sposób rozmieszczenia określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego. Rozporządzenie obowiązuje od 12 października 2007 r.
Dz.U. nr 178, poz. 1263 z dnia 27 września 2007 r.

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, od 1 czerwca 2008 r. wpisy do rejestru ZOZ-ów będą dokonywane za pomocą systemu teleinformatycznego RZOZ oraz dostępne w internecie. Zmianie ulega ponadto wzór wniosku o wpisanie ZOZ-u do rejestru zakładów i wzór wykazu jednostek i komórek organizacyjnych zakładu (załączniki do rozporządzenia). Przepisy rozporządzenia weszły w życie 1 listopada 2007 r., a dotyczące prowadzenia ksiąg rejestrowych - 8 listopada br. Dz.U. nr 196 poz. 1424 z dnia 24 października 2007 r.

Leczenie substytucyjne.
Szczegółowy tryb postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz warunki, jakie powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne, przewiduje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. Przepisy obowiązują od 21 listopada br. Dz.U. nr 205, poz. 1493 z dnia 6 listopada 2007 r.

ORZECZNICTWO SĄDOWE

Składka zdrowotna - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. K 18/06. Nieodliczanie w rocznym rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaconych poza granicami kraju jest niezgodne z konstytucją.

Dyżur ordynatora - wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2006 r. I PK 27/06.
Dyżur domowy ordynatora ("dyżur pod telefonem") może być pełniony w ramach całodobowego nadzoru związanego z powierzoną funkcją kierowniczą (art. 151.5 K.P.), za który nie przysługuje ani czas wolny, ani wynagrodzenie (art. 151.5 par. 3 K.P.) albo z pozostawaniem poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, za co przysługuje wynagrodzenie (art. 32k ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2006 r. I PK 37/06. Szczególną ochroną trwałości stosunku pracy na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 w związku z art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) nie są objęci lekarze pełniący funkcje zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Ochroną objęty jest wyłącznie lekarz (pracownik) pełniący z wyboru funkcję okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum