Przed fundamentalną zmianą

Autor: RR • • 19 czerwca 2014 10:24

Problem wpływu elektronicznych systemów gromadzenia informacji na pracę zespołów medycznych od kilku lat znajduje się w obrębie zainteresowania badaczy głównie ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Jest to związane z faktem, iż to właśnie w tych krajach istnieje największa liczba szpitali, w których wdrożono elektroniczny rekord pacjenta.

Obecnie, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, która nakłada na jednostki ochrony zdrowia obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej, zagadnienia związane ze sposobem gromadzenia informacji medycznej stają się ważnym elementem polityki zarządczej w Polsce.

Zasoby informatyczne pod lupą

Bezsprzecznie dokumentowanie przebiegu procesu leczenia stanowi jeden z istotnych elementów codziennych zajęć każdego lekarza. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych na losowej grupie 964 szpitali, prawie w 84% badanych przypadków stwierdzono, iż zatrudnieni w nich lekarze posiadają do dyspozycji komputerowy system umożliwiający wprowadzanie zleceń dla pacjentów.

W badaniu pt. "Zasoby i potencjały zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki a ich uczestnictwo w przestrzeni teleinformatycznej" zrealizowanym w 2009 roku przez CSIOZ w ramach projektu "Doświadczenia i zasoby zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki jako czynniki partnerstwa Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ)", skierowano ankietę do wszystkich szpitali w Polsce z wyłączeniem izb chorych przy zakładach karnych i jednostkach wojskowych.

Łącznie ankieta trafiła do 720 podmiotów. Prowadzona była w dwóch turach: przed przerwą wakacyjną i po tej przerwie. Uzyskano 189 odpowiedzi, co odpowiada 27% ogółu szpitali. Kilkadziesiąt szpitali po upewnieniu się, że badanie nie jest obowiązkowe, stwierdziło, że nie weźmie w nim udziału. Dodatkowo 81 szpitali otworzyło ankietę, rozpoczynając w mniejszym lub większym stopniu pracę, jednak nie wypełniło jej - przerwało działanie.

Wyniki ankiety

Specjalistyczne oprogramowanie informatyczne dla potrzeb medycznych wykorzystywało 97% badanych szpitali. Specjalistycznych informatycznych programów medycznych nie posiadało natomiast:

do obsługi ruchu chorych - prawie 11% badanych szpitali;

do tworzenia dokumentacji medycznej - 16% badanych szpitali;

do rejestracji pacjentów - 9% badanych szpitali;

do prowadzenia list oczekujących - prawie 11% badanych szpitali;

do zaopatrzenia i gospodarki lekami - prawie 11% badanych szpitali;

do obsługi laboratorium - prawie 33% badanych szpitali;

dla diagnostyki (dane obrazowe) - 38% badanych szpitali.

Zwraca uwagę relatywnie duży udział wśród ogółu biorących udział w ankiecie szpitali nieposiadających specjalistycznego oprogramowania do obsługi laboratorium oraz dla diagnostyki.

Wymagane duże nakłady

Prawie 32% szpitali zadeklarowało posiadanie oprogramowania dla administracji, zintegrowanego z oprogramowaniem medycznym. W 69% szpitali system do rozliczania z NFZ stanowi integralną część systemu medycznego. Około 20% szpitali deklaruje, że posiada narzędzia analityczne typu hurtownia danych.

Podsumowując wyniki powyższej ankiety, można stwierdzić, iż obecnie wykorzystanie elektronicznych systemów gromadzenia informacji w szpitalach na terenie naszego kraju pozostaje jeszcze w fazie planowania i wymaga dużych nakładów inwestycyjnych w celu spełnienia wymogów ustawowych.

Dlatego w najbliższym czasie system ochrony zdrowia czeka fundamentalna zmiana w zakresie podejścia do zarządzania informacją, w ramach której zapis papierowy zostanie wyparty przez cyfrową rejestrację zdarzeń.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum