Pakietu ciąg dalszy

Autor: Wojciech Kuta • • 24 stycznia 2012 15:50

W portalu rynekzdrowia.pl zamieściliśmy pełną treść sześciu projektów ustaw zdrowotnych zgłoszonych 5 grudnia ub.r. do zespołu, który planuje prace rządu. W portalu (dział Polityka zdrowotna - artykuły) opublikowaliśmy dokumenty w wersjach przekazanych nam podczas VII Forum Rynku Zdrowia (24 października 2011 r.) przez Ewę Kopacz, byłą minister zdrowia, a obecną marszałek Sejmu.

Już 20 listopada 2011 r. - dwa dni po zaprzysiężeniu nowego rządu - jego rzecznik Paweł Graś zapowiedział, że zmiany zapoczątkowane w systemie ochrony zdrowia przez byłą minister będą kontynuowane.

Wiele wskazuje więc na to, że w najbliższej przyszłości do konsultacji społecznych trafią projekty ustaw:
 • o jakości w ochronie zdrowia,
 • o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (nowelizacja ta przewiduje m.in. utworzenie Agencji Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej),
 • o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • o zdrowiu publicznym,
 • o badaniach klinicznych produktów leczniczych,
 • o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Agencja zamiast CMJ

Jak już informowaliśmy wcześniej, projektowana ustawa o jakości w ochronie zdrowia określa m.in. zasady i tryb funkcjonowania systemu monitorowania i oceny jakości w ochronie zdrowia oraz udzielania i cofania akredytacji.

Ustawa przewiduje też utworzenie Agencji ds. Jakości w Ochronie Zdrowia. "Celem zminimalizowania wydatków na zadania natury organizacyjnej związane z wdrożeniem proponowanych rozwiązań, proponuje się, aby Agencja ds. Jakości w Ochronie Zdrowia była sukcesorem generalnym Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia" - czytamy w projekcie.

Siedzibą Agencji będzie Kraków, a wśród jej 12 zadań projekt wymienia m.in.:
 • Przygotowanie i prowadzenie analiz działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą związanych z jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 • Opracowywanie propozycji standardów akredytacyjnych, a także standardów jakościowych i wskaźników jakościowych oraz sposobu ich oceny.
Premia dla ambitnych

W obszernym uzasadnieniu projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia powołano się m.in. na przykład Francji, gdzie wprowadzono obowiązek uzyskania akredytacji - jako warunek dopuszczający do kontraktowania w ramach systemu publicznego.

"W Polsce nie prowadzi się jednolitej i uporządkowanej polityki mierzenia i promowania jakości w ochronie zdrowia" - czytamy w uzasadnieniu.

I dalej: (...) "Obserwuje się liczne inicjatywy projakościowe, prowadzone przez różne środowiska, które podejmują się organizacji takich działań, jak: "bezpieczny szpital", "szpital bez bólu" czy ranking szpitali. Pojęcie jakości w ochronie zdrowia najczęściej utożsamiane jest z procesem certyfikowania zakładów opieki zdrowotnej - zatwierdzaniem ich zgodności z wymaganiami systemu zarządzania opartego na normie ISO 9000 oraz uzyskiwania certyfikatu akredytacyjnego przyznawanego przez ministra zdrowia.

Jednak powyższe działania nie mogą doprowadzić do systematycznej i rzetelnej oceny poziomu jakości udzielanych świadczeń oraz poprawy jakości, jak również bezpieczeństwa ich udzielania". (...) - W projekcie ustawy jest zapis, że jeżeli ktoś osiągnie poziom akredytacji wymagany przez Agencję ds. Jakości, będzie otrzymywał dodatkowe 3 proc. wartości kontraktu z NFZ - zaznaczył podczas VII Forum Rynku Zdrowia Cezary Rzemek, wiceminister zdrowia.

- Chodzi o to, żeby stać nas było na inwestowanie w jakość. To będzie się także wiązało z bezpieczeństwem pacjentów, ale i lekarzy - dodał.

Krzysztof Suszek, dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia, poinformował nas, że w sprawie planów uzależnienia kontraktowania usług w szpitalach od jakości świadczeń minister zdrowia zaproponował uwzględnienie projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów. Kierownictwo resortu dokona ostatecznych rozstrzygnięć co do jego treści i projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych.

Koszty pod lupą

Projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje m.in. utworzenie Agencji Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Ponadto regulacja dotyczy:
 • standardu rachunku kosztów,
 • taryfy świadczeń,
 • gromadzenia i obróbki przez Agencję danych kosztowych pozyskanych od 100-150 świadczeniodawców - na podstawie umów zawartych z Agencją Taryfikacji,
 • wyboru grupy świadczeniodawców spełniających określone kryteria (rzetelność i spójność przekazywanych danych), którzy będą zawierali wspomniane umowy ze świadczeniodawcami.
Ustawa ma wprowadzić m.in. obiektywne oraz przejrzyste mechanizmy wyceny świadczeń. Cezary Rzemek podkreślał w trakcie VII Forum RZ, że aby zebrać koszty i wycenić wszystkie usługi, trzeba mieć wiedzę: - Niestety, obecnie przesyłane rachunki kosztów, jakie sporządzają szpitale, są dosyć ogólne, a biegli różnie podchodzą do różnych wycen kosztów. Dlatego dane, które spływają do CSIOZ i MZ, nie są dosyć spójne.

Duże rozbieżności pojawiają się nie tylko pomiędzy regionami, ale i szpitalami - mówił wiceminister.

Czas pokaże, czy przewidywane rozwiązania i kolejna już próba stworzenia Agencji Taryfikacji położą kres tak często krytykowanego w środowisku medycznym przeszacowania, a szczególnie - niedoszacowania procedur (przy kontraktowaniu świadczeń NFZ będzie musiał uwzględniać wytyczne Agencji).

Próby wprowadzenia ustawy umożliwiającej kupowanie przez Polaków dodatkowych, w tym komercyjnych polis zdrowotnych także ma już swoją historię.

Jeszcze w marcu ub.r. dziennikarzom przedstawiono projekt zakładający ulgę podatkową dla wykupujących polisę (mogłaby być odliczana od podstawy opodatkowania). Na takie rozwiązanie nie zgodził się minister finansów Jacek Rostowski.

Projekt został zmodyfikowany i uzupełniony. Jego wersja z 4 sierpnia 2011 r., zawiera definicję dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przewiduje objęcie dobrowolnym, dodatkowym ubezpieczeniem zarówno świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktów z NFZ, jak i niefinansowanych przez Fundusz, a także świadczeń z zakresu medycyny pracy.

Na firmy ubezpieczeniowe nałożono obowiązek przygotowania standardów świadczeń, które będą wykonywane w ramach oferowanych polis.

Możliwe - według sierpniowego projektu - będzie też zawieranie grupowych umów ubezpieczenia zdrowotnego.

Inne nowości

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym określa m.in. zasady funkcjonowania i zadania Rady ds. Zdrowia Publicznego oraz precyzuje kompetencje administracji państwowej i samorządowej w systemie ochrony zdrowia - w tym tworzenie i realizowanie programów zdrowotnych, profilaktycznych, edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia.

Z kolei w projekcie ustawy o badaniach klinicznych zawarta została definicja głównego badacza jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie badania klinicznego w danym ośrodku oraz sprawującego nadzór nad zespołem badawczym.

Zakłada się także publikowanie w internecie informacji o prowadzonych badaniach i umożliwienie ich uczestnikom dochodzenia roszczeń.

W projekcie zapisano także m.in.:
 • obowiązki głównego badacza, ośrodka badawczego i sponsora,
 • regulacje dotyczące zapisów umowy o prowadzenie badania klinicznego,
 • kwestie związane prawami uczestnika badania klinicznego.
Planowane zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obejmują m.in. warunki uzyskania (w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy) świadectwa potwierdzającego kompetencje i kwalifikacje zawodowe - obejmujące część zakresu danej dziedziny medycyny - zwane w ustawie "umiejętnościami".

Rozwiązanie to ma doprowadzić do uzupełnienia kadry specjalistów o lekarzy posiadających certyfikat umiejętności.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum