Pobieranie przez SPZOZ opłat za świadczenia zdrowotne

Autor: Sławomir Kawa • • 21 stycznia 2014 13:26

Kwestia dopuszczalności pobierania opłat od pacjentów przez SPZOZ-y za świadczenia zdrowotne budzi kontrowersje od wielu lat. Przeciwnicy takiej możliwości, poza argumentami ideologicznymi, powołują się przede wszystkim na art. 68 Konstytucji RP, który stanowi m.in., iż każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Pobieranie przez SPZOZ opłat za świadczenia zdrowotne

Zwolennicy dopuszczalności pobierania opłat od pacjentów przez SPZOZ-y podnoszą, że powołany przepis Konstytucji stanowi dalej, iż warunki i zakres udzielania świadczeń ma określać ustawa, a więc istnieją formalnoprawne podstawy do uregulowania tej kwestii w drodze ustawowej, bez konieczności zmiany Konstytucji. Ponadto utrzymywanie w dalszym ciągu sytuacji, w której potencjał leczniczy publicznych podmiotów nie jest w pełni wykorzystywany, nie służy ani pacjentom, ani SPZOZ-om, a w konsekwencji pogłębia niewydolność systemu.

Pytanie o argumenty

Zarówno na etapie uchwalania tej ustawy, jak i już w okresie jej obowiązywania prezentowane jest przez Ministerstwo Zdrowia stanowisko, iż zakaz pobierania opłat od pacjentów przestaje obowiązywać, z chwilą przekształcenia SPZOZ-u w spółkę kapitałową.

Powstaje zatem pytanie, jakie argumenty, poza ideologicznymi, przemawiają za zakazem pobierania opłat przez publiczne placówki za świadczenia zdrowotne, a dopuszczeniem takiej możliwości w przypadku spółki kapitałowej, która powstała z przekształcenia SPZOZ-u. Spółka taka zachowuje przecież w dalszym ciągu charakter podmiotu publicznego, kontynuuje dotychczasową działalność medyczną na podstawie umów z NFZ, najczęściej w tych samych pomieszczeniach, na tym samym sprzęcie i przez ten sam personel medyczny.

Różnicowanie sytuacji podmiotów leczniczych w tak istotnej kwestii, jak dopuszczalne źródła finansowania ich działalności, w zasadzie wyłącznie w oparciu o formę prawną, w jakiej one funkcjonują, bo nawet nie w oparciu o rodzaj własności, stawiają pod znakiem zapytania konstytucyjność takich rozwiązań przede wszystkim z punktu widzenia równości podmiotów wobec prawa i zakazu dyskryminacji.

Stan prawny

Regulacja ustawowa powyższej kwestii została zawarta przede wszystkim w art. 44 ustawy o działalności leczniczej. Przepis ten stanowi, iż podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum