Polki żyją dłużej, ale zdrowie im nie dopisuje

Autor: Marzena Sygut • • 24 lutego 2016 10:36

Wśród decydentów i społeczeństwa panuje przekonanie, że kobiety są zdrowszą i silniejszą częścią społeczeństwa. Wszystko dlatego, że żyją średnio ponad 8 i pół roku dłużej niż mężczyźni. Tymczasem nic bardziej mylnego...

Liczba problemów zdrowotnych Polek po 50. roku życia stawia je w niekorzystnej sytuacji - nie tylko wobec mężczyzn, ale także wobec kobiet z innych krajów europejskich.

Niepokojący trend

Jak wynika z "Raportu Polki 50 plus. Zdrowie i jego zagrożenia" przygotowanego z inicjatywy Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, zgodnie z prognozami GUS do 2035 roku osoby po 65. roku życia będą stanowić ok. 25% polskiego społeczeństwa. W najbliższych latach stosunkowo szybciej niż starych mężczyzn będzie przyrastać liczba starych kobiet. Istniejące szacunki wskazują, że w roku 2035 ich udział wzrośnie z 16,3% do 26,5%. Taka dynamika należy do jednej z najszybszych w Unii Europejskiej. Zarówno sytuacja aktualna, jak i prognozy świadczą o tym, że proces starzenia się w Polsce jest w wysokim stopniu sfeminizowany.

Tymczasem wraz z postępującym wiekiem stan zdrowia i sprawności każdego człowieka w sposób oczywisty pogarsza się. Dodatkowo starzenie się kobiet przebiega inaczej niż analogiczny proces u mężczyzn. Składają się na to zarówno czynniki biologiczne, jak i psychospołeczne. Pomimo przeciętnie dłuższego życia, kobiety częściej chorują, a także występuje wśród nich większa kumulacja chorób, zwłaszcza przewlekłych i niepełnosprawności.

Z Raportu wynika, że po ukończeniu 65. roku życia, okres niedołęstwa starczego stanowi średnio 38% dalszego trwania życia kobiet i 27% mężczyzn. Dodatkowo w ciągu całego życia kobiety narażone są na więcej ostrych i przewlekłych chorób, które prowadzić mogą do niepełnosprawności lub odznaczają się znaczną uciążliwością, ale nie są związane z bezpośrednim ryzykiem zgonu. U kobiet obserwuje się też skłonność do koncentracji przewlekłych dolegliwości. Jak wynika z badania GUS (2012) średnia liczba deklarowanych schorzeń wśród mężczyzn wynosiła 1,2, podczas gdy wśród kobiet - 1,7.

Wielochorobowość domeną kobiet

Prof. Brygida Kwiatkowska, p.o. zastępcy dyrektora ds. klinicznych i kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zaznacza, że na niekorzyść zdrowia starszych kobiet wpływa nałożenie się na pierwszy etap starości okresu menopauzalnego, co powoduje szereg dolegliwości związanych z psychiką i pogorszeniem sprawności kobiet.

- W tym czasie reumatolodzy obserwują zwiększoną zapadalność na zapalne choroby reumatyczne i pojawienie się początkowych zmian zwyrodnieniowych, które utrudniają normalne funkcjonowanie. Na ten zły stan zdrowia nakłada się obniżenie nastroju, a często nawet depresja, co sprawia, że wszelkie objawy wielochorobowości się zwielokrotniają - wyjaśnia prof. Kwiatkowska.

Dodaje: - Niestety, kobiety w tym trudnym dla siebie czasie nie są otoczone żadną specjalistyczną opieką. Wszystko dlatego, że wciąż pokutuje przekonanie, że pewne schorzenia dotyczą przede wszystkim mężczyzn. Na kobietę patrzy się jedynie przez pryzmat raka piersi czy raka szyjki macicy. Tymczasem okazuje się, że np. rak płuca czy choroba wieńcowa z tą samą częstotliwością dotykają kobiet, co mężczyzn.

Potwierdza to prof. Danuta Czarnecka, kierownik Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Kolegium Medicum UJ. Wskazuje, że to, co do tej pory uważaliśmy za pewnik, tzn. że na choroby układu krążenia i udar mózgu umierają głównie mężczyźni, okazało się nieprawdą. Dziś już wiadomo, że na choroby sercowo-naczyniowe kobiety są narażone w równym, a w niektórych przedziałach wiekowych, nawet większym stopniu niż panowie.

- Jeżeli mówimy o zapadalności np. na zawał, to jest ona mocno powiązana z wiekiem. O ile w grupie poniżej 30. roku życia zapadalność wśród mężczyzn jest ponad 6-krotnie większa niż wśród kobiet, to w wieku powyżej 85 lat sytuacja jest już wyrównana. Również śmiertelność w zawale serca jest związana z wiekiem. Do 30. roku życia śmiertelność w zawale serca wynosi 1%, w wieku 60-64 lata 5%, a powyżej 85. roku życia ponad 24% - tłumaczy prof. Czarnecka.

- W tych starszych przedziałach wiekowych śmiertelność w zawale serca u kobiet jest już wyższa niż u mężczyzn. Podobną zależność obserwujemy w zapadalności na udar mózgu - wyjaśnia. - Wśród całej populacji śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych dotyczy ok. 40% wszystkich zgonów mężczyzn i aż 52% wszystkich zgonów kobiet.

Prof. Czarnecka zwraca także uwagę na fakt, że kobiety inaczej, zwykle gorzej niż mężczyźni, reagują na te same czynniki ryzyka miażdżycy.

- Wnioski te wyciągnięto z międzynarodowego badania Interheart, które było prowadzone w 52 krajach na 4 kontynentach. Okazało się, że te same czynniki ryzyka miażdżycy, jak nadciśnienie czy cukrzyca, mają różne nasilenie u kobiet i u mężczyzn. U kobiet stanowią większe zagrożenie dla zdrowia niż u mężczyzn - podkreśla profesor.

- Na przykład cukrzyca zwiększa czterokrotnie ryzyko wystąpienia zawału serca u kobiet i trzykrotnie u mężczyzn, nadciśnienie z kolei trzykrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału u kobiet i dwukrotnie u mężczyzn. Jedynie aktywność fizyczna ma większe znaczenie ochronne u kobiet niż u mężczyzn. Pozostałe czynniki ryzyka: niezdrowa dieta, otyłość, hipercholesterolemia w podobnym stopniu oddziałują na obie płci - zaznacza prof. Czarnecka.

Brak zdrowia generuje koszty

Z kolei prof. Stanisława Golinowska z Collegium Medicum UJ, ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego i spraw społecznych, podkreśla, że właśnie około 50. roku życia zaczynają odczuwalnie zużywać się nasze organy i rozpoczyna się czas chorowania.

- Wiek 45-60 lat plus to tzw. przedpole starości, które jest zdrowotnie przełomowym okresem w życiu ludzi. Albo zapracujemy na tzw. pomyślne starzenie się, albo będziemy się starzeć, mając liczne problemy ze zdrowiem. Dłuższe życie kobiet jest często utożsamiane z lepszym stanem ich zdrowia. Jednak to przekonanie nie potwierdza się, gdy weźmiemy pod uwagę inne wskaźniki niż tylko trwanie życia, a spojrzymy raczej na jego jakość - mówi prof. Golinowska.

- Pomimo przeciętnie dłuższego życia, kobiety częściej chorują, a także występuje wśród nich większa kumulacja chorób, zwłaszcza przewlekłych i niepełnosprawności.

Głosi się, że kobiety wprawdzie chorują, ale to mężczyźni w tym okresie umierają. To przekonanie usprawiedliwia alokację środków, która w znacznym stopniu jest kierowana na schorzenia kardiologiczne, wciąż utożsamiane z męską domeną - wyjaśnia prof. Golinowska.

Zaznacza też, iż pomimo tego że to właśnie kobiety bardziej dbają o swoją kondycję i starają się same szukać ratunku dla siebie, to jednak one zdecydowanie częściej zapadają na choroby przewlekłe.

- Zjawisko wielochorobowości w starszym wieku dotyczy populacji większości krajów. W Europie już dziś na więcej niż jedną chorobę zapada 75%, a w niektórych krajach nawet 90% ludzi po 65. roku życia. Więcej niż dwie choroby ma 60% tej grupy. Zjawisko to jest trudne do opanowania przez ochronę zdrowia - zwraca uwagę ekspertka.

- Wiadomo też, że opieka zdrowotna nad tak dużą grupą chorych kosztuje. Dlatego wszystkie programy dotyczące tej grupy kładą akcent na takie czynniki, które podtrzymują zdrowie i powodują, że człowiek stara się podtrzymać zdrowie poprzez aktywność i zdrowy styl życia. Kiedy aktywny i samodzielny człowiek czuje się potrzebny - jest zdrowszy. Mamy tu do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym. Sfera psychiczna pozytywnie działa na sferę somatyczną - podkreśla prof. Golinowska.

Wyjaśnia, że zdecydowanie większe koszty chorowania w starości ponosi się wówczas, kiedy mamy do czynienia z niesamodzielnością. Dlatego, jak zaznacza prof. Golinowska, powinno się podejmować działania, które pozwalają seniorom być sprawniejszymi. Potrzebne są programy zdrowotne dla starszych, łatwy dostęp do rehabilitacji i skuteczna dla nich promocja zdrowia.

W ogonie Europy

W porównaniu ze stanem zdrowia kobiet w innych krajach europejskich sytuacja Polek nie przedstawia się korzystnie. Zestawienie częstości deklaracji o złym lub bardzo złym zdrowiu w dziesięciu krajach wskazuje, że oceny zdrowia Polek są podobne jak w Czechach i stosunkowo lepsze niż w Hiszpanii i Bułgarii, jednak wyraźny dystans uwidacznia się w stosunku do pozostałych krajów, a szczególnie Irlandii, Holandii i Szwecji. Najbardziej dramatyczne różnice ukazuje porównanie ocen zdrowia kobiet po 70. roku życia.

Winę za taki stan rzeczy ponosi brak odpowiedniej polityki prozdrowotnej wobec tej grupy kobiet. Jak podkreśla prof. Brygida Kwiatkowska, Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w którym do tej pory nie ma dobrego screeningu przeznaczonego dla kobiet w wieku 50 plus. To, co dotychczas udało się utrwalić, to jedynie systematyczna kontrola ginekologiczna i kontrola piersi. Jednak już kontrola ciśnienia czy masy kostnej w kierunku osteoporozy pozostawiają wiele do życzenia.

Tymczasem, jak podają autorzy rapor tu, "zmiany zachodzące w Polsce wymagają przemian sposobu myślenia o starości i bardziej aktywnego przygotowania do niej. Z tej perspektywy niezbędne jest wprowadzenie i realizacja "scenariusza modernizacyjnego", a więc odpowiedniej, długofalowej polityki państwa wobec starzenia się i starości jako cyklu życia".

Potrzeba szerokiego screeningu

Na tle tych wyzwań społecznych niezwykle istotne jest zapewnienie kobietom dostępu do jak najlepszej opieki medycznej. Prof. Kwiatkowska podkreśla, że wśród działań profilaktycznych należałoby rekomendować rozpowszechnienie wśród kobiet świadomości suplementacji witaminą D, ponieważ w naszej szerokości geograficznej przez większość roku nie wchłaniamy odpowiedniej ilości tej witaminy przez skórę.

Bardzo ważna jest też kontrola endokrynologiczna, gdyż typowe w tej grupie wiekowej kobiet zmiany około-menopauzalne doprowadzają do zaburzeń hormonalnych, co sprawia, że kobiety zapadają na osteoporozę pomenopauzalną.

- Ważne też są działania propagujące zdrowy styl życia, takie jak ruch, ograniczenie palenia papierosów, spożycia kawy i alkoholu. Kolejną kwestią są badania profilaktyczne w kierunku raka płuc, jak chociażby wykonanie zdjęć płuc, z czego się wycofano, podkreślając - niesłusznie - że to głównie mężczyźni - palacze są narażeni na raka płuca - wyjaśnia prof. Kwiatkowska.

- Trzeba też koniecznie zmienić świadomość społeczeństwa, same kobiety ukierunkować na wykonywanie wspomnianych badań przesiewowych w różnych kierunkach związanych z układem ruchu, nadciśnieniem, chorobą wieńcową. Konieczne jest także traktowanie kobiet w wieku 50 plus tak samo poważnie, jak mężczyzn. Należałoby również zwiększyć świadomość lekarzy POZ i wyczulić ich na problemy tej grupy wiekowej kobiet - wylicza prof. Kwiatkowska.

Z kolei prof. Czarnecka zaznacza, że wprawdzie w tej chwili w Polsce dostęp kobiet do wszystkich specjalistycznych procedur kardiologicznych, takich jak koronarografia czy poszerzania tętnic nie jest gorszy niż dla mężczyzn, jednak wiele do życzenia pozostawia prewencja po zawale serca.

- Ten rodzaj opieki medycznej ciągle kuleje. Nie ma programów, które uczyłyby skutecznie odpowiedniego trybu życia, zachęcały do niepalenia, dobrej kontroli ciśnienia, cholesterolu, wagi ciała, czyli wszystkich czynników ryzyka miażdżycy. Wprowadzenie takiego modelu jest pilnie potrzebne - podsumowuje prof. Czarnecka.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum