Oczekiwania uczestników są naprawdę duże...

Autor: KAW • • 27 stycznia 2011 09:30

Kiedy szkolenie spełnia swoje zadanie? Na co szczególnie zwracają uwagę uczestnicy takich przedsięwzięć?

Oczekiwania uczestników są naprawdę duże...
Jakie znaczenie dla lekarzy ma możliwość zdobycia punktów edukacyjnych za udział w szkoleniach w ramach kształcenia ustawicznego? Między innymi na takie pytania odpowiadają organizatorzy konferencji i szkoleń dla sektora medycznego.

Dr MACIEJ MATUSZCZYK, dyrektor medyczny Medforum: Punkty mniej atrakcyjne, ale...

Lekarze, obok nauczycieli, mają ustawowy obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Paradoksem jest niestety to, że obecnie punkty edukacyjne nie są atrakcyjne dla lekarzy.

Nie ma zachęt, aby punkty zdobywać ani kar dla tych, którzy nie zdołali pozyskać 200 punktów w ciągu 4-letniego okresu rozliczeniowego lub w ogóle ich nie rozliczyli. Być może wdrożenie, a przede wszystkim umocowanie prawne Centralnej Ewidencji Punktów Edukacyjnych (CEPE) spowoduje, że formalne dopełnienie szkolenia będzie warunkiem np. ubiegania się o określone stanowiska pracy (konkursy ordynatorskie), kontraktowania świadczonej przez danego lekarza usługi z NFZ itp. Mam wrażenie, że obecnie lekarze gromadzą punkty na wszelki wypadek. Obawiają się, że pod koniec okresu rozliczeniowego izby lekarskie zaczną je w końcu egzekwować...

Z tego powodu większość organizatorów szkoleń dla lekarzy stara się o punkty edukacyjne, a lekarze gromadzą certyfikaty. Co ciekawe, z naszych badań ankietowych wynika, że dla ponad połowy osób najważniejsze jest podniesienie swoich kwalifikacji, a tylko dla ok. 20% zachętą są punkty edukacyjne.

Towarzystwa jak monopoliści

Jest jeszcze jeden aspekt dotyczący akredytacji szkoleń przez izby lekarskie.

Pozyskiwanie punktów edukacyjnych przez organizatora na program edukacyjny (np. internetowy) jest utrudnione, gdyż wymaga zdobycia akredytacji konsylium specjalistów w danej dziedzinie. Według NIL, takim konsylium jest adekwatne do tematu szkolenia towarzystwo naukowe, a nie np. rada naukowa złożona z określonej liczby utytułowanych ekspertów.

Nie wszystkie towarzystwa są otwarte na takie inicjatywy. Można odnieść wrażenie, że nawet jeśli nie prowadzą podobnych form szkoleń, to nie chcą oddać kontroli nad danym środowiskiem. A w związku z przyjętą przez NIL metodyką są niejako monopolistami w swojej dziedzinie. Jest to duże utrudnienie, szczególnie dla niezależnych organizatorów szkoleń.

Konsekwencją takiej postawy jest brak punktowanych e-szkoleń z danego obszaru tematycznego.

Przyciągają nazwiska

Zastanawiając się, jakie szkolenia są najbardziej pożądane przez lekarzy, można dojść do wniosku, że nie ma jednego rodzaju, który spełniłby wymagania wszystkich. Chodzi tu o różnice w oczekiwaniach co do tematyki, podejścia (kliniczne - teoretyczne), formuły relacji wykładowca - uczestnik (wykład - warsztat) itd. Powodów tych rozbieżności jest wiele. Są to m.in. miejsce pracy (oddział - ambulatorium), doświadczenie kliniczne uczestnika czy posiadanie specjalizacji. Dlatego organizator szkoleń dla lekarzy powinien rozważyć, do kogo kieruje swój program edukacyjny. Pewnym rozwiązaniem jest oferowanie różnych szkoleń w ramach jednej inicjatywy. Szczególnie dotyczy to dużych konferencji ogólnopolskich, ale też szkoleń w internecie.

Każda specjalizacja ma swoją specyfikę "merytoryczną". To powoduje, że np. neurolodzy preferują wykłady z prezentacją zapisu wideo zaburzeń ruchowych. Jednak to, co w szkoleniu ma zasadnicze znaczenie, to program merytoryczny. Lekarzy przyciągają nazwiska wykładowców. W każdej specjalizacji wytworzyła się grupa ekspertów, którzy prowadzą żywe prezentacje i na których wykłady chętnie przychodzą uczestnicy.

Specyficzną grupą są osoby przygotowujące się do egzaminu specjalizacyjnego.

Test wyboru jest pierwszym etapem egzaminu. Chęć "przetestowania się" powoduje, że w okresie kilku tygodni przed egzaminami testowymi serwisy internetowe prezentujące testy z pytaniami egzaminacyjnymi przeżywają oblężenie.

W tym czasie ok. 35% użytkowników to lekarze zdający w danej sesji, kolejne 35% w trakcie specjalizacji, ale zdający w kolejnych sesjach. Dla lekarzy posiadających specjalizację testy specjalizacyjne są często zbyt szczegółowe. Ci preferują raczej szkolenia z procedur diagnostycznych, terapeutycznych czy opisy przypadków.

Nieformalne interakcje

Niestety, istnieje też grupa lekarzy, których nie interesuje poszerzanie wiedzy czy zdobywanie punktów edukacyjnych.

Widzimy to wyraźnie np. podczas naszych konferencji, gdzie obecność na każdej sesji jest rejestrowana elektronicznie.

Są osoby, które podczas konferencji nie były na ani jednej sesji. Z naszych obserwacji wynika, że problem może dotyczyć nawet 10% lekarzy.

Aczkolwiek należy pamiętać, że istotnym elementem różniącym e-szkolenia od konferencji "w realu" jest aspekt towarzyski. Popularność części konferencji jest związana z tym, że dają możliwość nieformalnej interakcji między uczestnikami. Nie oczekujemy, że w ramach takich spotkań dyskutują wyłącznie na tematy zawodowe - tworzenie i umacnianie więzi w środowisku uważam za równie istotne.

W ramach inicjatyw organizowanych przez Medforum uczestnicy są proszeni o wypełnianie ankiet drukowanych oraz publikowanych w internecie. Monitorujemy też fora dyskusyjne, gdzie pojawiają się komentarze na temat danego wydarzenia, ale też organizowanych przez inne podmioty.

Na sali oraz w sieci

Warunki dobrego szkolenia w "realu":
  • ekspert dysponujący wiedzą i potrafiący ją przekazać,
  • element interaktywności (np. system głosowania bezprzewodowego),
  • nawiązanie do konkretnych przypadków z praktyki,
  • punkty edukacyjne (nic nie szkodzi, żeby były),
  • badanie jakości szkolenia.
Pożądane cechy e-szkoleń:
  • wykład wideo lub audio z prezentacją,
  • możliwość generowania indywidualnych testów (losowana jest kolejność pytań, ale i odpowiedzi w pytaniach),
  • Punkty edukacyjne.
****

TOMASZ RUSZKOWSKI, prezes zarządu Centrum Kreowania Liderów SA: Najpierw wywiad

Szkolenie spełnia swoje zadanie, jeśli jest w stanie sprostać oczekiwaniom jego uczestników. Oferta CKL Medical zakłada realizację zarówno zamkniętych, jak i otwartych projektów szkoleniowych.

W przypadku tych pierwszych jesteśmy w stanie maksymalnie dopasować się do potrzeb zleceniodawcy.

Tu niezmiernie ważny jest wcześniejszy wywiad, podczas którego wykorzystujemy autorskie narzędzia (testy i kwestionariusze) ułatwiające przeprowadzenie audytu potrzeb szkoleniowych i zbadanie kultury organizacyjnej danej placówki. Na tej podstawie definiujemy cele szkolenia, identyfikujemy grupę, dla której ma być realizowany projekt, następnie tworzymy program oraz dobieramy trenerów.

W przypadku szkoleń otwartych sytuacja jest trudniejsza: sami musimy monitorować rynek - szukać tematów, które okażą się atrakcyjne. Chęć edukacji w sektorze medycznym jest ogromna, ale oczekiwania również - dlatego niezwykle ważne jest, aby szkolenie zaspokajało konkretną potrzebę poszerzenia wiedzy w danym temacie, pomagało ją usystematyzować lub też przyswoić nowe praktyczne umiejętności.

Trener lub wykładowca

to osoba, która jest w stanie w maksymalnym stopniu zrealizować cele szkolenia.

Dobrym przykładem właściwego doboru prelegentów do projektu jest realizowany przez nas cykl "Roszczenia odszkodowawcze na skutek zakażeń szpitalnych".

Jego program zakłada zarówno usystematyzowanie wiedzy na temat zakażeń szpitalnych, jak i zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących wdrażania procedur zapobiegających zakażeniom oraz organizacji pracy szpitala w taki sposób, aby w przyszłości mógł się on uchronić od ewentualnych pozwów.

Szukając współpracowników, którzy wpisaliby się w nasze założenia, stawialiśmy z jednej strony na autorytety w obszarze zakażeń szpitalnych, wykładowców, którzy posiadają bogatą, akademicką wręcz wiedzę.

Z drugiej strony potrzebni nam byli praktycy, którzy na podstawie własnych doświadczeń umieją przedstawić "z życia wzięte" sytuacje dotyczące pozwów czy też odpowiedzieć na konkretne pytania uczestników: "co zrobić w danej sytuacji".

Oczywiste jest również, że dobry trener lub wykładowca to osoba, która nie tylko dysponuje doskonałą merytoryczną czy praktyczną wiedzą. To również ktoś, kto musi potrafić tę wiedzę "sprzedać" - tu ważne są takie cechy, jak charyzma, zaangażowanie, umiejętność nawiązywania kontaktu z grupą.

Dobre materiały

powinny z jednej strony uzupełniać program zrealizowany na szkoleniu, a z drugiej strony pozwalać na przypomnienie sobie po pewnym upływie czasu przedstawianych na szkoleniu tematów. Oczywiście programy projektów szkoleniowych konstruowane są w taki sposób, aby osoby biorące w nich udział zdobyły wiedzę "tu i teraz", jednak pamięć ludzka jest zawodna - dlatego też omawiając dane zagadnienie, warto opisać je w materiałach.

Podobnie jak w każdym innym wydawnictwie edukacyjnym trzeba pamiętać o przejrzystości - osoba, która brała udział w szkoleniu, chcąc przypomnieć sobie proponowane w jego trakcie rozwiązanie, sięgając do materiałów, powinna móc łatwo odnaleźć interesujący ją wątek. Stąd w tego typu publikacjach szczególną uwagę należy zwrócić na szczegółowy spis treści, podtytuły itp.

Warto też pamiętać o takich elementach, jak miejsce na notatki czy atrakcyjna szata graficzna.

Siła prezentacji

Realizując projekt szkoleniowy, należy pamiętać, że przeciętny człowiek przyswaja 20% tego, co słyszy i 30% tego, co widzi. Gdy słyszy i widzi jednocześnie, jego możliwości zapamiętywania sięgają 50%. Jeśli sam się udziela, dyskutuje, coś przedstawia - trafia do niego aż 70% informacji. Natomiast gdy mówi i wykonuje dane czynności (podobno nawet jeśli tylko udaje) dociera do niego 90% treści.

Warto więc, aby podczas szkoleń maksymalnie wykorzystywać multimedialne możliwości, jakimi dysponujemy w dzisiejszych czasach. Każdy omawiany temat powinien być połączony z prezentacją. Niezmiernie ważne jest również, aby pozwolić uczestnikom na aktywny udział - stąd w naszych programach staramy się uwzględniać jak największą ilość czasu na ćwiczenia, dyskusje, wymianę poglądów i doświadczeń.

Aby zrealizować te założenia, musimy się postarać, by nasze grupy szkoleniowe nie przekraczały 15-20 osób - im mniejsza grupa, tym większa możliwość interakcji.

To dla nas niezwykle ważne, żeby udział każdego uczestnika był jak najbardziej aktywny. Warto pamiętać też o przerwach pomiędzy omawianymi zagadnieniami czy "przyjaznej" sali wykładowej.

Dwie grupy

Osoby zainteresowane ofertą CKL Medical można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to placówki medyczne, które zgłaszają się do nas zainteresowane realizacją szkolenia zamkniętego - "uszytego na miarę".

W tym przypadku o wyborze oferty decyduje prestiż, opinia o firmie w środowisku, często też dobre doświadczenia wynikające z poprzedniej współpracy.

Oczywiście bardzo istotna jest również umiejętność dopasowania oferty do potrzeb, spełnienie oczekiwań zleceniodawcy co do programu i wykładowców. Druga grupa osób, która korzysta z naszych usług, to uczestnicy szkoleń otwartych - tu liczy się przede wszystkim temat i program.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że branża medyczna to jedna z najbardziej zajętych grup zawodowych - osoba, która zgłasza się na szkolenie, musi mieć pewność, że wyniesie z niego interesujące ją treści, że czegoś się nauczy.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum