Po pierwsze, nadal leczyć

Autor: AS • • 25 maja 2008 11:59

Łączenie samodzielnych publicznych ZOZ-ów a dostępność do świadczeń

Czy akt o połączeniu samodzielnych publicznych ZOZ-ów powinien zawierać również postanowienia dotyczące uregulowań w zakresie dostępności do dalszych nieprzerwanych świadczeń udzielanych przez te zakłady? Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważna dla szefów placówek i organów założycielskich planujących przekształcenia i reorganizację lecznictwa na swoim terenie.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ZOZ-ach (Dz.U. nr 143, poz.1032) łączenie się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej może być dokonane przez: r przeniesienie całego mienia co najmniej jednego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (przejmowanego) na inny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (przejmujący) albo: r utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego z co najmniej dwóch łączących się samodzielnych publicznych ZOZ-ów.
Podmioty, które utworzyły samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, mogą dokonać połączenia tych zakładów w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały - w przypadku zakładów utworzonych przez ten sam podmiot.
W przypadku zakładów utworzonych przez różne podmioty, połączenie zakładów możne zostać dokonane w drodze porozumienia.
Akt o połączeniu zakładów powinien zawierać w szczególności postanowienia o: r nazwie SP ZOZ-u powstałego w wyniku połączenia (w przypadku utworzenia nowej placówki z co najmniej dwóch łączących się samodzielnych publicznych zoz -ów), r przejęciu mienia zakładu przejmowanego albo zakładów łączących się, r zasadach odpowiedzialności za zobowiązania zakładu przejmowanego albo zakładów łączących się, r terminie złożenia wniosku (o wykreślenie przejmowanego zakładu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej albo wniosku o wpisanie w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w art.43i ust.1 pkt 1 albo 2 ustawy), nie wcześniejszym niż trzy miesiące od dnia wydania lub przyjęcia aktu o połączeniu.
W przypadku połączenia w wyniku przeniesienia mienia na inny SP ZOZ, akt o połączeniu zawiera także nazwę i siedzibę zakładu przejmowanego. Natomiast w przypadku utworzenia nowego samodzielnego ZOZ-u, akt o połączeniu powinien też zawierać nazwy i siedziby zakładów łączących się.
Jeżeli w wyniku połączenia SP ZOZ-ów może nastąpić istotne ograniczenie dostępności, warunków udzielania i jakości oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych przejmowanego zakładu albo łączących się zakładów, akt o połączeniu powinien zawierać także postanowienia o sposobie i formie zapewnienia osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych tych zakładów dalszego nieprzerwanego ich udzielania bez istotnego ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości.
Projekt aktu o połączeniu wymaga opinii wojewody właściwego ze względu na siedzibę każdego z SP ZOZ-ów podlegających połączeniu. Wojewoda wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu aktu o połączeniu.
Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum